Aankondiging van een gegunde opdracht

Het bevorderen van samenwerking door Europese Ondernemende Regio's (EOR) in kaart te brengen, te analyseren en onderling te verbinden.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 10/179
Plaats
Brussels
Postcode
1210
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
easme-procurement@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu/EASME

Adres van het kopersprofiel:   https://ec.europa.eu/easme/en

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het bevorderen van samenwerking door Europese Ondernemende Regio's (EOR) in kaart te brengen, te analyseren en onderling te verbinden.

Referentienummer:   EASME/COSME/2017/041

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79311400 - Economisch onderzoek

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het Easme wenst een dienstenovereenkomst te sluiten die gericht is op het bevorderen van samenwerking door middel van het onderling verbinden van geselecteerde ondernemingsgerichte ecosystemen binnen de Europese unie, zodat de mogelijkheid wordt gecreëerd om meer op innovatie gerichte startups en mkb's te doen groeien in Europa en wereldwijd. Hiertoe zal de huidige actie de expertise benutten van regio's met een EOR-label, waarbij praktijken worden geïdentificeerd die kunnen worden overgedragen op andere regio's en daarop kunnen voortbouwen, zodat hiaten in verschillende regio's worden opgevuld en tevens synergie en complementariteit kan worden gevonden door een nauwere samenwerking op gebieden die als cruciaal zijn geïdentificeerd.
Dit zal gebeuren door het in kaart brengen, analyseren en onderling verbinden van regio's met een EOR-label; inschrijvers zullen strategische thematische gebieden identificeren en bijgevolg concrete actieplannen ontwikkelen en uitvoeren ter bevordering van samenwerking en versterking van synergieën.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   1.274.800,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   de taken moeten worden uitgevoerd in de door de contractant aangeduide kantoren, behalve als er bijeenkomsten moeten worden gehouden in de kantoren van het Easme of de Europese Commissie.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het Easme wenst een dienstenovereenkomst te sluiten die gericht is op het bevorderen van samenwerking door middel van het onderling verbinden van geselecteerde ondernemingsgerichte ecosystemen binnen de Europese unie, zodat de mogelijkheid wordt gecreëerd om meer op innovatie gerichte startups en mkb's te doen groeien in Europa en wereldwijd. Inschrijvers moeten een voorstel aanbieden waarin de volgende werkpakketten gedetailleerd worden beschreven:
werkpakket 1: analytisch onderzoek naar de geselecteerde ondernemingsgerichte ecosystemen van de geselecteerde regio's met een EOR-label en hun strategieën;
werkpakket 2: het onderling verbinden van regio‘s met een EOR-label.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20 %.

Kwaliteitscriterium - Naam:   algemene kwaliteit en relevantie van de offerte.  / Weging:   40 punten.

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit en doeltreffendheid van de voor het werkpakket 1 ontwikkelde methodologie (voor de matrix en diepgaande identificatie).  / Weging:   30 punten.

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit en doeltreffendheid van de voor het werkpakket 2 ontwikkelde methodologie  / Weging:   30 punten.

Kwaliteitscriterium - Naam:   totale weging van de kwaliteitscriteria  / Weging:   80 %.

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 083-185940

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   EASME/COSME/2017/041

Perceel nr.:   -

Benaming:   Het bevorderen van samenwerking door Europese Ondernemende Regio's (EOR) in kaart te brengen, te analyseren en onderling te verbinden.

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

28-11-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   4

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Technopolis Consulting Group Belgium
Nationaal identificatienummer
BE0866397763
Postadres
Avenue de Tervuren 188 A
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE
Postcode
1150
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.technopolis-group.com
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
The European Business and Innovation centre Network
Nationaal identificatienummer
BE0426938768
Postadres
Avenue de Tervuren 168
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE
Postcode
1150
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
IDEA Strategische Economische Consulting
Nationaal identificatienummer
BE0463832719
Postadres
Rue Joseph II 40 Box 1
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
INFORMACIÓN Y DESARROLLO SL
Nationaal identificatienummer
ESB48236251
Postadres
Avenida Zugazarte 8-3PL
Plaats
Las Arenas
NUTS-code
ES
Postcode
48930
Land
ESPAÑA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Ismeri Europa SRL
Nationaal identificatienummer
IT01677401000
Postadres
Via G.G. Belli 39
Plaats
Rome
NUTS-code
IT
Postcode
00193
Land
ITALIA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Sociedade Portuguesa de Inovaçao
Nationaal identificatienummer
PT503821012
Postadres
Avenida Marechal Gomes da Costa 1376
Plaats
Porto
NUTS-code
PT
Postcode
4150-356
Land
PORTUGAL
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.310.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.274.800,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   10%

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+35 243031
E-mail
GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax
+35 243032100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld tot nietigverklaring van het gunningsbesluit. Elk mogelijk verzoek van u en elk antwoord van ons, of alle klachten over onbehoorlijk bestuur zullen noch het doel noch het effect hebben de termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring van onderhavige beslissing uit te stellen of een nieuwe periode voor het instellen van een beroep te openen. De instantie die verantwoordelijk is voor de behandeling van de nietigverklaringsprocedures wordt vermeld in VI.4.1) van deze aankondiging van een gegunde opdracht.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-01-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!