Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)
Aankondiging van een opdracht

Multipelt ramavtal för tjänster i kaskadform avseende revisionstjänster för EU-finansierade program eller åtgärder som förvaltas av Eacea, Easme och Inea.

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
European Commission — For the attention of: Mr Marco Carnaccini, Unit R2 — Budget and Control, Office SPA2 06/112, ref.: Call for tenders EACEA/2019/04
Ort
Brussels
Postnummer
B-1049
Nuts-kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
EACEA Tenders
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   http://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

Upphandlarprofil:   https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   ja

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress

Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6543

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

Officiellt namn
-
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Nuts-kod
-
Land
-
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Allmän adress
-
Upphandlarprofil
-

elektroniskt via:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6543

För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: -

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Multipelt ramavtal för tjänster i kaskadform avseende revisionstjänster för EU-finansierade program eller åtgärder som förvaltas av Eacea, Easme och Inea.

Referensnummer:   EACEA/2019/04

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   79212000 - Revision

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Den upphandlande myndigheten genomför regelbundet finansiella revisioner av de medel som används inom ramen för de förvaltade EU-programmen. Den upphandlande myndigheten avser att utföra i genomsnitt cirka 210 revisioner per år (preliminära siffror), antingen i form av deluppdrag eller enskilda uppdrag. Uppdragstagaren kommer att ombes att utföra finansiella revisioner och/eller andra bestyrkandeuppdrag och/eller tillhörande tjänster i lokalerna tillhörande mottagarna av finansiella bidrag från EU:s program och åtgärder som finansieras av den upphandlande myndigheten.

II.1.5) Uppskattat totalt värde

Värde exkl. moms:   15.000.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen

-

Del nr:   -

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   79212000 - Revision
79212100 - Finansiell revision

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   -

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.5) Tilldelningskriterier

Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten

II.2.6) Uppskattat värde

Värde exkl. moms:   15.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader:   48

Detta kontrakt kan förlängas:   nej

Beskrivning av förlängning:   -

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:   -

II.2.10) Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras:   nej

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.12) Information om elektroniska kataloger

Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   ja

II.2.14) Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.5 Information om reserverade kontrakt

Kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer:   nej

Kontraktet ska fullgöras inom ramen för programmen för skyddad anställning:   nej

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp

Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp:   -

Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:   -

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.2) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet:   nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   ja

Ramavtal med flera aktörer:   ja

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet:   3

Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:   -

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem:   nej

Det dynamiska inköpssystemet kan användas av ytterligare upphandlare:   nej

IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen

Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla:   nej

IV.1.5) Information om förhandling

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion kommer att användas:   nej

Kompletterande upplysningar om den elektroniska auktionen:   -

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   -

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum:   29-07-2020

Lokal tid:   16:00

IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta

-

IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

Antal månader:   9

IV.2.7) Anbudsöppning

Datum:   31-07-2020

Lokal tid:   10:30

Plats:   Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur, Rue de Spa 2, Spastraat 1, 1000 Brussels, BELGIEN. Observera att med tanke på nuvarande situationen kan mötet för öppnande hållas via videokonferens. För mer information, se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:   Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling

Detta är en återkommande upphandling:   nej

Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:   -

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas:   nej

Elektronisk fakturering godtas:   nej

Elektronisk betalning tillämpas:   nej

VI.3) Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

15-06-2020