Consiliul Uniunii Europene
Aankondiging van een opdracht

Servicii de consultanță privind planificarea continuității activităților

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Consiliul Uniunii Europene
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Rue de la Loi 175
Localitate
Bruxelles
Cod poștal
1148
Cod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
Procurement Coordination Unit
Telefon
+32 2-281-8062
E-mail
[email protected]
Fax
+32 2-280-0262

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/

Adresa profilului cumpărătorului:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   da

I.3) Comunicare

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la

adresa menţionată mai sus

Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6443

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse

adresa menţionată mai sus

pe cale electronică via:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6443

Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: -

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Servicii de consultanță privind planificarea continuității activităților

Număr de referinţă:   UCA 20/013

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   79411000 - Servicii generale de consultanţă în management

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Contractul are ca scop prestarea de servicii de consultanță privind planificarea continuității activităților.

II.1.5) Valoarea totală estimată

-

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   nu

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu

-

Lot nr.:   -

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   -

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Locul principal de executare:   Bruxelles.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Secretariatul General al Consiliului UE realizează și implementează planificarea continuității activităților și intenționează să desemneze consultanți care să îl sprijine în diverse sarcini de planificare a continuității activităților.

II.2.5) Criterii de atribuire

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

II.2.6) Valoarea estimată

-

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții

Durata în luni:   48

Contractul se reînnoiește:   nu

Descrierea reînnoirilor:   -

II.2.9) Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi

Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:   -

II.2.10) Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante:   nu

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.12) Informaţii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic:   nu

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

Secretariatul General al Consiliului nu publică valoarea monetară estimată a contractelor sale. Volumul estimat al serviciilor/bunurilor este stabilit în caietul de sarcini al licitației.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiții de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

III.1.2) Situația economică și financiară

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   da

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-

III.1.3) Capacitatea tehnică şi profesională

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   da

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-

III.1.5 Informații privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate şi operatorilor economici al căror scop este integrarea socială şi profesională a persoanelor cu handicap sau defavorizate:   nu

Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată:   nu

III.2) Condiţii referitoare la contract

III.2.1) Informații privind o anumită profesie

Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii:   -

Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:   -

III.2.2) Condiţii de executare a contractului

-

III.2.2) Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului:   da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedură deschisă

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   da

Acord-cadru cu un singur operator economic:   da

În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:   -

Achiziţia implică instituirea unui sistem dinamic de achiziţii:   nu

Sistemul dinamic de achiziţii ar putea fi utilizat de achizitori suplimentari:   nu

IV.1.4) Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate:   nu

IV.1.5) Informaţii privind negocierea

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică:   nu

Informații suplimentare despre licitația electronică:   -

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   da

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   -

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Data:   17-07-2020

Ora locală:   12:00

IV.2.3) Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați

-

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni:   6

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor

Data:   20-07-2020

Ora locală:   10:00

Locul:   A se vedea punctul 3.2 din invitația la licitație. Ședința de deschidere a ofertelor poate fi reprogramată într-un interval scurt de timp în eventualitatea desfășurării unor evenimente neprevăzute în clădirile Secretariatului General sau în împrejurimile acestora, la data prevăzută pentru deschiderea ofertelor.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:   -

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică:   nu

Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:   -

VI.2) Informaţii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:   nu

Se va accepta facturarea electronică:   da

Se vor utiliza plăţile electronice:   nu

VI.3) Informații suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Tribunalul
Adresă
Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Adresă internet
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   O cale de atac poate fi introdusă la Tribunal în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în absența acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac. Termenele-limită sunt prelungite din cauza distanței cu o perioadă de timp fixă de 10 zile, indiferent de locul de domiciliu sau de reședință obișnuit al persoanei vizate.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
Consiliul Uniunii Europene, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Adresă
Rue de la Loi 175
Localitate
Brussels
Cod poștal
1048
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
+32 2818060
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22800262
Adresă internet
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

08-06-2020