Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, EASME.A.1 COSME
Aankondiging van een gegunde opdracht

Badanie na temat zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w projektowaniu budynków

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, EASME.A.1 COSME
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Kod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
-
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   http://ec.europa.eu/easme/

Adres profilu nabywcy:   -

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Badanie na temat zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w projektowaniu budynków

Numer referencyjny:   EASME/2019/OP/0024

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   79000000 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

EASME ogłosiła niniejsze zaproszenie do składania ofert w celu opracowania badania mającego na celu określenie wariantów strategicznych wspierających wykorzystanie „zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w projektowaniu budynków” w polityce europejskiej, krajowej i lokalnej, w celu zwiększenia czasu użytkowania budynków, ułatwienia stosowania materiałów wtórnych i poprawy efektywności wykorzystania zasobów w cyklu życia budynków.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość:   245.310,00

Waluta:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

-

Część nr:   -

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   Zadania będą wykonywane w lokalach wyznaczonych przez wykonawcę. Spotkania będą się odbywały w siedzibie EASME lub Komisji Europejskiej w Brukseli.

II.2.4) Opis zamówienia

Od wykonawcy oczekuje się wykonania następujących zadań:
Zadanie 1: Podsumowanie aktualnej sytuacji w państwach członkowskich UE i poza UE;
Zadanie 2: Analiza i omówienie różnych istniejących podejść do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie projektowania budynków w UE i w wybranych krajach członkowskich OECD;
Zadanie 3: Identyfikacja i wybór wariantów strategicznych w celu wdrożenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie projektowania budynków;
Zadanie 4: Zatwierdzenie wyników i ich rozpowszechnienie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena - Waga:   40

Kryterium jakości - Nazwa:   jakość proponowanej metodologii  / Waga:   40

Kryterium jakości - Nazwa:   organizacja pracy i zasobów  / Waga:   40

Kryterium jakości - Nazwa:   kontrola jakości i środki zarządzania ryzykiem  / Waga:   20

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   tak

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy podany w pkt I.3) pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   nie

Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną:   nie

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   2019/S 229-561105

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opublikowanego w ramach powyższego ogłoszenia o zamówieniu:   nie

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego:   nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   EASME/2019/OP/0024

Część nr:   -

Nazwa:   Badanie na temat zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w projektowaniu budynków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

29-04-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   8

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   8

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Deloitte Conseil
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
Paris
Kod NUTS
FR
Kod pocztowy
-
Państwo
FRANCE
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   250.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   245.310,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   tak

Procentowa część:   55%

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe

-

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd
Adres pocztowy
Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L-2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 43031100
E-mail
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Adres internetowy
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

22-06-2020

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne: Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na:

procedurę otwartą:   nie

procedurę ograniczoną:   nie

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie:   -

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych:   nie

zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego:   nie

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   nie

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   nie

Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie:   nie

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   -

Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu:   -

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym:   -

Nabycie dostaw lub usług na szczególnie korzystnych warunkach:

od dostawcy, który definitywnie likwiduje swoja działalność:   -

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   -

2. Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE

Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy:   nie

3. Wyjaśnienie

-