Aankondiging van een gegunde opdracht

Samenwerking inzake territoriale cohesie tussen de EU en Celac — INNOV-AL-platform van de EU en Celac voor de bevordering van gedecentraliseerd innovatiebeleid in Celac-landen — Brazilië

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Regional and Urban Policy
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
TA Cell - BU-1
Plaats
Bruxelles
Postcode
1049
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Unit A3 Budget and Financial Management
Telefoon
-
E-mail
regio-contracts@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Samenwerking inzake territoriale cohesie tussen de EU en Celac — INNOV-AL-platform van de EU en Celac voor de bevordering van gedecentraliseerd innovatiebeleid in Celac-landen — Brazilië

Referentienummer:   2016CE160AT109

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De algemene doelstelling van dit project is om de verspreiding te ondersteunen van ervaringen en goede praktijken van de EU op het gebied van regionaal beleid en de samenwerking tussen nationale en regionale autoriteiten en gespecialiseerde instellingen verder te ontwikkelen in 3 Braziliaanse staten (Pará, Pernambuco en Paraná), evenals tussen Braziliaanse partners en EU-landen en -regio's op het gebied van de vaststelling en tenuitvoerlegging van gedecentraliseerd beleid op regionaal niveau inzake innovatie en slimme specialisatie. Dit moet worden bereikt door het opzetten van verschillende mechanismen, waaronder een platform voor de uitwisseling van kennis en goede praktijken tussen de deelnemende staten en regio's.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   270.750,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   72700000 - Computernetwerkdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   PT - PORTUGAL

Voornaamste plaats van uitvoering:   3 Braziliaanse staten (Pará, Pernambuco en Paraná) en in EU-landen en -regio's.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De contractant moet 3 workshops in Brazilië, 2 studiebezoeken aan Europa, 6 opleidingsactiviteiten en 1 slotconferentie voorbereiden, verzorgen en evalueren en een gezamenlijk onlineplatform voor de vergemakkelijking van de uitwisseling van kennis en goede praktijken opzetten, exploiteren en evalueren. De focus van het project, die concreet en functioneel moet zijn, moet zich naast de regionale en lokale autoriteiten, en op basis van de Europese ervaring, richten op het betrekken van zo veel mogelijk belanghebbenden uit de EU en Brazilië, met name firma‘s, openbare en private agentschappen, universiteiten, onderzoekscentra en organisaties die deelnemen aan relevante door de EU-gefinancierde projecten, zoals in het bijzonder het samenwerkingscentrum voor het bedrijfsleven en innovatie van de EU en Brazilië dat gefinancierd wordt door Horizon 2020, en het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de voorgestelde methodologie  / Weging:   60

Kwaliteitscriterium - Naam:   Organisatie van het werk  / Weging:   25

Kwaliteitscriterium - Naam:   Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole  / Weging:   15

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 193-395182

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2016CE160AT109

Perceel nr.:   -

Benaming:   Samenwerking inzake territoriale cohesie tussen de EU en Celac — INNOV-AL-platform van de EU en Celac voor de bevordering van gedecentraliseerd innovatiebeleid in Celac-landen — Brazilië

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

20-12-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) — Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação S.A. (Leader)
Nationaal identificatienummer
PT503821012
Postadres
Avenida Marechal Gomes da Costa, N° 1376
Plaats
Porto
NUTS-code
PT
Postcode
4150-356
Land
PORTUGAL
Telefoon
+351 226076400
E-mail
spiporto@spi.pt
Fax
+351 226099164
Internetadres
http://www.spi.pt/
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Información y Desarrollo SL (INFYDE)
Nationaal identificatienummer
ES-B48236251
Postadres
Avenida Zugazarte 8-3PL
Plaats
Las Arenas
NUTS-code
ES
Postcode
48930
Land
ESPAÑA
Telefoon
+34 944804095
E-mail
infyde@infyde.eu
Fax
+34 944801639
Internetadres
http://www.infyde.eu
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   275.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   270.750,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Inclusive Growth, Urban and Territorial Development
Postadres
-
Plaats
Brussels
Postcode
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
regio-contracts@ec.europa.eu
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-12-2017

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1719 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!