Eiropas Parlaments, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Ekspertīze brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (1. daļa), robežkontrolē, patvēruma un migrācijas jautājumos (2. daļa) un tiesiskās sadarbības krimināllietās un policijas sadarbība (3. daļa)

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Parlaments, Official Mail Service
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Rue Wiertz 60
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1047
NUTS kods
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
Michael Alexander Speiser
Tālrunis
+32 22832475
E-pasts
[email protected]
Fakss
-

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese:   http://www.europarl.europa.eu

Pircēja profila adrese:   -

I.2) Kopējais iepirkums

Līgums ietver kopējo iepirkumu:  

Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:   -

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra:  

I.4) Līgumslēdzējas iestādes veids

Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija

I.5) Galvenā darbības joma

Cita darbība:   Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Ekspertīze brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (1. daļa), robežkontrolē, patvēruma un migrācijas jautājumos (2. daļa) un tiesiskās sadarbības krimināllietās un policijas sadarbība (3. daļa)

Atsauces numurs:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods:   79100000 - Juridiskie pakalpojumi

Papildu CPV kods:   RD11

II.1.3) Līguma veids

Pakalpojumi

II.1.4) Īss apraksts

Pamatnolīgums ietver neatkarīgu ekspertu konsultāciju nodrošināšanu par dažādiem pašreizējiem un turpmākiem horizontālajiem jautājumiem šādās jomās:
— brīvības, drošības un tiesiskuma telpa, pamattiesības un pilsonība (1. daļa),
— robežkontroles, patvēruma un migrācijas politika (2. daļa),
— policijas un tiesu sadarbība krimināllietās (3. daļa).

II.1.6) Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās:  

II.1.7) Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)

Vērtība:   3.000.000,00

Valūta:   EUR


II.2) Apraksts Daļas numurs: 1

II.2.1) Nosaukums

Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas, pamattiesību un pilsonības horizontālie jautājumi.

Daļas numurs:   1

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   79100000 - Juridiskie pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   Eiropas Parlaments, Brisele, Beļģija.

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Plānotais pakalpojumu pamatnolīgums ir paredzēts, lai atbalstītu Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju (LIBE), nodrošinot to ar iespēju pasūtīt pētījumus, sanāksmes, nodrošinātu Eiropas Parlamenta pasākumus ar ārējiem ekspertiem utt. to kompetenču ietvaros.
Pakalpojumu pamatnolīgumu ietvaros ekspertīze jāsniedz dažāda apjoma dokumentu veidā, tie jāsagatavo pēc īpašiem pieprasījumiem un ierobežotā un noteiktā termiņā. Papildus rakstveida konsultācijām pakalpojumu pamatnolīgums ietvers arī saistītos pakalpojumus, piemēram, dalību Komitejas sanāksmēs un galveno ekspertu prezentācijas vai nodrošinātu Eiropas Parlamenta pasākumus ar ārējiem ekspertiem, ja nepieciešams. Pakalpojumu sniedzēji vienīgie ir atbildīgi par sava zinātniskā darba rezultātiem.
1. daļa. Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas, pamattiesību un pilsonības horizontālie jautājumi.
LESD piešķir lielu nozīmi brīvības, drošības un tiesiskuma telpas radīšanai. Pamattiesību harta, kam ir juridisks spēks ES, ir stiprinājusi pamattiesības. Pamattiesības un pilsonības tiesības ir izklāstītas LES 2., 3. un 9.–12. punktā, LESD 15., 16., 18–25. punktā un Hartā.
1. daļa ietver ekspertīzi visos brīvības, drošības un tiesiskuma telpas, pamattiesību un pilsonības horizontālajos jautājumos, tostarp:
• pamattiesību aizstāvība ES (tostarp bērnu tiesības), ņemot vērā ES Pamattiesību hartu, ES tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un citu atbilstoši juridisko iestāžu judikatūru;
• Eiropas Konvencija par cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību pievienošanu;
• brīvības, drošības un tiesiskuma telpas institucionālie jautājumi, tostarp lomu un kompetenču sadalījums starp ES iestādēm un struktūrām, kā arī starp ES un tās dalībvalstīm;
• līdzsvara starp brīvību un drošību vispārēju izvērtēšana, un izņēmuma pasākumu izmantošana;
• ES Pamattiesību aģentūra;
• programma “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014–2020” un turpmāko fondu pamattiesību, nediskriminācijas un pilsonības atbalstam;
• ES pilsonība, tostarp pārvietošanās brīvība;
• primārie un sekundārie tiesību akti cīņai pret diskrimināciju, tostarp minoritāšu situāciju;
• cīņa pret rasismu un ksenofobiju;
• pārredzamība un piekļuve dokumentiem;
• personīgo datu aizsardzība, tostarp Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Zemāk minētie kritēriji

Cena - Svērums:   30 %

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums:   Pamatgrupas un ekspertu grupas sastāvs  / Svērums:   21 %

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums:   Izpratne par to daļu, par kuru iesniegts piedāvājums  / Svērums:   14 %

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums:   Metodika  / Svērums:   10,5 %

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums:   Darba organizācija  / Svērums:   24,5 %

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-


II.2) Apraksts Daļas numurs: 2

II.2.1) Nosaukums

Robežkontroles, patvēruma un migrācijas politika

Daļas numurs:   2

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   79100000 - Juridiskie pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   Eiropas Parlaments, Brisele, Beļģija.

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Plānotais pakalpojumu pamatnolīgums ir paredzēts, lai atbalstītu Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju (LIBE), nodrošinot to ar iespēju pasūtīt pētījumus, sanāksmes, nodrošinātu Eiropas Parlamenta pasākumus ar ārējiem ekspertiem utt. to kompetenču ietvaros.
Pakalpojumu pamatnolīgumu ietvaros ekspertīze jāsniedz dažāda apjoma dokumentu veidā, tie jāsagatavo pēc īpašiem pieprasījumiem un ierobežotā un noteiktā termiņā. Papildus rakstveida konsultācijām pakalpojumu pamatnolīgums ietvers arī saistītos pakalpojumus, piemēram, dalību Komitejas sanāksmēs un galveno ekspertu prezentācijas vai nodrošinātu Eiropas Parlamenta pasākumus ar ārējiem ekspertiem, ja nepieciešams. Pakalpojumu sniedzēji vienīgie ir atbildīgi par sava zinātniskā darba rezultātiem.
2. daļa (Robežkontroles, patvēruma un migrācijas politika):
ES mērķi, kas iekļauti LESD 67. punkta 2. apakšpunktā un 77.–80. punktā un atbilstošās tiesības ES Pamattiesību hartas 7., 14., 18., un 19. punktā, ir nodrošināt iekšējās robežkontroles neesamību personām un izveidot kopēju patvēruma, imigrācijas un ārējās robežkontroles politiku, pamatojoties uz dalībvalstu solidaritāti, kas ir godīga attiecībā pret trešajām valstīm.
2015. gada Eiropas programma migrācijas jomā ietver četras politikas nozares neatbilstīgas imigrācijas stimulu samazināšanai, robežu kontrolei (dzīvības glābšana un ārējo robežu apsargāšana), spēcīgākas patvēruma politikas izveidošana un jaunas pastāvīgās imigrācijas politikas ieviešana, tostarp integrācijas politika.
Patvēruma politika ir kopēja ES, kuras mērķis ir kopīgas sistēmas radīšana, kas ietver vienotu statusu un procedūras starptautiskajai aizsardzībai. Ar tiesību aktu paketi, kas publicēta 2016. gada maijā un jūlijā, tika sākta kopējās Eiropas patvēruma sistēmas “trešā fāze”.
Legālās migrācijas jomā esošajiem ES tiesību aktiem šobrīd tiek veikta REFIT izvērtēšana.
Robežkontroles politikā ir pieredzēta vērā ņemama attīstība, kas saistīta ar jauktās migrācijas plūsmu ES, kā arī paaugstinātām bažām par drošību, kas ir aizsākušas jaunu aktivitātes posmu.
2. daļa iekļauj ekspertīzi par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar robežkontroli, patvērumu un migrāciju, tostarp:
• iekšējā aizsardzība, tostarp pārvietošana un iekšējā pārvietošana;
• legālā migrācija, tostarp sadarbība ar izcelsmes valsti un integrācijas politika;
• nelikumīgā migrācija, tostarp imigrantu atgriešanās un atpakaļuzņemšana;
• robežkontrole, tostarp integrētā robežu pārvaldība un “viedrobežu” koncepcija;
• Šengenas zona, tostarp vīzu politika īstermiņa un ilgtermiņa palikšanai;
• aģentūras patvēruma un migrācijas zonās;
• atbilstošie fondi patvēruma un migrācijas zonās;
• attiecīgā Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un citu juridisko iestāžu judikatūra.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Zemāk minētie kritēriji

Cena - Svērums:   30 %

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums:   Pamatgrupas un ekspertu grupas sastāvs  / Svērums:   21 %

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums:   Izpratne par to daļu, par kuru iesniegts piedāvājums  / Svērums:   14 %

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums:   Metodika  / Svērums:   10,5 %

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums:   Darba organizācija  / Svērums:   24,5 %

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-


II.2) Apraksts Daļas numurs: 3

II.2.1) Nosaukums

Policijas un tiesu sadarbība krimināllietās

Daļas numurs:   3

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   79100000 - Juridiskie pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   Eiropas Parlaments, Brisele, Beļģija.

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Plānotais pakalpojumu pamatnolīgums ir paredzēts, lai atbalstītu Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju (LIBE), nodrošinot to ar iespēju pasūtīt pētījumus, sanāksmes, nodrošinātu Eiropas Parlamenta pasākumus ar ārējiem ekspertiem utt. to kompetenču ietvaros.
Pakalpojumu pamatnolīgumu ietvaros ekspertīze jāsniedz dažāda apjoma dokumentu veidā, tie jāsagatavo pēc īpašiem pieprasījumiem un ierobežotā un noteiktā termiņā. Papildus rakstveida konsultācijām pakalpojumu pamatnolīgums ietvers arī saistītos pakalpojumus, piemēram, dalību Komitejas sanāksmēs un galveno ekspertu prezentācijas vai nodrošinātu Eiropas Parlamenta pasākumus ar ārējiem ekspertiem, ja nepieciešams. Pakalpojumu sniedzēji vienīgie ir atbildīgi par sava zinātniskā darba rezultātiem.
3. daļa (Policijas un tiesu sadarbība krimināllietās):
Juridiskā sadarbība krimināllietās, kas izklāstīta LESD 82.–86. punktā, ir pamatota uz savstarpējo tiesu lēmumu un nolēmumu atzīšanas principu un ietver pasākumus dalībvalstu likumu vienādošanai vairākās jomās.
Pakāpeniska robežkontroles likvidēšana ES iekšienē ievērojami veicinājusi Eiropas pilsoņu brīvu pārvietošanos, bet ir arī atvieglojusi noziedznieku darbību starptautiski. Lai apkarotu pārrobežu noziegumus, brīvības, drošības un tiesību telpā tiks iekļauti pasākumi tiesiskās sadarbības veicināšanā krimināllietās. Sākumpunkts ir savstarpējās atzīšanas princips. Ir pieņemti konkrēti pasākumi, lai apkarotu starptautiskos noziegumus un nodrošinātu, lai cietušo, aizdomās turamo un ieslodzīto tiesības tiktu aizsargātas visā Savienībā.
Galvenais politikas instruments policijas sadarbībai, kas izklāstīta LESD 87.–89. punktā, ir Eiropas Policijas birojs (Europol), kas ir plašākas Eiropas iekšējās drošības izveides centrs. Sadarbība un politikas vēl joprojām tiek izstrādātas, un īpaša uzmanība tiek piešķirta ES mēroga draudu un noziegumu efektīvākai apkarošanai, ievērojot pamattiesību un datu aizsardzības likumus.
Efektīva policijas sadarbība ir nozīmīga, lai Savienībā izveidotu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas veidota, respektējot pamattiesības. Pārrobežu tiesībaizsardzības sadarbība, iesaistot policiju, muitas un citu tiesībsargājošo iestāžu pakalpojumus, ir izveidota, lai novērstu, atklātu un izmeklētu kriminālpārkāpumus visā ES. Praksē šī sadarbība galvenokārt attiecas uz smagiem noziegumiem (organizētā noziedzība, narkotiku tirdzniecība, cilvēku tirdzniecība, kibernoziegumi) un terorismu.
3. daļa iekļauj ekspertīzi par tiesiskās sadarbības krimināllietās un policijas sadarbības jautājumiem, tostarp:
• tiesiskā sadarbība krimināllietās, tostarp pretterorisma pasākumi;
• policijas sadarbība, tostarp pretterorisma pasākumi;
• aģentūras tiesiskās sadarbības krimināllietās un policijas sadarbības jomās;
• atbilstošie fondi tiesiskās sadarbības krimināllietās un policijas sadarbības jomās;
• attiecīgā Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un citu juridisko iestāžu judikatūra.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Zemāk minētie kritēriji

Cena - Svērums:   30 %

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums:   Pamatgrupas un ekspertu grupas sastāvs  / Svērums:   21 %

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums:   Izpratne par to daļu, par kuru iesniegts piedāvājums  / Svērums:   14 %

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums:   Metodika  / Svērums:   10,5 %

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums:   Darba organizācija  / Svērums:   24,5 %

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-


IV iedaļa: Procedūra

IV.1) Apraksts

IV.1.1) Procedūras veids

IV.1.3) Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu:  

Tika iestatīta dinamiska pirkšanas sistēma:  

IV.1.6) Informācija par elektronisko izsoli

Ir piemērota elektroniskā izsole:  

IV.1.8) Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums:  

IV.2) Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

Ar šo paziņojumu tiek izbeigta dinamiskā iepirkumu sistēma, kas publicēta ar iepriekš norādīto paziņojumu par līgumu:  

IV.2.9) Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

Līgumslēdzēja iestāde vairs nepiešķirs citus līgumus, pamatojoties uz iepriekš norādīto iepriekšējo informatīvo paziņojumu:  


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   1

Daļas numurs:   1

Nosaukums:   Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas, pamattiesību un pilsonības horizontālie jautājumi

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 1

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

07-02-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   8

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
1 Place du Congrès
Pilsēta
Brussels
NUTS kods
BE100
Pasta indekss
1000
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   -


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   2

Daļas numurs:   1

Nosaukums:   Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas, pamattiesību un pilsonības horizontālie jautājumi

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 1

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

07-02-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   8

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
BP 20064
Pilsēta
Paris
NUTS kods
FR101
Pasta indekss
75421
Valsts
FRANCE
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   -


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   3

Daļas numurs:   1

Nosaukums:   Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas, pamattiesību un pilsonības horizontālie jautājumi

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 1

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

07-02-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   8

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Milieu
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Chaussée de Charleroi 112
Pilsēta
Brussels
NUTS kods
BE100
Pasta indekss
1060
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   -


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   4

Daļas numurs:   1

Nosaukums:   Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas, pamattiesību un pilsonības horizontālie jautājumi

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 1

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

07-02-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   8

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Optimity Advisors GmbH
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Stresemannstr. 123
Pilsēta
Berlin
NUTS kods
DE300
Pasta indekss
10963
Valsts
DEUTSCHLAND
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Pilsēta
London
NUTS kods
UKI32
Pasta indekss
N1 7RF
Valsts
UNITED KINGDOM
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   konkrētos uzaicinājumos uz konkursu apakšlīgumi tiks slēgti par ieguldījumu darbības jomā un metodikā.


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   5

Daļas numurs:   1

Nosaukums:   Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas, pamattiesību un pilsonības horizontālie jautājumi

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 1

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

07-02-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   8

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
LSE Enterprise
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Houghton Street
Pilsēta
London
NUTS kods
UKI31
Pasta indekss
WC2A 2AE
Valsts
UNITED KINGDOM
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   -


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   1

Daļas numurs:   2

Nosaukums:   Robežkontroles, patvēruma un migrācijas politika

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 2

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

11-03-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   13

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
BP 20064
Pilsēta
Paris
NUTS kods
FR101
Pasta indekss
75421
Valsts
FRANCE
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   -


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   2

Daļas numurs:   2

Nosaukums:   Robežkontroles, patvēruma un migrācijas politika

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 2

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

11-03-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   13

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
16A, Rue du Baillois
Pilsēta
Rixensart
NUTS kods
BE310
Pasta indekss
1330
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   apakšlīgumi tiks slēgti ar ekspertiem šādās jomās: statistika; drošība un socioloģija; politikas un pārvaldes zinātnes un starptautiskās attiecības; ES ārējās attiecības; cilvēktiesību eksteritorialitāte; datubāzes un korektūra.


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   3

Daļas numurs:   2

Nosaukums:   Robežkontroles, patvēruma un migrācijas politika

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 2

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

11-03-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   13

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
1 Place du Congrès
Pilsēta
Brussels
NUTS kods
BE100
Pasta indekss
1000
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   -


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   4

Daļas numurs:   2

Nosaukums:   Robežkontroles, patvēruma un migrācijas politika

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 2

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

11-03-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   13

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Gonzagagasse 1
Pilsēta
Vienna
NUTS kods
AT130
Pasta indekss
1010
Valsts
ÖSTERREICH
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Avenue des Arts 7/8
Pilsēta
Brussels
NUTS kods
BE100
Pasta indekss
1000
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Migration Policy Centre at the European University Institute
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Pilsēta
Florence
NUTS kods
ITI14
Pasta indekss
50133
Valsts
ITALIA
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   apakšlīgumi tiks slēgti ar vairākiem vecākajiem pētniekiem.


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   5

Daļas numurs:   2

Nosaukums:   Robežkontroles, patvēruma un migrācijas politika

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 2

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

11-03-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   13

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Migration Policy Institute Europe
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Rue de la Loi 155
Pilsēta
Brussels
NUTS kods
BE100
Pasta indekss
1040
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   apakšlīgumi tiks slēgti par šādām daļām: ārējie izmēri, nelikumīgas tirdzniecības un kontrabandas tīkli; robežapsardzība, ASV migrācijas politika, integrācijas politika, nelikumīga imigrācija un tiesībaizsardzība; ES tiesības; ekonomika un statistika; migrācija un vide; Grieķijas migrācijas politika; Eiropas integrācija; imigrantu atgriešanas politika; cilvēktiesības un ES tiesības.


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   1

Daļas numurs:   3

Nosaukums:   Policijas un tiesu sadarbība krimināllietās

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 3

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

11-03-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   7

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
1 place du Congrès
Pilsēta
Brussels
NUTS kods
BE100
Pasta indekss
1000
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   -


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   2

Daļas numurs:   3

Nosaukums:   Policijas un tiesu sadarbība krimināllietās

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 3

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

11-03-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   7

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Optimity Advisors GmbH
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Stresemannstr. 123
Pilsēta
Berlin
NUTS kods
DE300
Pasta indekss
10963
Valsts
DEUTSCHLAND
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Pilsēta
London
NUTS kods
UKI32
Pasta indekss
N1 7RF
Valsts
UNITED KINGDOM
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   konkrētos uzaicinājumos uz konkursu apakšlīgumi tiks slēgti par ieguldījumu darbības jomā un metodikā.


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   3

Daļas numurs:   3

Nosaukums:   Policijas un tiesu sadarbība krimināllietās

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 3

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

11-03-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   7

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
European Institute of Public Administration (EIPA)
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Onze Lieve Vrouweplein 22
Pilsēta
Maastricht
NUTS kods
NL423
Pasta indekss
6211 HE
Valsts
NEDERLAND
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   -


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   4

Daļas numurs:   3

Nosaukums:   Policijas un tiesu sadarbība krimināllietās

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 3

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

11-03-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   7

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Rand Europe
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Rue de la Loi 82/Bte 3
Pilsēta
Brussels
NUTS kods
BE100
Pasta indekss
1040
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   apakšlīgumi tiks slēgti ar diviem pamatgrupas locekļiem un valstu ekspertu grupu.


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   5

Daļas numurs:   3

Nosaukums:   Policijas un tiesu sadarbība krimināllietās

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 3

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

11-03-2020

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   7

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
VVA Brussels
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Avenue des Arts 11
Pilsēta
Brussels
NUTS kods
BE100
Pasta indekss
1210
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   1.000.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   apakšlīgumi tiks slēgti ar divām universitātēm un vairākiem atsevišķiem ekspertiem.


VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3) Papildu informācija

-

VI.4) Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums
Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese
Boulevard Konrad Adenauer
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
L-2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 43031
E-pasts
-
Fakss
+352 43032600
Interneta adrese
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.3) Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):   -

VI.4.4) Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums
Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese
Boulevard Konrad Adenauer
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
L-2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 43031
E-pasts
-
Fakss
+352 43032600
Interneta adrese
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

28-05-2020

D1. pielikums – Vispārēja rakstura iepirkumi: Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai bez iepirkuma izsludināšanas, izmantojot iepriekšēju publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1. Pamatojums, kāpēc izvēlēta Direktīvas 2014/24/ES 32. pantā paredzētā sarunu procedūra bez iepirkuma iepriekšējas publicēšanas

Nav piedāvājumu vai nav atbilstošu piedāvājumu/dalības pieteikumu, atsaucoties uz:

atklātu procedūru :  

slēgtu procedūru:  

Attiecīgās preces tiek ražotas tikai pētniecības, eksperimentu, izpētes vai izstrādes nolūkā saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti direktīvā:   -

Būvdarbus, preces vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas dalībnieks šādu iemeslu dēļ:

konkurences nav tehnisku iemeslu dēļ:  

iepirkuma mērķis ir izveidot vai iegādāties unikālu mākslas darbu vai māksliniecisku izpildījumu:  

ar ekskluzīvu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību saistītu iemeslu dēļ:  

Ārkārtēja steidzamība, ko izraisījuši notikumi, kurus līgumslēdzēja iestāde nevarēja paredzēt, un atbilstoši stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:  

Papildu piegādes, ko veic sākotnējais piegādātājs un ko pasūta saskaņā ar stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:  

Jauni būvdarbi/pakalpojumi, kas ir esošo būvdarbu/pakalpojumu atkārtojums un tiek pasūtīti saskaņā ar stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:   -

Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem atbilstoši metu konkursa noteikumiem:   -

Tādu piegāžu iepirkums, ko kotē un iegādājas preču tirgū:   -

Piegāžu vai pakalpojumu iepirkums ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem:

no piegādātāja, kas galīgi izbeidz savu uzņēmējdarbību:   -

ar ekskluzīvu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību saistītu iemeslu dēļ:   -

2. Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas bez iepirkuma izsludināšanas, izmantojot iepriekšēju publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Iepirkums neietilpst attiecīgās direktīvas darbības jomā:  

3. Paskaidrojums

-