Europaparlamentet,DG Communication
Aankondiging van een gegunde opdracht

Ramavtal för tjänster för organiseringen av kommunikations- och informationsverksamheterna vid sambandskontoret i Stockholm

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europaparlamentet,DG Communication
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Rue Wiertz 60
Ort
Brussels
Postnummer
1047
Nuts-kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   http://www.europarl.europa.eu

Upphandlarprofil:   http://www.europaparlamentet.se

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   ja

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Ramavtal för tjänster för organiseringen av kommunikations- och informationsverksamheterna vid sambandskontoret i Stockholm

Referensnummer:   COMM/DG/AWD/2018/148

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   79416000 - Public relations

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Europaparlamentets sambandskontor (The European Parliament Liaison Offices - EPLO) är ansvariga för den decentraliserade implementeringen av Europarlamentets institutionella kommunikationssatsningar. Mer specifikt sköter kontoren kontakten med nationell, regional och lokal media, samarbetar med medborgare och intressenter genom verksamheter online och offline samt erbjuder en kommunikationsplattform för Europaparlamentets ledamöter i medlemsstaterna. I synnerhet är deras satsningar centrala i Europaparlamentets kampanj inför valet till Europaparlamentet 2019.

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   nej

II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)

Värde:   1.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen

-

Del nr:   -

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   79530000 - Översättartjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Sverige

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Upprättande av ett ramavtal för kommunikationstjänster tjänar följande mål:
— Att möjliggöra för EPLO i Stockholm att dra nytta av professionellt stöd för olika uppgifter, som enkelt kan utkontrakteras och därmed frigöra kapacitet på kontoren för mer strategiskt arbete.
– Att effektivisera upphandlingsprocesser.
– Att underlätta den löpande verksamheten genom en enkel beställningsprocess, och samtidigt säkerställa efterlevnaden av upphandlingsregler.
– Att möjliggöra en större omfattning av kommunikationsverksamheter under valkampanjen.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Kriterier nedan

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   ja

Ett dynamiskt inköpssystem har installerats:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion har använts:   nej

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   2018/S 084-189102

IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

Meddelandet omfattar avslutande av det dynamiska inköpssystem som offentliggörs genom ovanstående meddelande om upphandling:   nej

IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande:   nej

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   COMM/DG/AWD/2018/148

Del nr:   -

Benämning på upphandlingen:   Ramavtal för tjänster för organiseringen av kommunikations- och informationsverksamheterna vid sambandskontoret i Stockholm

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

08-11-2018

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   0

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   -

Kontraktets/delens totala värde:   -

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar

-

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
Rue du Fort Niedergrunewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetadress
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
Europeiska ombudsmannen
Postadress
1 avenue du Président Robert Schuman
Ort
Strasbourg
Postnummer
67001
Land
FRANCE
Telefon
+33 388172313
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   Kontraktet ska undertecknas först efter 10 kalenderdagar från dagen efter datumet för avsändande av meddelandet daterat 11.10.2018.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
Europaparlamentet, Directorate-General for Communication
Postadress
60 Rue Wiertz
Ort
Brussels
Postnummer
1047
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

23-11-2018

Bilaga D1 – Allmän upphandling: Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i:

öppet förfarande:   nej

selektivt förfarande:   nej

Varorna i fråga framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, i enlighet med villkoren i direktivet:   -

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:

Konkurrens saknas av tekniska skäl:   nej

Upphandling som syftar till att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation:   nej

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   nej

Synnerligen brådskande förfarande till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   nej

Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster som beställs från den ursprungliga entreprenören i enlighet med de strikta villkor som anges i direktivet:   nej

Nya byggentreprenader/tjänster, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   -

Kontraktet är ett tjänstekontrakt som tilldelas vinnaren eller en av vinnarna i en projekttävling:   -

Upphandling av varor som är noterade och förvärvas på en råvarumarknad:   -

Kontraktet avser inköp av varor eller tjänster på särskilt gynnsamma villkor:

från en varuleverantör som slutgiltigt upphör med sin affärsverksamhet:   -

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   -

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde:   nej

3. Förklaring

-