Aankondiging van een gegunde opdracht

gestructureerde dialoog op het gebied van cultuur.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Directorate D - Culture and Creativity — rue Joseph II 70
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3888
Telefoon
-
E-mail
EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3888

Adres van het kopersprofiel:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3888

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Deskundigheid op het gebied van culturele en audiovisuele

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

gestructureerde dialoog op het gebied van cultuur.

Referentienummer:   EAC/26/2018

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79952100 - Diensten voor het organiseren van culturele evenementen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De nieuwe Europese agenda voor cultuur, COM(2018)287, die door de Commissie is goedgekeurd op 22.5.2018, stelt een nieuw overkoepelend kader voor beleidssamenwerking op het gebied van cultuur in de EU voor dat voortbouwt op de Europese agenda van 2007. In het kader van de nieuwe agenda, stelt de Commissie voor „de huidige gestructureerde dialoog uit te breiden, de onderwerpen die werden onderzocht in het kader van de open coördinatiemethode te overstijgen, meer te putten uit online-samenwerkingsmogelijkheden, en zich per geval open te stellen voor relevante organisaties buiten de culturele en creatieve sectoren”. De Commissie stelt ook „een meer actieve rol voor het maatschappelijk middenveld bij de voorbereiding van de tweejaarlijkse Europese Cultuurfora” voor. De doelstellingen zijn: het versterken van het lobbyvermogen van de culturele sector in de beleidsdiscussie op Europees niveau; het mogelijk maken van een regelmatige uitwisseling van standpunten en een gestructureerde dialoog tussen de Commissie en belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld op het gebied van cultuur; het bijdragen tot en informatie verstrekken over beleidsontwikkelingen op het gebied van cultuur op Europees niveau.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   394.950,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   enkele brainstormsessies kunnen plaatsvinden in andere lidstaten.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De Europese Commissie heeft de volgende onderwerpen geïdentificeerd die het voorwerp kunnen uitmaken van de gestructureerde dialoog:
— cultureel erfgoed - bestuur, kwaliteit, vaardigheden (voortbouwend op EJCH 2018 en het werk van het Comité van belanghebbenden),
— cultuur van sociale integratie,
— culturele diversiteit,
— cultuur en kunst - onderwijs en opleiding,
— culturele en creatieve industrieën - vaardigheden, financiën, innovatiecapaciteit,
— culturele beroepsbeoefenaars - mobiliteit, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden,
— circulatie van kunstwerken,
— internationale culturele betrekkingen,
— het meten van de waarde van cultuur.
De belangrijkste taken die door de inschrijver moeten worden uitgevoerd, zijn: advies inwinnen over de onderwerpen, de identificatie van deskundigen, de organisatie van brainstormsessies en bijeenkomsten in het kader van de dialoog, de opstelling van de notulen van alle bijeenkomsten, de opstelling en verspreiding van beleidsdocumenten, het beheer van een onlineforum van belanghebbenden.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40/60

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit van de voorgestelde methodologie  / Weging:   45

Kwaliteitscriterium - Naam:   organisatie van het werk en de middelen  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole  / Weging:   25

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 138-314145

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   EAC-2018-0457

Perceel nr.:   -

Benaming:   gestructureerde dialoog op het gebied van cultuur.

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

18-12-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Goethe Institut e.V.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dachauer Strasse 122
Plaats
Münich
NUTS-code
DE
Postcode
80637
Land
DEUTSCHLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   400.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   394.950,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxemburg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 43031
E-mail
GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax
+352 43032100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-01-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!