Komisja Europejska, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

Usługi Eurobarometru: Badania Flash Eurobarometru (część 1) i badania Eurobarometru (część 2)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Kod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
-
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Adres profilu nabywcy:   -

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   tak

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.3) Komunikacja

Więcej informacji można uzyskać pod

adresem podanym powyżej

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Oficjalna nazwa
-
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Kod NUTS
-
Państwo
-
Osoba do kontaktów
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Główny adres
-
Adres profilu nabywcy
-

drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: -

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Usługi Eurobarometru: Badania Flash Eurobarometru (część 1) i badania Eurobarometru (część 2)

Numer referencyjny:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   79320000 - Usługi badania opinii publicznej

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Zamówienie ma na celu zapewnienie Komisji i innym instytucjom/agencjom UE usług Eurobarometru. Wskazane usługi zapewnią instytucjom zamawiającym lepsze zrozumienie opinii publicznej poprzez badania z wykorzystaniem badań opinii publicznej wśród ogółu społeczeństwa, a także określonych grup docelowych.
Przedmiot części 1 obejmuje ankiety Flash Eurobarometru i usługi doraźne.
Przedmiotem części 2 jest wykonanie i koordynacja badań jakościowych i innych usług związanych z opinią publiczną z udziałem ogółu społeczeństwa lub wybranych grup społecznych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT:   47.000.000,00

Waluta:   EUR

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   tak

Oferty można składać w odniesieniu do:   wszystkich części: 2

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi:   -

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:   -


II.2) Opis Część nr: 1

II.2.1) Nazwa

Badania Flash Eurobarometru

Część nr:   1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   79320000 - Usługi badania opinii publicznej
79311000 - Usługi w zakresie ankiet
79311300 - Usługi analizy ankiet

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   — siedziba wykonawcy, — we wszystkich krajach i na wszystkich terytoriach wskazanych w dokumentach specyfikacji technicznej (zob. załącznik A części 1).

II.2.4) Opis zamówienia

Część 1 niniejszego zaproszenia do składania ofert pozwoli instytucjom zamawiającym zamówić badania opinii publicznej, określane jako „ankiety Flash Eurobarometru” (zwane dalej „Flash EB”), które będą przeprowadzane głównie telefonicznie lub przez Internet.
Badania Flash Eurobarometru mają na celu szybką ocenę stanu opinii publicznej oraz przyczynienie się do oceny, zatwierdzenia i formułowania polityki UE.
Badania Flash Eurobarometru to doraźnie przeprowadzane ankiety tematyczne dotyczące spraw europejskich, przeprowadzane w krótkim czasie i na wniosek dowolnej jednostki Komisji Europejskiej i innych instytucji zamawiających. Badania Flash EB umożliwiają instytucjom zamawiającym szybkie uzyskanie wyników ankiet przeprowadzonych na ogóle społeczeństwa lub skupienie się na określonych grupach docelowych, takich jak młodzi ludzie, przedsiębiorstwa itp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT:   30.000.000,00

Waluta:   EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach:   48

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:   nie

Opis wznowień:   -

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:   -

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:   nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny:   nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   tak

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).


II.2) Opis Część nr: 2

II.2.1) Nazwa

Badania Eurobarometru

Część nr:   2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   79320000 - Usługi badania opinii publicznej
79311000 - Usługi w zakresie ankiet
79311300 - Usługi analizy ankiet

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   — siedziba wykonawcy, — we wszystkich krajach i na wszystkich terytoriach wskazanych w dokumentach specyfikacji technicznej (zob. załącznik A części 2).

II.2.4) Opis zamówienia

Część 2 niniejszego zaproszenia do składania ofert pozwoli instytucjom zamawiającym zamówić badania jakościowe i/lub inne usługi badawcze w celu analizy opinii publicznej.
Badania Eurobarometru powinny pomóc instytucjom zamawiającym osiągnąć następujące cele:
• szczegółowa ocena postaw, opinii, oczekiwań, obaw itp. ogółu społeczeństwa i/lub wybranych grup społecznych w krajach lub na terytoriach objętych zamówieniem w odniesieniu do różnych polityk i inicjatyw podejmowanych przez różne podmioty zaangażowane w integrację europejską;
• zrozumienie powodów, dla których wyrażane są postawy, opinie, oczekiwania lub obawy;
• przeprowadzanie badań na różnych grupach pod kątem zrozumienia i przyjęcia informacji lub dokumentów (dokumentów w formie pisemnej, filmów, logo, materiałów promocyjnych, stron internetowych itp.) przygotowanych przez uczestniczące instytucje i organy w celu wykorzystania w kampaniach informacyjnych i komunikacyjnych Unii Europejskiej;
• ocena, zarówno podczas przygotowywania, jak i po rozpowszechnieniu, zrozumienia i oddziaływania wskazanych informacji lub dokumentów w kulturach narodowych oraz w różnych grupach wiekowych, płci i społeczno-zawodowych, zgodnie z wektorami i stylami komunikacji odpowiadającymi różnym grupom docelowym;
• określenie najbardziej odpowiednich rodzajów informacji i nośników dla każdej grupy docelowej w krajach lub na terytoriach objętych zamówieniem;
• ocena wpływu polityk i decyzji już wdrożonych na poziomie Unii Europejskiej;
• pomoc w przygotowaniu kwestionariuszy do badań ilościowych;
• analiza i interpretacja wyników badań ilościowych i badań jakościowych z badań Eurobarometru lub innych źródeł;
• określenie znaczących różnic krajowych i społeczno-demograficznych między krajami lub terytoriami objętymi zamówieniem i w ich obrębie;
• pomoc w rozwijaniu wiedzy i umiejętności analizowania zjawisk związanych z opinią publiczną w Unii Europejskiej, na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym, a także w innych krajach lub na terytoriach objętych zamówieniem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT:   17.000.000,00

Waluta:   EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach:   48

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:   nie

Opis wznowień:   -

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:   -

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:   nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny:   nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   tak

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:   tak

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

-

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:   tak

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

-

III.1.5 Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych:   nie

Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego:   nie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:   -

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:   -

III.2.2) Warunki realizacji umowy

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.2.2) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia:   nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   tak

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami:   tak

Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej:   2

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:   -

Zamówienia obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   nie

Dynamiczny systemu zakupów może zostać wykorzystany przez dodatkowych nabywców:   nie

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert:   nie

IV.1.5) Informacje na temat negocjacji

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:   nie

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:   -

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   -

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data:   17-08-2020

Czas lokalny:   16:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

-

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach:   9

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data:   19-08-2020

Czas lokalny:   10:00

Miejsce:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, BELGIA. Otwarcie ofert odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej WEBEX. Oferenci, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w otwarciu ofert, otrzymają w odpowiednim czasie link URL.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:   Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się:   nie

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:   -

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne:   nie

Akceptowane będą faktury elektroniczne:   tak

Stosowane będą płatności elektroniczne:   tak

VI.3) Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd
Adres pocztowy
Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L-2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

02-06-2020