Aankondiging van een opdracht

EU-kenniscentrum voor slachtoffers van terrorisme

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Office MO59 04/21
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22981708
E-mail
just-04-procurement@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4662

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

EU-kenniscentrum voor slachtoffers van terrorisme

Referentienummer:   JUST/2018/JPPI/PP/CRIM/0165

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De belangrijkste doelstelling van deze opdracht is de oprichting van een EU-kenniscentrum voor slachtoffers van terrorisme (hierna „het EU-centrum” genoemd). Het EU-centrum is gericht op het verlenen van bijstand aan EU-lidstaten om de doeltreffende omzetting en praktische toepassing te verzekeren van de EU-regels inzake slachtoffers van terrorisme door de terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke bijstandsmechanismen en middelen op het niveau van de Unie. Het EU-centrum moet concrete en praktische acties aanreiken die een positief effect zullen hebben op slachtoffers van terrorisme. Het EU-centrum moet, in het bijzonder, richtsnoeren en opleidingen verstrekken met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de EU-regels en zal lijsten opstellen van de relevante deskundigen die op nationaal niveau beschikbaar zijn. Op het einde van het project zullen alle acties van het EU-centrum geëvalueerd worden met het oog op de analyse van de noodzaak en haalbaarheid van de toekomstige oprichting van een EU-coördinatiecentrum voor slachtoffers van terrorisme. De contractant moet hiertoe een verslag afleveren.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   1.000.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding
80511000 - Stafopleidingsdiensten
79100000 - Juridische dienstverlening
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   in de kantoren van de contractant.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De belangrijkste doelstellingen van het EU-centrum zijn de volgende:
i) de ontwikkeling van richtsnoeren en een opleidingspakket, en de organisatie van opleidingsactiviteiten. Het EU-centrum moet richtsnoeren en opleidingsactiviteiten ontwikkelen op basis van lessen die zijn getrokken uit eerdere terroristische aanslagen. Er zullen opleidingsactiviteiten en activiteiten inzake de opleiding van lesgevers worden georganiseerd voor het personeel van nationale instanties en nationale organisaties voor slachtoffersteun over de noden van slachtoffers en de praktische aspecten van de tenuitvoerlegging van de EU-regels inzake slachtoffers van terrorisme;
ii) optreden als kenniscentrum en platform voor vakmensen die omgaan met slachtoffers van terrorisme voor alle kwesties die verband houden met slachtoffers van terrorisme. Het EU-centrum moet meer bepaald: lijsten opstellen en bijhouden van nationale deskundigen, deskundigen op EU-niveau (opgeleide psychologen, advocaten, compensatiedeskundigen) en organisaties voor slachtoffersteun; de toegang tot informatie over de rechten van slachtoffers en de toepassing daarvan in de praktijk vergemakkelijken; en een uitgebreide website beheren. Het EU-centrum moet meer bepaald een specifieke lijst opstellen waarin psychotraumatologische deskundigen worden samengebracht die specifiek zijn opgeleid om om te gaan met slachtoffers van terrorisme die posttraumatisch stresssyndroom vertonen en die onmiddellijk kunnen worden ingezet na een terroristische aanslag in de betroffen lidstaat. Het EU-centrum zal deskundigen, onderzoek, kennis en vaardigheden samenbrengen uit de Europese Unie en de rest van de wereld;
iii) de Europese Commissie en het Europees netwerk voor de rechten van slachtoffers (hierna „ENVR”) bijstaan bij de versterking van de operationele coördinatie tussen de lidstaten en slachtofferverenigingen, met inbegrip van bijstand bij de identificatie van instanties die verantwoordelijk zijn voor de aandacht en zorg voor slachtoffers in elke lidstaat, en de creatie van veilige communicatiekanalen die de onmiddellijke uitwisseling van informatie over slachtoffers uit verschillende lidstaten mogelijk maken. Het ENVR is een netwerk dat bestaat uit vakmensen uit EU-lidstaten (gewoonlijk van het Ministerie van Justitie) die actief zijn op het gebied van slachtofferrechten;
iv) de evaluatie van de noodzaak en haalbaarheid van de oprichting van een EU-coördinatiecentrum voor slachtoffers van terrorisme.
Alle acties van het EU-kenniscentrum voor slachtoffers van terrorisme vallen onder de leiding en het nauwe toezicht van de Commissie en worden uitgevoerd in samenwerking met het Europees netwerk voor de rechten van slachtoffers.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   1.000.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie het internetadres vermeld in I.3).

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie het internetadres vermeld in I.3).

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   25-06-2019

Plaatselijke tijd:   12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   27-06-2019

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Commission building - MO59 Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   ja

VI.3) Nadere inlichtingen

Voor Britse inschrijvers:
Gelieve op te merken dat, na de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, en afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen, de regels voor toegang tot EU-aanbestedingsprocedures voor ondernemers die gevestigd zijn in derde landen van toepassing zullen zijn op gegadigden of inschrijvers uit het Verenigd Koninkrijk. Indien dergelijke toegang niet is voorzien door de geldende wettelijke bepalingen kunnen gegadigden of inschrijvers uit het Verenigd Koninkrijk worden geweigerd voor deze aanbestedingsprocedure.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Zelfde als hiervoor
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
-
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://curia.europa.eu/

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Zelfde als hiervoor
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
-
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://curia.europa.eu/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-04-2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!