Europos Parlamentas, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Ekspertinės žinios apie laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (1 dalis), pasienio kontrolę, prieglobstį ir migraciją (2 dalis) ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose bei policijos bendradarbiavimą (3 dalis)

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Europos Parlamentas, Official Mail Service
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Rue Wiertz 60
Miestas
Brussels
Pašto kodas
1047
NUTS kodas
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
Michael Alexander Speiser
Telefonas
+32 22832475
El. paštas
[email protected]
Faksas
-

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   http://www.europarl.europa.eu

Pirkėjo profilio adresas:   -

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   ne

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   ne

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Kita veikla:   Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Ekspertinės žinios apie laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (1 dalis), pasienio kontrolę, prieglobstį ir migraciją (2 dalis) ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose bei policijos bendradarbiavimą (3 dalis)

Nuorodos numeris:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79100000 - Teisinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   RD11

II.1.3) Sutarties tipas

Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas

Preliminarioji sutartis apima nepriklausomo eksperto konsultacijų teikimą įvairiais esamais ir kylančiais horizontaliais klausimais šiose srityse:
— laisvės, saugumo ir teisingumo, pagrindinių teisių ir pilietybės (1 dalis);
— pasienio kontrolės, prieglobsčio ir migracijos politika (2 dalis);
— teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimas (3 dalis).

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   taip

II.1.7) Bendra pirkimo vertė (be PVM)

Vertė:   3.000.000,00

Valiuta:   EUR


II.2) Aprašymas Pirkimo dalies Nr.: 1

II.2.1) Pavadinimas

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pagrindinių teisių ir pilietybės horizontaliosios problemos

Pirkimo dalies Nr.:   1

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79100000 - Teisinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   Europos Parlamentas, Briuselis, Belgija.

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Numatytos preliminariosios paslaugų pirkimo sutarties tikslas – palaikyti Pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, LIBE) darbą Europos Parlamente, suteikiant jam galimybę užsakyti tyrimus, instruktažus, Europos Parlamento renginių palaikymą parūpinant išorinius ekspertus ir kt. jo kompetencijos srityse.
Sudarius preliminariąsias paslaugų pirkimo sutartis, konsultacijos bus teikiamos įvairaus dydžio dokumentų forma, jie turi būti pateikti gavus ad hoc prašymus per ribotą ir nustatytą laikotarpį. Be raštiškų konsultacijų, preliminarioji paslaugų pirkimo sutartis taip pat apims tokias susijusias paslaugas kaip dalyvavimas Komiteto posėdžiuose ir vadovaujančių ekspertų pristatymuose arba Europos Parlamento renginių palaikymas parūpinant išorės ekspertų (kaip nustatyta). Paslaugų teikėjai yra vieninteliai, prisiimantys mokslinę atsakomybę už savo darbo rezultatus.
1 dalis: (Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pagrindinių teisių ir pilietybės horizontalieji klausimai):
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) teikia didelę reikšmę laisvės, saugumo ir teisingumo erdvei sukurti. Nuo šiol teisiškai įpareigojanti ES pagrindinių teisių chartija sustiprino pamatines teises, o pagrindinės ir pilietybės teisės yra išdėstytos Europos Sąjungos sutarties (SESS) 2, 3 ir 9–12 straipsniuose, SESV 15, 16, 18–25 straipsniuose ir chartijoje.
1 dalis apima ekspertines žinias visais su laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pagrindinių teisių ir pilietybės horizontaliosiomis problemomis susijusiais klausimais, įskaitant, bet neapsiribojant šiuos:
• pagrindinių teisių apsauga ES (įskaitant vaikų teises), atsižvelgiant į ES pagrindinių teisių chartiją ir ES Teisingumo Teismo bei Europos žmogaus teisių teismo ir kitų svarbių teisminių institucijų praktiką;
• ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos;
• instituciniai laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės klausimai, įskaitant vaidmenų ir kompetencijos padalijimą tarp ES institucijų ir įstaigų, taip pat tarp ES ir jos valstybių narių;
• bendras laisvės ir saugumo balanso įvertinimas ir išskirtinių priemonių naudojimas;
• Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra;
• 2014–2020 m. teisių, lygybės ir pilietiškumo programa ir tolesnės lėšos pagrindinėms teisėms, nediskriminavimui ir pilietiškumui remti;
• ES pilietybė, įskaitant judėjimo laisvę;
• pagrindiniai ir antriniai teisės aktai dėl kovos su diskriminacija, įskaitant mažumų padėtį;
• kova su rasizmu ir ksenofobija;
• skaidrumas ir galimybė susipažinti su dokumentais;
• asmens duomenų apsauga, įskaitant Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

Kaina - Lyginamasis svoris:   30 %

Kokybės kriterijus - Vardas:   Pagrindinės darbo grupės ir ekspertų grupės sudėtis  / Lyginamasis svoris:   21 %

Kokybės kriterijus - Vardas:   Dalies, dėl kurios teikiamas pasiūlymas, supratimas  / Lyginamasis svoris:   14 %

Kokybės kriterijus - Vardas:   Metodika  / Lyginamasis svoris:   10,5 %

Kokybės kriterijus - Vardas:   Darbo organizavimas  / Lyginamasis svoris:   24,5 %

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   ne

II.2.14) Papildoma informacija

-


II.2) Aprašymas Pirkimo dalies Nr.: 2

II.2.1) Pavadinimas

Pasienio kontrolės, prieglobsčio ir migracijos politika

Pirkimo dalies Nr.:   2

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79100000 - Teisinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   Europos Parlamentas, Briuselis, Belgija.

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Numatytos preliminariosios paslaugų pirkimo sutarties tikslas – palaikyti Pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, LIBE) darbą Europos Parlamente, suteikiant jam galimybę užsakyti tyrimus, instruktažus, Europos Parlamento renginių palaikymą parūpinant išorinius ekspertus ir kt. jo kompetencijos srityse.
Sudarius preliminariąsias paslaugų pirkimo sutartis, konsultacijos bus teikiamos įvairaus dydžio dokumentų forma, jie turi būti pateikti gavus ad hoc prašymus per ribotą ir nustatytą laikotarpį. Be raštiškų konsultacijų, preliminarioji paslaugų pirkimo sutartis taip pat apims tokias susijusias paslaugas kaip dalyvavimas Komiteto posėdžiuose ir vadovaujančių ekspertų pristatymuose arba Europos Parlamento renginių palaikymas parūpinant išorės ekspertų (kaip nustatyta). Paslaugų teikėjai yra vieninteliai, prisiimantys mokslinę atsakomybę už savo darbo rezultatus.
2 dalis (Pasienio kontrolės, prieglobsčio ir migracijos politika):
ES tikslais, nustatytais SESV 67 straipsnio 2 dalyje ir 77–80 straipsniuose, bei atitinkamomis teisėmis, nustatytomis ES Pagrindinių teisių chartijos 7, 14, 18 ir 19 straipsniuose, siekiama užtikrinti vidaus sienų kontrolės panaikinimą asmenis ir parengti bendrą prieglobsčio, imigracijos ir išorės sienų kontrolės politiką, kuri grindžiama valstybių narių solidarumu ir yra sąžininga trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu.
2015 m. Europos migracijos darbotvarkė apima keturias politikos sritis, kuriose siekiama mažinti neteisėtos imigracijos paskatas, valdyti sienas (gelbstint gyvybes ir apsaugant išorės sienas), kurti stipresnę prieglobsčio politiką ir rengti naują reguliarios imigracijos politiką, įskaitant integracijos politiką.
Prieglobstis – tai bendra ES politika, kuria siekiama sukurti bendrą sistemą, apimančią vienodą tarptautinės apsaugos statusą ir procedūras. 2016 m. gegužės ir liepos mėn. paskelbus teisės aktų paketus, buvo pradėtas Bendrosios Europos prieglobsčio sistemos „trečiasis etapas“.
Teisinė migracijos srityje dabartiniai ES teisės aktai šiuo metu vertinami pagal REFIT.
Atlikti reikšmingi sienų valdymo politikos pakeitimai dėl padidėjusių mišrių migracijos srautų į ES, taip pat padažnėjusių saugumo problemų, kurios paskatino naują veiklos laikotarpį.
2 dalis apima ekspertines žinias visais su pasienio kontrole, prieglobsčiu ir migracija susijusiais klausimais, įskaitant, bet neapsiribojant šiuos:
• tarptautinė apsauga, įskaitant perkėlimą ir persikėlimą;
• teisėta migracija, įskaitant bendradarbiavimą su kilmės šalimis, ir integracijos politika;
• neteisėta migracija, įskaitant grįžimą ir readmisiją;
• sienų valdymas, įskaitant integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, ir „pažangiai valdomos sienos“ koncepcija;
• Šengenas, įskaitant trumpalaikių ir ilgalaikių vizų politiką;
• prieglobsčio ir migracijos srities agentūros;
• atitinkamos lėšos prieglobsčio ir migracijos srityje;
• atitinkama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo arba kitų atitinkamų teisminių institucijų praktika.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

Kaina - Lyginamasis svoris:   30 %

Kokybės kriterijus - Vardas:   Pagrindinės darbo grupės ir ekspertų grupės sudėtis  / Lyginamasis svoris:   21 %

Kokybės kriterijus - Vardas:   Dalies, dėl kurios teikiamas pasiūlymas, supratimas  / Lyginamasis svoris:   14 %

Kokybės kriterijus - Vardas:   Metodika  / Lyginamasis svoris:   10,5 %

Kokybės kriterijus - Vardas:   Darbo organizavimas  / Lyginamasis svoris:   24,5 %

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   ne

II.2.14) Papildoma informacija

-


II.2) Aprašymas Pirkimo dalies Nr.: 3

II.2.1) Pavadinimas

Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimas

Pirkimo dalies Nr.:   3

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79100000 - Teisinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   Europos Parlamentas, Briuselis, Belgija.

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Numatytos preliminariosios paslaugų pirkimo sutarties tikslas – palaikyti Pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, LIBE) darbą Europos Parlamente, suteikiant jam galimybę užsakyti tyrimus, instruktažus, Europos Parlamento renginių palaikymą parūpinant išorinius ekspertus ir kt. jo kompetencijos srityse.
Sudarius preliminariąsias paslaugų pirkimo sutartis, konsultacijos bus teikiamos įvairaus dydžio dokumentų forma, jie turi būti pateikti gavus ad hoc prašymus per ribotą ir nustatytą laikotarpį. Be raštiškų konsultacijų, preliminarioji paslaugų pirkimo sutartis taip pat apims tokias susijusias paslaugas kaip dalyvavimas Komiteto posėdžiuose ir vadovaujančių ekspertų pristatymuose arba Europos Parlamento renginių palaikymas parūpinant išorės ekspertų (kaip nustatyta). Paslaugų teikėjai yra vieninteliai, prisiimantys mokslinę atsakomybę už savo darbo rezultatus.
3 dalis (Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimas):
Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose, numatytas SESV 82–86 straipsniuose, grindžiamas teismo sprendimų ir nuosprendžių tarpusavio pripažinimo principu ir apima priemones, skirtas suderinti valstybių narių įstatymus keliose srityse.
ES palaipsniui panaikinus sienų kontrolę, labai pagerėjo laisvas Europos piliečių judėjimas, bet taip pat tapo lengviau nusikaltėliams veikti tarptautiniu mastu. Siekiant pažaboti tarpvalstybinio nusikalstamumo problemą, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė apima priemones, skatinančias teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Atspirties taškas – abipusio pripažinimo principas. Siekiant kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu, buvo patvirtintos konkrečios priemonės ir užtikrinta, kad visoje Sąjungoje būtų apsaugotos nukentėjusiųjų, įtariamųjų ir kalinių teisės.
SESV 87–89 straipsniuose nustatyta pagrindinė policijos bendradarbiavimo priemonė – Europos policijos biuras (Europolas), t. y. pagrindinė platesnės Europos vidaus saugumo struktūros platforma. Bendradarbiavimas ir politika vis dar yra plėtojami, daugiausia dėmesio skiriant veiksmingesnei kovai su visos ES grėsmėmis ir nusikalstamumu, taip pat laikantis pagrindinių teisių ir duomenų apsaugos taisyklių.
Veiksmingas policijos bendradarbiavimas yra pagrindinė priemonė, padedanti Europos Sąjungai kurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, grindžiamą pagarba pagrindinėms teisėms. Tarpvalstybinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas, kuriame dalyvauja policija, muitinės ir kitos teisėsaugos tarnybos, yra skirtas nusikalstamų veikų prevencijai, aptikimui ir tyrimui visoje ES. Praktiškai šis bendradarbiavimas daugiausia susijęs su sunkiais nusikaltimais (organizuotu nusikalstamumu, prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis, elektroniniais nusikaltimais) ir terorizmu.
3 dalis apima ekspertines žinias visais teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimo klausimais, įskaitant, bet neapsiribojant, šiuos:
• teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose, įskaitant kovą su terorizmu;
• policijos bendradarbiavimas, įskaitant kovą su terorizmu;
• agentūros teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje ir policijos bendradarbiavimo srityje;
• atitinkamos lėšos teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje ir policijos bendradarbiavimo srityje;
• atitinkama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo arba kitų atitinkamų teisminių institucijų praktika.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

Kaina - Lyginamasis svoris:   30 %

Kokybės kriterijus - Vardas:   Pagrindinės darbo grupės ir ekspertų grupės sudėtis  / Lyginamasis svoris:   21 %

Kokybės kriterijus - Vardas:   Dalies, dėl kurios teikiamas pasiūlymas, supratimas  / Lyginamasis svoris:   14 %

Kokybės kriterijus - Vardas:   Metodika  / Lyginamasis svoris:   10,5 %

Kokybės kriterijus - Vardas:   Darbo organizavimas  / Lyginamasis svoris:   24,5 %

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   ne

II.2.14) Papildoma informacija

-


IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   taip

Sudaryta dinaminė pirkimo sistema:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Surengtas elektroninis aukcionas:   ne

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   ne

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

Skelbime numatytas dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimas, apie kurį paskelbta minėtame skelbime apie pirkimą:   ne

IV.2.9) Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

Perkančioji organizacija neskirs kitų sutarčių remdamasi minėtu išankstiniu informaciniu skelbimu:   ne


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   1

Pirkimo dalies Nr.:   1

Pavadinimas:   Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pagrindinių teisių ir pilietybės horizontaliosios problemos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 1

V.2.1) Sutarties sudarymo data

07-02-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   8

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
1 Place du Congrès
Miestas
Brussels
NUTS kodas
BE100
Pašto kodas
1000
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   2

Pirkimo dalies Nr.:   1

Pavadinimas:   (Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pagrindinių teisių ir pilietybės horizontalieji klausimai)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 1

V.2.1) Sutarties sudarymo data

07-02-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   8

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
BP 20064
Miestas
Paris
NUTS kodas
FR101
Pašto kodas
75421
Šalis
FRANCE
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   3

Pirkimo dalies Nr.:   1

Pavadinimas:   Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pagrindinių teisių ir pilietybės horizontaliosios problemos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 1

V.2.1) Sutarties sudarymo data

07-02-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   8

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Milieu
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Chaussée de Charleroi 112
Miestas
Brussels
NUTS kodas
BE100
Pašto kodas
1060
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   4

Pirkimo dalies Nr.:   1

Pavadinimas:   Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pagrindinių teisių ir pilietybės horizontaliosios problemos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 1

V.2.1) Sutarties sudarymo data

07-02-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   8

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   taip

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Optimity Advisors GmbH
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Stresemannstr. 123
Miestas
Berlin
NUTS kodas
DE300
Pašto kodas
10963
Šalis
DEUTSCHLAND
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Miestas
London
NUTS kodas
UKI32
Pašto kodas
N1 7RF
Šalis
UNITED KINGDOM
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   taip

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   Specialiems kvietimams dalyvauti konkurse, informacija apie kvietimo temą ir metodiką perduodama subrangovams.


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   5

Pirkimo dalies Nr.:   1

Pavadinimas:   Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pagrindinių teisių ir pilietybės horizontaliosios problemos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 1

V.2.1) Sutarties sudarymo data

07-02-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   8

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
LSE Enterprise
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Houghton Street
Miestas
London
NUTS kodas
UKI31
Pašto kodas
WC2A 2AE
Šalis
UNITED KINGDOM
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   1

Pirkimo dalies Nr.:   2

Pavadinimas:   Pasienio kontrolės, prieglobsčio ir migracijos politika

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 2

V.2.1) Sutarties sudarymo data

11-03-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   13

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
BP 20064
Miestas
Paris
NUTS kodas
FR101
Pašto kodas
75421
Šalis
FRANCE
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   2

Pirkimo dalies Nr.:   2

Pavadinimas:   Pasienio kontrolės, prieglobsčio ir migracijos politika

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 2

V.2.1) Sutarties sudarymo data

11-03-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   13

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
16A, Rue du Baillois
Miestas
Rixensart
NUTS kodas
BE310
Pašto kodas
1330
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   taip

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   Statistikos; apsaugos ir sociologijos; politikos / administravimo mokslų ir tarptautinių santykių; ES išorės santykių; žmogaus teisių eksteritorialumo; ir duomenų bazių bei redagavimo sričių ekspertai samdomi subrangos būdu.


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   3

Pirkimo dalies Nr.:   2

Pavadinimas:   Pasienio kontrolės, prieglobsčio ir migracijos politika

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 2

V.2.1) Sutarties sudarymo data

11-03-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   13

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
1 Place du Congrès
Miestas
Brussels
NUTS kodas
BE100
Pašto kodas
1000
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   4

Pirkimo dalies Nr.:   2

Pavadinimas:   Pasienio kontrolės, prieglobsčio ir migracijos politika

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 2

V.2.1) Sutarties sudarymo data

11-03-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   13

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   taip

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Gonzagagasse 1
Miestas
Vienna
NUTS kodas
AT130
Pašto kodas
1010
Šalis
ÖSTERREICH
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Avenue des Arts 7/8
Miestas
Brussels
NUTS kodas
BE100
Pašto kodas
1000
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Migration Policy Centre at the European University Institute
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Miestas
Florence
NUTS kodas
ITI14
Pašto kodas
50133
Šalis
ITALIA
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
ne

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   taip

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   Subrangos būdu samdomi keli vyresnieji mokslininkai.


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   5

Pirkimo dalies Nr.:   2

Pavadinimas:   Pasienio kontrolės, prieglobsčio ir migracijos politika

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 2

V.2.1) Sutarties sudarymo data

11-03-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   13

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Migration Policy Institute Europe
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Rue de la Loi 155
Miestas
Brussels
NUTS kodas
BE100
Pašto kodas
1040
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   taip

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   Subrangos sutartys sudaromos dėl šių dalių: išorės dimensija, neteisėtos prekybos ir kontrabandos tinklai; sienų saugumas, JAV migracijos politika, integracijos politika, nelegali imigracija ir vykdymas; ES teisė; ekonomika ir statistika; migracija ir aplinka; Graikijos migracijos politika; Europos integracija; grąžinimo politika; ir žmogaus teisės bei ES teisė.


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   1

Pirkimo dalies Nr.:   3

Pavadinimas:   Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 3

V.2.1) Sutarties sudarymo data

11-03-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   7

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
1 place du Congrès
Miestas
Brussels
NUTS kodas
BE100
Pašto kodas
1000
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   2

Pirkimo dalies Nr.:   3

Pavadinimas:   Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 3

V.2.1) Sutarties sudarymo data

11-03-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   7

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   taip

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Optimity Advisors GmbH
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Stresemannstr. 123
Miestas
Berlin
NUTS kodas
DE300
Pašto kodas
10963
Šalis
DEUTSCHLAND
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Miestas
London
NUTS kodas
UKI32
Pašto kodas
N1 7RF
Šalis
UNITED KINGDOM
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   taip

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   Specialiems kvietimams dalyvauti konkurse, informacija apie kvietimo temą ir metodiką perduodama subrangovams.


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   3

Pirkimo dalies Nr.:   3

Pavadinimas:   Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 3

V.2.1) Sutarties sudarymo data

11-03-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   7

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
European Institute of Public Administration (EIPA)
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Onze Lieve Vrouweplein 22
Miestas
Maastricht
NUTS kodas
NL423
Pašto kodas
6211 HE
Šalis
NEDERLAND
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
ne

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   4

Pirkimo dalies Nr.:   3

Pavadinimas:   Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 3

V.2.1) Sutarties sudarymo data

11-03-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   7

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Rand Europe
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Rue de la Loi 82/Bte 3
Miestas
Brussels
NUTS kodas
BE100
Pašto kodas
1040
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   taip

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   Du pagrindinės darbo grupės nariai ir nacionalinių ekspertų grupė samdoma subrangos būdu.


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   5

Pirkimo dalies Nr.:   3

Pavadinimas:   Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 3

V.2.1) Sutarties sudarymo data

11-03-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   7

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
VVA Brussels
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Avenue des Arts 11
Miestas
Brussels
NUTS kodas
BE100
Pašto kodas
1210
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
taip

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   1.000.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   taip

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   Subrangos sutartis sudaroma su dviem universitetais ir keliais individualiais ekspertais.


VI dalis: Papildoma informacija

VI.3) Papildoma informacija

-

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Adresas
Boulevard Konrad Adenauer
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
L-2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 43031
El. paštas
-
Faksas
+352 43032600
Interneto adresas
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   -

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Adresas
Boulevard Konrad Adenauer
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
L-2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 43031
El. paštas
-
Faksas
+352 43032600
Interneto adresas
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

28-05-2020

D1 priedas. Bendrieji pirkimai: Priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

1. Sprendimo pagal Direktyvos 2014/24/ES 32 straipsnį pasirinkti derybas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse priežastys

Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti:

atvirame konkurse:   ne

ribotame konkurse:   ne

Numatomi tiekti produktai yra sukurti vien mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar technologinės plėtros tikslais pagal direktyvoje nustatytas sąlygas:   -

Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:

konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių:   ne

pirkimo tikslas yra unikalaus meno kūrinio ar meninio pasirodymo sukūrimas arba įsigijimas:   ne

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   ne

Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Papildomos pradinio tiekėjo tiekiamos prekės, užsakomos griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   -

Paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų bus sudaryta laikantis projekto konkurso taisyklių:   -

Prekių, kurios kotiruojamos ir perkamos prekių rinkoje, pirkimas:   -

Prekės ar paslaugos, perkamos ypač palankiomis sąlygomis:

iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą:   -

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   -

2. Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Pirkimui netaikoma direktyva:   ne

3. Paaiškinimas

-