Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor diensten voor de organisatie van communicatie- en informatieactiviteiten van het liaisonbureau van het Europees Parlement in Wenen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europees Parlement
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
60 rue Wiertz
Plaats
Brussels
Postcode
1047
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Liaison Office in Austria
Telefoon
+43 151617
E-mail
Tender-EPWIEN@europarl.europa.eu
Fax
+43 15132515

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.europarl.at

Adres van het kopersprofiel:   http://www.europarl.europa.eu

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor diensten voor de organisatie van communicatie- en informatieactiviteiten van het liaisonbureau van het Europees Parlement in Wenen

Referentienummer:   COMM/AWD/2018/592

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79416000 - Public relationsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van de opdracht is het verlenen van ondersteuning en technische bijstand voor de organisatie van communicatie- en informatieactiviteiten van het liaisonbureau van het Europees Parlement in Oostenrijk, die gericht zijn op belanghebbenden, de media en het brede publiek. Deze activiteiten zijn vaak van groot politiek en strategisch belang en vereisen een complexe logistieke organisatie. In algemene zin moet de contractant 2 belangrijke functies vervullen:
1) strategisch advies, advies- en ondersteuningsdiensten op het gebied van communicatie en informatie;
2) beheer van aanverwante taken, door het contracteren en coördineren van derde partijen, met name met betrekking tot de organisatie van evenementen.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   840.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79530000 - Vertaaldiensten
79418000 - Advies inzake aanschaffingsbeleid
79540000 - Tolkdiensten
79994000 - Contractenbeheer
79950000 - Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
79553000 - Desktop-publishing-diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   AT - ÖSTERREICH

Voornaamste plaats van uitvoering:   Oostenrijk.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opstelling van een raamovereenkomst voor communicatiediensten is gericht op deze doelstellingen:
— de verbindingsbureaus van het Europees Parlement in staat stellen te beschikken over professionele ondersteuning van hoge kwaliteit voor een waaier aan taken die gemakkelijk kunnen worden uitbesteed en zodoende capaciteit vrijmaken voor de bureaus voor meer strategisch werk,
— het stroomlijnen van aanbestedingsprocedures,
— het vergemakkelijken van de dagelijkse operaties aan de hand van een eenvoudige bestelprocedure, waarbij de inachtneming van de aanbestedingsregels wordt gewaarborgd,
— het mogelijk maken van schaalvergroting voor de communicatieactiviteiten tijdens de verkiezingscampagne.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit van de werkmethoden, projectbeheer en de toekenning van middelen  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit en samenhang van de inschrijving met betrekking tot de vereiste diensten  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   organisatie van derde leveranciers  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit van de voorgestelde milieubeleidslijnen en -methoden  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit van de effectbeoordeling van de ondernomen actie  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit van de casestudy  / Weging:   20

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 148-337760

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   COMM/LO-AT_ VIE/FWC/2018/2

Perceel nr.:   -

Benaming:   Raamovereenkomst voor diensten voor de organisatie van communicatie- en informatieactiviteiten van het liaisonbureau van het Europees Parlement in Wenen

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

18-03-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Open public relations gmbh
Nationaal identificatienummer
FN 333788 s
Postadres
St. Ulrichtsplatz 4
Plaats
Wien
NUTS-code
AT130
Postcode
1070
Land
ÖSTERREICH
Telefoon
+43 69911320727
E-mail
e.puerstinger@open-pr.at
Fax
-
Internetadres
http://www.open-pr.at
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   840.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   840.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
-
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
De Europese Ombudsman
Postadres
-
Plaats
Strasbourg
Postcode
-
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Europees Parlement, Directorate-General for Communication
Postadres
60 rue Wiertz
Plaats
Brussels
Postcode
1047
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-03-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!