Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

Safety Culture - Versterken van de veiligheidscultuur - meervoudig partnerschap

Diensten
Publicatie datum
11-11-2013
Deadline
20-12-2013 10:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-P11 | 1060 Brussel, BE | Nutssectoren | Vervoersdiensten per spoor
Opdrachtcodes (CPV)
79411100 - Advisering omtrent bedrijfsontwikkeling
Korte inhoud
INFRABEL wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de begeleiding in een meervoudig partnerschap in een programma voor de versterking van de veiligheidscultuur door opleiding, coaching, ondersteuning, opvolging van de acties, ontwikkeling van concrete tools om de hiërarchische lijnen en het terrein te ondersteunen en door meting van de impact van dat programma.
De interventie- en competentiedomeinen zijn de volgende;
1.) De regionale opleiding versterken door opleiders
2.) De coaching versterken van (en via) de hiërarchische lijn 3.) Het volledige programmaverloop begeleiden (ondersteuning, facilitering, … van werkgroepen)
4.) Helpen bij de concipiëring en de productie van de maatregelen (feiten, percepties, radar, kpi, …)
5.) Leveren van een toolmap als ondersteuning van de hiërarchische lijn
6.) Leveren van een hulpmanual geintegreerd met de analyses van ervaringsfeedback (blended learning)
7.) Coördineren en begeleiden van de parallelle ontwikkeling van alle externe interventies
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De volgende criteria zullen door Infrabel worden gebruikt om het aantal kandidaten waarmee Infrabel wenst verder te werken, te beperken.
A.) Zijn zakencijfer van de laatste 3 jaren (in de vorm van een tabel), met vermelding van de geschatte omzet voor elk van de 7 betreffende domeinen, opgegeven voor elk van de mogelijke verbonden ondernemingen.
B.) Het totale zakencijfer van de kandidaat moet minstens 2.000.000 Euro/jaar bedragen opdat de kandidatuur geaccepteerd wordt.
C.) Voldoende en positieve ervaring in de diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Voor elk domein waarin de kandidaat niet rechtstreeks optreedt of geen eigenaar is van de tool, moeten de contactgegevens van de eigenaar van het product en/of de interveniënt vermeld worden.
Globaal moet elke kandidaat kunnen aantonen dat:
A.) Een kennis van de vakgebieden op het terrein, in het bijzonder van de industriële sector en van de spoorweg in het algemeen of bij ontstentenis de wil om voorafgaand aan de eigenlijke opdracht die kennis te verwerven (cultuurbewustmaking en gewenning).
B.) De effectieve capaciteit om de activiteiten en producten te kunnen leveren in de landstalen.
Voor een goed begrip van het actueel gebruikte programma, werd een samenvatting (slides) toegevoegd aan de publicatie.
Beschrijf nauwgezet de technische capaciteit van uw onderneming volgens de domeinen hierna vermeld met toelichting van de context (andere dan bedrijf, openbaar/privé, industrieel (preciseren), spoorweg, voor Infrabel) en de firma’s die zullen instaan voor de betrokken interventies en/of producten:
1.Domein 1: Opleiding
Referenties van specifieke interventies als bedrijfopleiding zowel voor het terrein (over welk onderwerp, hoeveel betrokken personen, over welke periode en bij wie) als voor de directe hiërarchische lijn (over welk onderwerp, hoeveel betrokken personen, over welke periode en bij wie)
2. Domein 2: Professionele coaching
Referenties van specifieke interventies van coaching (conform de internationale of Europese normen, vb. ICF) voor privébedrijven of de overheid, zowel voor het terrein (hoeveel betrokken personen, over welke periode en bij wie) als voor de directe hiërarchische lijn (hoeveel betrokken personen, over welke periode en bij wie)
3. Domein 3: Ondersteuning van het programma
Referenties van interventies inzake ondersteuning projectprogramma’s in het algemeen en in gelijkaardige privécontexten en/of in het bijzonder overheidscontexten ( preciseren: bedrijfscultuur, veiligheid, veiligheidscultuur en andere; evenals de gebruikte methodes ex. Focus group, werkgroepen, projectmanagement, forums, …).
4. Domein 4: Meting
Specifieke referenties inzake dit concept, uitvoering en communicatie van meettools van het type (professionele enquêtes (preciseren: tools van bedrijfscultuur, veiligheidscultuur, veiligheidsklimaat, andere) en het type "verzamelen van feiten en percepties" (tool - radar van verschillende bronnen van het type boordtabel)
5. Domein 5: Toolmap
Al dan niet de onmiddellijke beschikbaarheid van één (of meerdere) adequaat product(en) om de hiërarchische lijnen uit te rusten (leidinggevende mappen, sensibilisatie campagnes, handleidingen voor interviews en vergaderingen, de beschikbare thema’s) die reeds in de bedrijfswereld zijn geïntroduceerd (preciseren hoeveel betrokken personen, over welke periode en bij wie).
6. Domein 6: Geïntegreerde REX-gids
Al dan niet onmiddellijke beschikbaarheid van een of meerdere adequate producten inzake blended learning die al in de bedrijfswereld zijn geïntroduceerd (preciseren hoeveel betrokken personen, over welke periode en bij wie)
7. Domein 7: Externe coördinatie
Specifieke referenties van externe coördinatie, zowel op het vlak van al gecoördineerde projectprogramma's (preciseren indien gericht op culturele aspecten, organisatorische aspecten, gedragsaspecten, of andere) als in de uitvoeringsdomeinen (preciseren indien industrieel, spoorweg, openbaar/privé) en het aangesproken doelpubliek (preciseren hoeveel personen er betrokken zijn bij het top en middle management, hiërarchische lijnen en het terrein).
Te leveren tabellen om de technische vakbekwaamheid te bewijzen in de selectiefase:
- Volgens de domeinen, elke regel geeft een relevante referentie die de gevraagde informatie uitvoerig toelicht.
- Oplijsten van de bestaande relevante producten met vermelding van de talen waarin ze beschikbaar zijn. En indien deze nog niet beschikbaar zijn in een taal, de tijd opgeven die nodig zal zijn voor een volledige aanpassing in één of de twee landstalen.
truck tower-crane sharing