Rectificatie

Procedure (BIPT) teneinde kostenmodellen te ontwikkelen voor de enige heffingen in het kader van wholesaletoegang tot het FTTH-netwerk van Proximus en de netwerken van de kabeloperatoren in België

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Nationaal identificatienummer
0243.405.860_71
Postadres
Ellipse Building gebouw C Koning Albert II laan 35
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Vuchelen Peter
Telefoon
+32 22268896
E-mail
peter.vuchelen@bipt.be
Fax
+32 22268761

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bipt.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327564

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Procedure (BIPT) teneinde kostenmodellen te ontwikkelen voor de enige heffingen in het kader van wholesaletoegang tot het FTTH-netwerk van Proximus en de netwerken van de kabeloperatoren in België

Referentienummer: BIPT-2018-000852-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Om zijn bevoegdheden uit te oefenen om de groothandelstarieven van verwante diensten aan de gereguleerde toegangsproducten (de “one-time fees”) te beheersen, is het noodzakelijk dat het BIPT nieuwe bottom-up kostenmodellen goedkeurt die in staat zijn om deze tarieven te bepalen door het vastleggen van de verschillende handelingen dewelke een efficiënte operator moet uitvoeren om deze “one-time” activiteiten uit te voeren.Het doel van deze opdracht is om een consultant te selecteren die de opdracht zal krijgen om deze “one-time fee” kostenmodellen op glasvezel en kabel te ontwikkelen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-536262

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 238-544061

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

Omwille van enkele technische onduidelijkheden betreffende de nieuwe digitale inschrijvingsprocedure, wordt de inschrijvingstermijn verlengd en moeten de offertes ten laatste op 1 februari 2019 om 10 uur in het bezit zijn van de aanbestedende overheid. Punt 1.6 van het bestek wordt dus dienovereenkomstig gewijzigd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!