Rectificatie

Meerjarige (2019-2022) overeenkomst van diensten tegen prijslijst voor het vertalen van de bijlagen van de bestekken (technische specificaties en meetstaten) in het domein van de Infra.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten
Nationaal identificatienummer
0308.357.555_20
Postadres
Eversestraat, 1
Plaats
Evere
Postcode
1140
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 24415480
E-mail
eddy.quintelier@mil.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337794

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Meerjarige (2019-2022) overeenkomst van diensten tegen prijslijst voor het vertalen van de bijlagen van de bestekken (technische specificaties en meetstaten) in het domein van de Infra.

Referentienummer: MRMP-S/S-19SS230-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79530000 - Vertaaldiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Meerjarige (2019-2022) overeenkomst van diensten tegen prijslijst voor het vertalen van de bijlagen van de bestekken (technische specificaties en meetstaten) in het domein van de Infra.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-04-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-509678

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 068-159674

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-04-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

toevoeging UEA

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!