Rectificatie

Raamovereenkomst voor standenbouw

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Karel de Grote Hogeschool VZW
Nationaal identificatienummer
0458.402.105_22766
Postadres
Brusselstraat 45
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 36131313
E-mail
aankoop@kdg.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kdg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338870

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor standenbouw

Referentienummer: Karel de Grote-Hogeschool VZW-COM_2019_001-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79956000 - Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Karel de Grote Hogeschool is jaarlijks actief op 5 beurzen waarbij gebruik wordt gemaakt van een tentoonstellingsstand:SID- IN beurzen voor studiekiezers: 5 edities per jaar in de verschillende provincies in Vlaanderen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-04-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-511068

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-178211

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-04-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Gelieve de gewijzigde data in in de opdrachtdocumenten onder artikel 1.12 Presentaties te raadplegen. Dit is de enige wijziging.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!