Politiezone Antwerpen
Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor verschillende facilitaire diensten die op een innovatieve en duurzame wijze worden uitgevoerd.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Politiezone Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_23877
Postadres
Oudaan 5
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hanna de Bakker
Telefoon
+32 33388551
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.politieantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377927

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor verschillende facilitaire diensten die op een innovatieve en duurzame wijze worden uitgevoerd.

Referentienummer:   Lokale Politie Antwerpen-PZA/2018/335-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79993100 - Faciliteitenbeheer

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Politiezone Antwerpen is op zoek naar leveranciers die één of meerdere van de volgende diensten aanbieden: schoonmaak en glazenwas, groen interieur, winterdiensten, catering, afvalbeheer en ophaling en fitness.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

Munt:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

duurzame schoonmaak met een ecologische en sociale dimensie met inschakeling van gesubsidieerde tewerkstelling en duurzame ruiten- en glazenw

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   90911000 - Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie UEA

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   nvt

Kwaliteitscriterium - Naam:   nvt  / Weging:   nvt

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Er wordt een verplichte infosessie georganiseerd op maandag 01/04/2019 van 9.30 tot 11.30u in de lokalen van Politiezone Antwerpen. Gelieve u hiervoor in te schrijven door een mail te sturen naar [email protected]


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

duurzaam groen interieur

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie UEA

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   nvt

Kwaliteitscriterium - Naam:   nvt  / Weging:   nvt

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Er wordt een verplichte infosessie georganiseerd op maandag 01/04/2019 van 9.30 tot 11.30u in de lokalen van Politiezone Antwerpen. Gelieve u hiervoor in te schrijven door een mail te sturen naar [email protected]


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

duurzame winterdiensten

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   90620000 - Sneeuwruimingsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie UEA

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   nvt

Kwaliteitscriterium - Naam:   nvt  / Weging:   nvt

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Er wordt een verplichte infosessie georganiseerd op maandag 01/04/2019 van 9.30 tot 11.30u in de lokalen van Politiezone Antwerpen. Gelieve u hiervoor in te schrijven door een mail te sturen naar [email protected]


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 4

II.2.1) Benaming

duurzame catering met een ecologische dimensie met mogelijke inschakeling van gesubsidieerde tewerkstelling en/of leertraject

Perceel nr.:   4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   55000000 - Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie UEA

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   nvt

Kwaliteitscriterium - Naam:   nvt  / Weging:   nvt

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Er wordt een verplichte infosessie georganiseerd op maandag 01/04/2019 van 9.30 tot 11.30u in de lokalen van Politiezone Antwerpen. Gelieve u hiervoor in te schrijven door een mail te sturen naar [email protected]


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 5

II.2.1) Benaming

duurzame afvalophaling en afvalbeheer

Perceel nr.:   5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   90500000 - Diensten op het gebied van vuilnis en afval

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie UEA

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   nvt

Kwaliteitscriterium - Naam:   nvt  / Weging:   nvt

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Er wordt een verplichte infosessie georganiseerd op maandag 01/04/2019 van 9.30 tot 11.30u in de lokalen van Politiezone Antwerpen. Gelieve u hiervoor in te schrijven door een mail te sturen naar [email protected]


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 6

II.2.1) Benaming

onderhoud en huur/leasing fitnesstoestellen

Perceel nr.:   6

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   51121000 - Installatiediensten voor fitnessapparatuur

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie UEA

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   nvt

Kwaliteitscriterium - Naam:   nvt  / Weging:   nvt

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Er wordt een verplichte infosessie georganiseerd op maandag 01/04/2019 van 9.30 tot 11.30u in de lokalen van Politiezone Antwerpen. Gelieve u hiervoor in te schrijven door een mail te sturen naar [email protected]


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2019/S 056-129714

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1

Perceel nr.:   1

Benaming:   duurzame schoonmaak met een ecologische en sociale dimensie met inschakeling van gesubsidieerde tewerkstelling en duurzame ruiten en glazenwas

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2019-507937


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2

Perceel nr.:   2

Benaming:   duurzaam groen interieur

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2019-507937


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   3

Perceel nr.:   3

Benaming:   Duurzame winterdiensten

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2019-507937


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   4

Perceel nr.:   4

Benaming:   duurzame catering met een ecologische dimensie met mogelijke inschakeling van gesubsidieerde tewerkstelling en/of leertraject

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2019-507937


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   5

Perceel nr.:   5

Benaming:   duurzame afvalophaling en afvalbeheer

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2019-507937


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   6

Perceel nr.:   6

Benaming:   onderhoud en huur/leasing fitnesstoestellen

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2019-507937


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Vragen en antwoorden verlopen via het FORUM-platform van E-procurement.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad Van State
Postadres
Wetenschapstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-06-2020

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-