Europese Commissie, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Werking van het secretariaat van het initiatief voor steenkoolregio's in overgang in de westelijke Balkan en Oekraïne

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lapinova Jana
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://ec.europa.eu/energy/

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Energie

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Werking van het secretariaat van het initiatief voor steenkoolregio's in overgang in de westelijke Balkan en Oekraïne

Referentienummer:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79412000 - Advies inzake financieel management

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het onderwerp van de opdracht is het opzetten van een secretariaat dat gericht is op het verlenen van logistieke ondersteuning voor de implementatie van vijf onderdelen, zoals het creëren van een open platform, het opbouwen van banden tussen de steenkoolregio's van de EU en hun tegenhangers in de westelijke Balkan en Oekraïne door samenwerking, het opbouwen van de capaciteit van relevante belanghebbenden in de westelijke Balkan en Oekraïne inzake overgangsgerelateerde kwesties door middel van een academie, het verlenen van technische bijstand in de vorm van deskundige ondersteuning aan een beperkt aantal proefregio's en het helpen van steenkoolregio's bij de toegang tot financiering van overgangsprojecten of -programma's.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   3.000.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79421100 - Toezicht op uitvoering van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
79421200 - Maken van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
09242100 - Koololie

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het onderwerp van deze oproep tot inschrijving is de werking van het secretariaat van het initiatief voor steenkoolgebieden in overgang in de westelijke Balkan en Oekraïne. De hoofdtaak bestaat uit:
— het creëren van een open platform voor een regionale dialoog met meerdere belanghebbenden en het bieden van een ruimte voor het delen van ervaring, kennis en beste praktijken inzake overgangsgerelateerde kwesties tussen steenkoolregio's in de westelijke Balkan en Oekraïne,
— het opbouwen van banden tussen de steenkoolregio's van de EU en hun tegenhangers in de westelijke Balkan en Oekraïne door middel van samenwerking, als een manier om de uitwisseling en overdracht van kennis, ervaring en beste praktijken inzake overgangsgerelateerde kwesties te bevorderen,
— capaciteitsopbouw van relevante belanghebbenden in de westelijke Balkan en Oekraïne op het gebied van overgangsgerelateerde kwesties door middel van een academie die specifieke opleidingen verstrekt over bestuur, gemeenschapszin, milieuherstel, het hergebruik van grond en activa,
— het verlenen van technische bijstand in de vorm van deskundige ondersteuning aan een beperkt aantal proefregio's in de westelijke Balkan en Oekraïne met het oog op de ontwikkeling van overgangsstappenplannen die moeten worden gebruikt en uitgevoerd door relevante overheidsinstanties,
— steun aan steenkoolregio's bij de toegang tot financiering voor overgangsprojecten of -programma's op basis van verschillende beschikbare bronnen, onder meer van de Europese Commissie, de Wereldbank en de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   3.000.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   36

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   ja

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   17-07-2020

Plaatselijke tijd:   16:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

EN

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   20-07-2020

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BELGIË, office 03/37

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Inschrijvers kunnen de opening van de inschrijvingen bijwonen, maar mogen door maximaal één persoon worden vertegenwoordigd. Aan het einde van de openingssessie zal de voorzitter van het openingscomité de namen van de inschrijvers en de beslissing betreffende de ontvankelijkheid van elke ontvangen inschrijving meedelen. De in de inschrijving vermelde prijs wordt niet bekendgemaakt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
De Europese Ombudsman
Postadres
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Plaats
Strasbourg
Postcode
67001
Land
FRANCE
Telefoon
+33 3881-72313
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L_2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-05-2020