Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanstellen van een selectiebureau

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
vzw Jessa Ziekenhuis
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Salvatorstraat 20
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Chantal Stas
Telefoon
+32 11335893
E-mail
chantal.stas@jessazh.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.jessazh.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Ziekenhuis

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen van een selectiebureau

Referentienummer:   cs-2018-010

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79600000 - Recruteringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   1.008.000,00

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Selectieprocedure

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79600000 - Recruteringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   vzw Jessa Ziekenhuis, Salvatorstraat 20 te 3500 Hasselt

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht van de inschrijver binnen de selectieprocedure bevat :
1. Vooraf : verkennend gesprek tussen de inschrijver, de betrokken leidinggevende en de dienst P&O.
2. Gesprek met medewerker van Werving en Selectie om de functiekaart grondig door te spreken en de voorgestelde competenties voor de vacante betrekking te bespreken waarbij rekening gehouden wordt met de niveaubepaling of de te behalen norm. De gesprekken zullen plaatsvinden in de kantoren van het Jessa ziekenhuis.
3. Testing van de kandidaten, de door de inschrijver voorgestelde testbatterij dient per niveau minstens de volgende onderdelen te bevatten
3.a niveau leidinggevende/stafmedewerkers :
 persoonlijkheid- en competentieprofiel op basis van een uitgebreide persoonlijkheidsvragenlijsten(en)
 aanleg: capaciteitstesten op niveau van de functie (abstract, verbaal, numeriek)
 assessmentproef (simulatieoefeningen: postbakoefening, rollenspel, analyse- en presentatieoefeningen)
 motivatie: op basis van een diepte-interview met de kandidaat
3.b niveau bachelor (expertfuncties) :
 persoonlijkheid en competentieprofiel op basis van een uitgebreide persoonlijkheidsvragenlijsten(en)
 aanleg: capaciteitstesten op niveau van de functie
 motivatie: op basis van een diepte-interview met de kandidaat
 assessmentproef: optioneel
3.c Desgevallend op vraag van het Jessa Ziekenhuis: quick screen testing (basic) op gevalideerde wijze. Dit betreft een online testing op afstand voor een persoonlijkheidstest en intelligentietest.
4. Schriftelijke rapportering van de resultaten, motivatie, capaciteitstesten, psychotechnische proeven, competenties (voor de competenties worden 3 niveaus bepaald, het te behalen niveau is afhankelijk van de functie). De schriftelijke rapportering omvat een visueel overzicht dat het behaalde niveau per competentie weergeeft. Het rapport omvat een opsomming van de sterke punten en aandachtspunten van de kandidaat een duidelijk eindadvies geschikt of niet geschikt. Het rapport bevat eveneens een aparte rubriek waarin beschreven wordt op welke wijze de geschikte kandidaat het eerste jaar best begeleid wordt om de slaagkansen te optimaliseren. Deze rubriek kan beschouwd worden als een persoonlijk ontwikkelingsplan dat na de selectie als leidraad gehanteerd kan worden door de rechtstreeks leidinggevende en de nieuwe medewerker.
5. Mondeling toelichting aan de selectiejury door de assessor in het Jessa ziekenhuis
6. Feedback aan de kandidaten: elke kandidaat heeft recht op een mondelinge nabespreking door de assessor, nadat het Jessa Ziekenhuis al dan niet de aanwerving/bevordering aan de kandidaat heeft bevestigd. Er wordt hierbij aandacht besteed aan de integratie van de nieuwe medewerker door de sterke punten, de aandachtspunten alsook de motivatie van de kandidaat te bespreken. Deze mondelinge feedback is een essentieel onderdeel van de service van het selectiekantoor en is inbegrepen in de eenheidsprijs.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   60

Kwaliteitscriterium - Naam:   Aanwezige competentie in het team van de inschrijver  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit en service  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Uitvoeringstermijn  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Specifieke search opdrachten

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79600000 - Recruteringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   vzw Jessa Ziekenhuis, Salvatorstraat 20 te 3500 Hasselt

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Hiermee wordt bedoeld dat de inschrijver zelf de arbeidsmarkt verkent, beschikt over een database, de kandidaten screent en een shortlist voorstelt aan het Jessa Ziekenhuis. Deze opdracht mag niet kaderen in headhunting en er mag geen search gebeuren in ziekenhuizen die in de omgeving van het Jessa Ziekenhuis liggen (lees in Limburg) tenzij op expliciet verzoek van de vzw Jessa Ziekenhuis. De inschrijver omschrijft de opdracht en geeft de kostprijs volgens het vereiste niveau (junior of senior management/ staf/expert). De inschrijver omschrijft zo volledig mogelijk:
a) voor welke functies hij gespecialiseerd is voor het uitvoeren van een searchopdracht (ifv doelgroep en niveau)
b) voor welke sectoren de inschrijver gespecialiseerd is (ICT, technologie, finance, HRM, ...
c) voor welke functies er specifiek in de ziekenhuissector de afgelopen 3 jaar searchopdrachten werden uitgevoerd.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   60

Kwaliteitscriterium - Naam:   Aanwezige competentie in het team van de inschrijver  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit en service  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Uitvoeringstermijn  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 196-443576

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   cs-2018-010

Perceel nr.:   1

Benaming:   Selectieprocedure

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

12-04-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   5

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   5

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Katena CVBA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Torenplein 7
Plaats
Hasselt
NUTS-code
BE
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 11188332
E-mail
info@katena.be
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   198.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   cs-2018-010

Perceel nr.:   2

Benaming:   Specifieke search opdrachten

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

12-04-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   2

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Hudson NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Moutstraat 56
Plaats
Gent
NUTS-code
BE
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 92222695
E-mail
hrs.gent@hudson.com
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   810.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt
Postadres
Parklaan 25/2
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 11374154
E-mail
rechtbank@hasselt.be
Fax
-
Internetadres
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-limburg

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-04-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!