Evropski parlament, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Strokovno znanje na področjih svobode, varnosti in pravice (sklop 1), mejne kontrole, azila in migracij (sklop 2) ter pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in policijskega sodelovanja (sklop 3)

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Evropski parlament, Official Mail Service
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Rue Wiertz 60
Kraj
Brussels
Poštna številka
1047
Šifra NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
Michael Alexander Speiser
Telefon
+32 22832475
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   http://www.europarl.europa.eu

Internetni naslov profila kupca:   -

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   ne

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Druga dejavnost:   področja svobode, varnosti in pravice

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Strokovno znanje na področjih svobode, varnosti in pravice (sklop 1), mejne kontrole, azila in migracij (sklop 2) ter pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in policijskega sodelovanja (sklop 3)

Referenčna številka dokumenta:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   79100000 - Pravne storitve

Dopolnilna koda CPV:   RD11

II.1.3) Vrsta naročila

Storitve

II.1.4) Kratek opis

Okvirno naročilo zajema zagotavljanje neodvisnega strokovnega svetovanja o raznih obstoječih in nastajajočih vprašanjih v zvezi s horizontalnimi vprašanji na področjih:
— svobode, varnosti in pravice, temeljnih pravic in državljanstva (sklop 1),
— politik o mejni kontroli, azilu in migracijah (sklop 2) in
— pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in policijskega sodelovanja (sklop 3).

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   da

II.1.7) Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)

Vrednost:   3.000.000,00

Denarna enota:   EUR


II.2) Opis Št. sklopa: 1

II.2.1) Naslov

Horizontalna vprašanja na področjih svobode, varnosti in pravice, temeljnih pravic in državljanstva

Št. sklopa:   1

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   79100000 - Pravne storitve

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   Evropski parlament, Bruselj.

II.2.4) Opis javnega naročila

Načrtovano okvirno naročilo storitev je namenjeno podpori dela Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) v Evropskem parlamentu, in sicer z omogočanjem naročanja študij, informativnimi sestanki in podporo dogodkov Evropskega parlamenta z zunanjimi strokovnjaki itd. v okviru njegovih pristojnosti.
S pomočjo okvirnih naročil storitev bo strokovno znanje zagotovljeno v obliki dokumentov različne dolžine, oddanih na podlagi priložnostnih zahtev v omejenem in določenem časovnem okviru. Poleg pisnega svetovanja bo okvirno naročilo storitev zajemalo tudi povezane storitve, kot so udeležba na sestankih Odbora in predstavitve s strani vodilnih strokovnjakov ali podpora dogodkom Evropskega parlamenta z zunanjimi strokovnjaki, kot je ustrezno. Ponudniki storitev nosijo izključno znanstveno odgovornost za rezultate svojega dela.
Sklop 1 (horizontalna vprašanja na področjih svobode, varnosti in pravice, temeljnih pravic in državljanstva):
PDEU pripisuje velik pomen ustvarjanju področij svobode, varnosti in pravice. Listina o temeljnih pravicah, ki je zdaj pravno zavezujoča za EU, je okrepila osnovne pravice, temeljne pravice in državljanske pravice pa so določene v členih 2, 3 in 9–12 PEU, 15, 16, 18–25 PDEU ter v Listini.
Sklop 1 zajema strokovno znanje o vseh zadevah, povezanih s horizontalnimi vprašanji na področjih svobode, varnosti in pravice, temeljnih pravic in državljanstva, ki vključujejo, vendar niso omejene na:
— varstvo temeljnih pravic v EU (vključno s pravicami otrok) z ozirom na Listino EU o temeljnih pravicah in sodno prakso Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice ter drugih ustreznih sodnih organov in
— pristop EU k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
— institucionalna vprašanja področij svobode, varnosti in pravice, vključno z razdelitvijo vlog in pristojnosti med institucijami in organi EU ter EU in njenimi državami članicami,
— celovito oceno ravnovesja med svobodo in varnostjo ter uporabo izrednih ukrepov,
— Agencijo Evropske unije za temeljne pravice,
— program za pravice, enakost in državljanstvo za obdobje 2014–2020 ter prihodnje nadaljnje financiranje za podporo temeljnih pravic, nediskriminacije in državljanstva,
— državljanstvo EU, vključno s prostim gibanjem,
— primarno in sekundarno zakonodajo o boju proti diskriminaciji, vključno s položajem manjšin,
— boj proti rasizmu in ksenofobiji,
— preglednost in dostop do dokumentov,
— varstvo osebnih podatkov, vključno z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

Cena - Ponder:   30 %

Merilo kakovosti - Ime:   Sestava glavne ekipe in skupine strokovnjakov  / Ponder:   21 %

Merilo kakovosti - Ime:   Razumevanje sklopa, za katerega je oddana ponudba  / Ponder:   14 %

Merilo kakovosti - Ime:   Metodologija  / Ponder:   10,5 %

Merilo kakovosti - Ime:   Organizacija dela  / Ponder:   24,5 %

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   ne

II.2.14) Dodatne informacije

-


II.2) Opis Št. sklopa: 2

II.2.1) Naslov

Politike o mejni kontroli, azilu in migracijah

Št. sklopa:   2

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   79100000 - Pravne storitve

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   Evropski parlament, Bruselj.

II.2.4) Opis javnega naročila

Načrtovano okvirno naročilo storitev je namenjeno podpori dela Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) v Evropskem parlamentu, in sicer z omogočanjem naročanja študij, informativnimi sestanki in podporo dogodkov Evropskega parlamenta z zunanjimi strokovnjaki itd. v okviru njegovih pristojnosti.
S pomočjo okvirnih naročil storitev bo strokovno znanje zagotovljeno v obliki dokumentov različne dolžine, oddanih na podlagi priložnostnih zahtev v omejenem in določenem časovnem okviru. Poleg pisnega svetovanja bo okvirno naročilo storitev zajemalo tudi povezane storitve, kot so udeležba na sestankih Odbora in predstavitve s strani vodilnih strokovnjakov ali podpora dogodkom Evropskega parlamenta z zunanjimi strokovnjaki, kot je ustrezno. Ponudniki storitev nosijo izključno znanstveno odgovornost za rezultate svojega dela.
Sklop 2 (politike o mejni kontroli, azilu in migracijah):
Cilji EU, določeni v členih 67(2) in 77–80 PDEU, ter ustrezne pravice, določene v členih 7, 14, 18 in 19 Listine EU o temeljnih pravicah, so namenjeni zagotovitvi odsotnosti kontrole oseb na notranji meji ter razvoju skupne politike o azilu, priseljevanju in nadzoru zunanjih meja, ki temelji na solidarnosti med državami članicami, kar je pravično do državljanov tretjih držav.
Evropska agenda o migracijah 2015 zajema štiri področja zmanjšanja spodbud za nezakonito priseljevanje, upravljanje meja (reševanje življenj in varovanje zunanjih meja), razvoj močnejše azilne politike ter oblikovanje nove politike o zakonitem priseljevanju, vključno s politikami vključevanja.
Azil je skupna politika EU, katere cilj je vzpostaviti skupni sistem, ki bo vseboval enoten status in enotne postopke za mednarodno zaščito. Z zakonodajnimi svežnji, objavljenimi maja in julija 2016, je bila sprožena „tretja faza“ skupnega evropskega azilnega sistema.
Na področju zakonitih migracij trenutno poteka vrednotenje obstoječe zakonodaje EU v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov.
Politika upravljanja meja je priča pomembnemu razvoju zaradi povečanja mešanih migracijskih tokov v EU ter večjih varnostnih vprašanj, ki so sprožila novo obdobje dejavnosti.
Sklop 2 zajema strokovno znanje o vseh zadevah, povezanih z mejno kontrolo, azilom in migracijami, ki vključujejo, vendar niso omejene na:
— mednarodno zaščito, vključno s premestitvijo in preselitvijo,
— zakonite migracije, vključno s sodelovanjem z izvornimi državami, in politike vključevanja,
— nezakonite migracije, vključno z vrnitvijo in ponovnim sprejemom,
— upravljanje meja, vključno z integriranim upravljanjem meja na zunanjih mejah, in koncept „pametnih meja“,
— schengensko območje, vključno z vizumsko politiko za kratkoročno in dolgoročno bivanje,
— agencije na področju azila in migracij,
— ustrezne sklade na področju azila in migracij,
— ustrezno sodno prakso Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice ali drugih ustreznih sodnih organov.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

Cena - Ponder:   30 %

Merilo kakovosti - Ime:   Sestava glavne ekipe in skupine strokovnjakov  / Ponder:   21 %

Merilo kakovosti - Ime:   Razumevanje sklopa, za katerega je oddana ponudba  / Ponder:   14 %

Merilo kakovosti - Ime:   Metodologija  / Ponder:   10,5 %

Merilo kakovosti - Ime:   Organizacija dela  / Ponder:   24,5 %

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   ne

II.2.14) Dodatne informacije

-


II.2) Opis Št. sklopa: 3

II.2.1) Naslov

Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in policijsko sodelovanje

Št. sklopa:   3

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   79100000 - Pravne storitve

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   Evropski parlament, Bruselj.

II.2.4) Opis javnega naročila

Načrtovano okvirno naročilo storitev je namenjeno podpori dela Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) v Evropskem parlamentu, in sicer z omogočanjem naročanja študij, informativnimi sestanki in podporo dogodkov Evropskega parlamenta z zunanjimi strokovnjaki itd. v okviru njegovih pristojnosti.
S pomočjo okvirnih naročil storitev bo strokovno znanje zagotovljeno v obliki dokumentov različne dolžine, oddanih na podlagi priložnostnih zahtev v omejenem in določenem časovnem okviru. Poleg pisnega svetovanja bo okvirno naročilo storitev zajemalo tudi povezane storitve, kot so udeležba na sestankih Odbora in predstavitve s strani vodilnih strokovnjakov ali podpora dogodkom Evropskega parlamenta z zunanjimi strokovnjaki, kot je ustrezno. Ponudniki storitev nosijo izključno znanstveno odgovornost za rezultate svojega dela.
Sklop 3 (pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in policijsko sodelovanje):
Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, določeno v členih 82–86 PDEU temelji na načelu vzajemnega priznavanja sodb in sodnih odločb ter vključuje ukrepe za približevanje zakonov držav članic na več področjih.
Postopna odprava mejne kontrole v EU je znatno olajšala prosto gibanje evropskih državljanov, hkrati pa je kriminalcem olajšala nadnacionalno delovanje. Z namenom reševanja izziva čezmejnega kriminala področja svobode, varnosti in pravice vključujejo ukrepe za spodbujanje pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Izhodišče je načelo vzajemnega priznavanja. Sprejeti so bili posebni ukrepi za boj proti čezmejnemu kriminalu in zagotovitev, da so pravice žrtev, osumljencev in zapornikov v Uniji zaščitene.
Glavni instrument policijskega sodelovanja, določenega v členih 87–89 PDEU, je Evropski policijski urad (Europol), ki je osrednji steber širše strukture evropske notranje varnosti. Sodelovanje in politike se še vedno razvijajo, s poudarkom na učinkovitejšem preprečevanju vseevropskih groženj in boju proti kriminalu, in sicer ob upoštevanju temeljnih pravic in pravil o varstvu podatkov.
Učinkovito policijsko sodelovanje je ključnega pomena pri prizadevanjih, da postane Unija območje svobode, varnosti in pravice, ki temelji na spoštovanju temeljnih pravic. Čezmejno sodelovanje med organi kazenskega pregona, ki vključujejo policijo, carino in druge službe kazenskega pregona, je namenjeno preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj v EU. V praksi se to sodelovanje nanaša zlasti na huda kazniva dejanja (organizirani kriminal, nedovoljen promet s prepovedanimi drogami, trgovino z ljudmi, kibernetsko kriminaliteto) in terorizem.
Sklop 3 zajema strokovno znanje o vseh zadevah, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in policijskim sodelovanjem, ki vključujejo, vendar niso omejene na:
— pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, vključno z bojem proti terorizmu,
— policijsko sodelovanje, vključno z bojem proti terorizmu,
— agencije na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in policijskega sodelovanja,
— ustrezne sklade na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in policijskega sodelovanja,
— ustrezno sodno prakso Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice ali drugih ustreznih sodnih organov.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

Cena - Ponder:   30 %

Merilo kakovosti - Ime:   Sestava glavne ekipe in skupine strokovnjakov  / Ponder:   21 %

Merilo kakovosti - Ime:   Razumevanje sklopa, za katerega je oddana ponudba  / Ponder:   14 %

Merilo kakovosti - Ime:   Metodologija  / Ponder:   10,5 %

Merilo kakovosti - Ime:   Organizacija dela  / Ponder:   24,5 %

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   ne

II.2.14) Dodatne informacije

-


Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   da

Vzpostavljen je bil dinamični nabavni sistem:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena je elektronska dražba:   ne

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   ne

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

Obvestilo se nanaša na prenehanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljenega z zgornjim obvestilom o javnem naročilu:   ne

IV.2.9) Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Javni naročnik ne bo oddal nadaljnjih javnih naročil na podlagi zgornjega predhodnega informativnega obvestila:   ne


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   1

Št. sklopa:   1

Naslov:   Horizontalna vprašanja na področjih svobode, varnosti in pravice, temeljnih pravic in državljanstva

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 1

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

07-02-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   8

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
1 Place du Congrès
Kraj
Brussels
Šifra NUTS
BE100
Poštna številka
1000
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   2

Št. sklopa:   1

Naslov:   Horizontalna vprašanja na področjih svobode, varnosti in pravice, temeljnih pravic in državljanstva

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 1

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

07-02-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   8

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
BP 20064
Kraj
Paris
Šifra NUTS
FR101
Poštna številka
75421
Država
FRANCE
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   3

Št. sklopa:   1

Naslov:   Horizontalna vprašanja na področjih svobode, varnosti in pravice, temeljnih pravic in državljanstva

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 1

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

07-02-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   8

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Milieu
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Chaussée de Charleroi 112
Kraj
Brussels
Šifra NUTS
BE100
Poštna številka
1060
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   4

Št. sklopa:   1

Naslov:   Horizontalna vprašanja na področjih svobode, varnosti in pravice, temeljnih pravic in državljanstva

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 1

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

07-02-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   8

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   da

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Optimity Advisors GmbH
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Stresemannstr. 123
Kraj
Berlin
Šifra NUTS
DE300
Poštna številka
10963
Država
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Kraj
London
Šifra NUTS
UKI32
Poštna številka
N1 7RF
Država
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   da

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   Za posebne javne razpise se v podizvajanje odda prispevek o predmetu javnega razpisa in metodologiji.


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   5

Št. sklopa:   1

Naslov:   Horizontalna vprašanja na področjih svobode, varnosti in pravice, temeljnih pravic in državljanstva

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 1

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

07-02-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   8

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
LSE Enterprise
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Houghton Street
Kraj
London
Šifra NUTS
UKI31
Poštna številka
WC2A 2AE
Država
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   1

Št. sklopa:   2

Naslov:   Politike o mejni kontroli, azilu in migracijah

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 2

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

11-03-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   13

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
BP 20064
Kraj
Paris
Šifra NUTS
FR101
Poštna številka
75421
Država
FRANCE
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   2

Št. sklopa:   2

Naslov:   Politike o mejni kontroli, azilu in migracijah

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 2

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

11-03-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   13

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
16A, Rue du Baillois
Kraj
Rixensart
Šifra NUTS
BE310
Poštna številka
1330
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   da

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   Strokovnjaki v vlogi podizvajalcev za področje statistike, varnosti in sociologije, političnih/upravnih ved in mednarodnih odnosov, zunanjih odnosov EU, ekstrateritorialnosti človekovih pravic ter za podatkovne zbirke in lektoriranje.


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   3

Št. sklopa:   2

Naslov:   Politike o mejni kontroli, azilu in migracijah

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 2

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

11-03-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   13

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
1 Place du Congrès
Kraj
Brussels
Šifra NUTS
BE100
Poštna številka
1000
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   4

Št. sklopa:   2

Naslov:   Politike o mejni kontroli, azilu in migracijah

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 2

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

11-03-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   13

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   da

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Gonzagagasse 1
Kraj
Vienna
Šifra NUTS
AT130
Poštna številka
1010
Država
ÖSTERREICH
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Avenue des Arts 7/8
Kraj
Brussels
Šifra NUTS
BE100
Poštna številka
1000
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Migration Policy Centre at the European University Institute
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Kraj
Florence
Šifra NUTS
ITI14
Poštna številka
50133
Država
ITALIA
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   da

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   Več višjih raziskovalcev v vlogi podizvajalcev.


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   5

Št. sklopa:   2

Naslov:   Politike o mejni kontroli, azilu in migracijah

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 2

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

11-03-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   13

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Migration Policy Institute Europe
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Rue de la Loi 155
Kraj
Brussels
Šifra NUTS
BE100
Poštna številka
1040
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   da

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   Deli, oddani v podizvajanje, ki se nanašajo na zunanjo razsežnost, mreže za trgovino in tihotapljenje; varnost meja, migracijske politike ZDA, politike vključevanja, nezakonito priseljevanje in izvrševanje; pravo EU; ekonomijo in statistiko; migracijo in okolje; grške migracijske politike; evropsko povezovanje; politike vračanja; ter človekove pravice in pravo EU.


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   1

Št. sklopa:   3

Naslov:   Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in policijsko sodelovanje

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 3

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

11-03-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   7

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
1 place du Congrès
Kraj
Brussels
Šifra NUTS
BE100
Poštna številka
1000
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   2

Št. sklopa:   3

Naslov:   Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in policijsko sodelovanje

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 3

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

11-03-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   7

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   da

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Optimity Advisors GmbH
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Stresemannstr. 123
Kraj
Berlin
Šifra NUTS
DE300
Poštna številka
10963
Država
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Kraj
London
Šifra NUTS
UKI32
Poštna številka
N1 7RF
Država
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   da

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   Za posebne javne razpise se v podizvajanje odda prispevek o predmetu javnega razpisa in metodologiji.


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   3

Št. sklopa:   3

Naslov:   Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in policijsko sodelovanje

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 3

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

11-03-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   7

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
European Institute of Public Administration (EIPA)
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Onze Lieve Vrouweplein 22
Kraj
Maastricht
Šifra NUTS
NL423
Poštna številka
6211 HE
Država
NEDERLAND
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   4

Št. sklopa:   3

Naslov:   Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in policijsko sodelovanje

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 3

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

11-03-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   7

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Rand Europe
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Rue de la Loi 82/Bte 3
Kraj
Brussels
Šifra NUTS
BE100
Poštna številka
1040
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   da

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   Dva člana glavne ekipe in skupina nacionalnih strokovnjakov v vlogi podizvajalcev.


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   5

Št. sklopa:   3

Naslov:   Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in policijsko sodelovanje

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 3

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

11-03-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   7

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
VVA Brussels
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Avenue des Arts 11
Kraj
Brussels
Šifra NUTS
BE100
Poštna številka
1210
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
da

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   1.000.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   da

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   Dve univerzi in več posameznih strokovnjakov v vlogi podizvajalcev.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3) Dodatne informacije

-

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Sodišče Evropske unije
Poštni naslov
Boulevard Konrad Adenauer
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-naslov
-
Telefaks
+352 43032600
Internetni naslov
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   -

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
Sodišče Evropske unije
Poštni naslov
Boulevard Konrad Adenauer
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-naslov
-
Telefaks
+352 43032600
Internetni naslov
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

28-05-2020

Priloga D1 – Splošna javna naročila: Utemeljitev oddaje javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

1. Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU

Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na:

odprti postopek:   ne

omejeni postopek:   ne

Zadevni izdelki se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji iz Direktive:   -

Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:

odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov:   ne

cilj javnega naročila je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško delo ali umetniško uprizoritev:   ne

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   ne

Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih javni naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   -

Javno naročilo storitev bo oddano uspešnemu kandidatu ali enemu od uspešnih kandidatov po pravilih natečaja:   -

Naročilo blaga, ponujenega in kupljenega na blagovni borzi:   -

Za nakup blaga ali storitev pod posebno ugodnimi pogoji:

od dobavitelja blaga, ki bo šel v stečaj:   -

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   -

2. Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive:   ne

3. Razlaga

-