Europska komisija, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Aankondiging van een gegunde opdracht

Studija o neprihodonosnim kreditima u Europskoj uniji: utjecaji na potrošače

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
SPA2 07/027
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

Adresa profila kupca:   -

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Studija o neprihodonosnim kreditima u Europskoj uniji: utjecaji na potrošače

Referentni broj:   FISMA/2019/062/B

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   79300000 - Tržišno i ekonomsko istraživanje: anketiranje i statistika

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Cilj je studije bolje razumjeti postupak povrata neprihodonosnih kredita od banaka i specijaliziranih poduzeća za naplatu dugovanja u Europskoj uniji s obzirom na pojedince koji imaju neprihodonosne kredite u odnosu na aktualno zakonodavstvo EU-a i nacionalno pravo. Studija je usmjerena na različite učinke (gospodarske, društvene, reputacijske) tih procesa na potrošače/dužnike koji zaostaju s plaćanjem.

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   ne

II.1.7) Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)

Vrijednost:   150.000,00

Valuta:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Naziv

-

Grupa br.:   -

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   79400000 - Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Zadatke treba izvršiti u prostorima koje će odrediti izvoditelj. U Bruxellesu će se održati tri koordinacijska sastanka s javnim naručiteljem.

II.2.4) Opis nabave

Usluge — studija.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena - Ponder:   30

Kriterij kvalitete - Naziv:   Pet kriterija kvalitete (metodologija, organizacija posla, geografska pokrivenost, mjere za kontrolu kvalitete, čitljivost i usklađenost ponude) za ukupni zbroj od najviše 100 bodova  / Ponder:   70

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   ne

Uspostavljen je dinamički sustav nabave:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provedena je elektronička dražba:   ne

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   da

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   2019/S 248-611329

IV.2.8) Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave

Obavijesti je obuhvaćen prekid dinamičkog sustava nabave objavljenog u prethodno spomenutoj obavijesti o nadmetanju:   ne

IV.2.9) Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Javni naručitelj neće dodijeliti daljnje ugovore na temelju prethodno navedene prethodne informacijske obavijesti:   ne

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   FISMA/2019/063/B3/ST/OP

Grupa br.:   -

Naziv:   Studija o neprihodonosnim kreditima u Europskoj uniji: utjecaji na potrošače

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

17-03-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   5

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
LE Europe Ltd
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
Dublin
NUTS kod
IE
Poštanski broj
-
Država
IRELAND
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
SPARK Legal Network (EU) BVBA
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
Brussels
NUTS kod
BE
Poštanski broj
-
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   150.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   142.300,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3) Dodatni podaci

-

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud
Poštanska adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2100
Internetska adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   U roku od dva mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem žalbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja niti se otvara novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

17-03-2020

Prilog D1 – Opća nabava: Obrazloženje dodjele ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

1. Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u skladu s člankom 32. Direktive 2014/24/EU

Nije dostavljena nijedna ponuda ili odgovarajuća ponuda/zahtjev za sudjelovanje kao odgovor na sljedeće:

otvoreni postupak:   ne

ograničeni postupak:   ne

Predmetni proizvodi proizvode se isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja prema uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:

nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga:   ne

nabava u cilju stvaranja ili stjecanja jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe:   ne

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   ne

Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Dodatne isporuke izvornog dostavljača koje se naručuju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Novi radovi/usluge koji se sastoje od ponavljanja postojećih radova/usluga i koji se nabavljaju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Ugovor o uslugama dodjeljuje se pobjedniku ili jednom od pobjednika prema pravilima projektnog natječaja:   -

Nabava robe koja kotira i nabavlja se na burzi robe:   -

Nabava robe i usluga po posebno povoljnim uvjetima:

od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti:   -

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   -

2. Drugo obrazloženje za dodjelu ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

Javna je nabava izuzeta iz područja primjene Direktive:   ne

3. Objašnjenje

-