visit.brussels
Aankondiging van een gegunde opdracht

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES VAN EEN COMMUNICATIEBUREAU BELAST MET DE ONTWIKKELING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING VAN EEN RELANCECAMPAGNE VOOR DE CULTURELE EN TOERISTISCHE SECTOR.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
visit.brussels
Nationaal identificatienummer
0600.885.207_531033
Postadres
2-4 Koningsstraat
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Aurélie Josis
Telefoon
+32 5480463
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://visit.brussels/fr

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378158

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   autonoom bestuursorgaan

I.5) Hoofdactiviteit

Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES VAN EEN COMMUNICATIEBUREAU BELAST MET DE ONTWIKKELING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING VAN EEN RELANCECAMPAGNE VOOR DE CULTURELE EN TOERISTISCHE SECTOR.

Referentienummer:   visit.brussels-2020-VB-SM-CAMPRELANCE-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het betreft een opdracht voor diensten met betrekking tot de prestaties van een communicatiebureau dat wordt belast met de ontwikkeling, productie en verspreiding van een grote relancecampagne voor de culturele en toeristische sector (zie hoofdstuk IV) in het kader van de coronaviruscrisis.
visit.brussels is het communicatie- en promotieagentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat belast is met de promotie van het toerisme in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Zijn belangrijkste opdrachten zijn het verhogen van het aantal bezoekers aan Brussel, het versterken van het imago van Brussel als een niet te missen bestemming voor de segmenten vrijetijdsbesteding
(citytrips) en zakelijk toerisme op nationaal en internationaal niveau, en het promoten van het toeristische en culturele aanbod van de 19 gemeenten van het Gewest.
Met de Covid-19 epidemie werden deze sectoren hard getroffen en vist.brussels wil deze sectoren nieuw leven inblazen met behulp van een communicatiebureau.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   1.000.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Om ervoor te zorgen dat de toeristische en culturele sector zo snel mogelijk weer normaal kunnen functioneren, heeft deze opdracht als doel om Brussel als een niet te missen bestemming te positioneren zodra de crisis voorbij is.
a. Een gezamenlijke marketingcampagne ontwikkelen voor visit.brussels en al zijn partners in de toeristische en culturele sector. Het is van essentieel belang dat alle actoren die bij het herstel betrokken zijn met één stem spreken om hun boodschap kracht bij te zetten. Om ervoor te zorgen dat deze campagne verenigend werkt, wordt van de inschrijvers verwacht dat zij een gevarieerde campagne uitwerken, zodat alle partners van visit.brussels zich achter de campagne kunnen scharen ongeacht hun werkterrein (met inbegrip van maar niet beperkt tot attracties, musea, hotels, vervoerders, culturele actoren, organisatoren van evenementen, handelsbeurzen, theater- en concertzalen ...).
b. De voorgestelde campagne moet de specifieke eigenheden van Brussel onder de aandacht brengen. Na de lockdown zullen alle bestemmingen massaal gaan communiceren. Het zal dus zaak zijn om de juiste tone-of-voice te vinden en een passende waardepropositie te formuleren die mensen van het unieke karakter van de hoofdstad overtuigen. Daarom moet het creatieve concept uitdrukking geven aan de Brusselse identiteit, zodat de campagne zich van de concurrentie onderscheidt. Tot slot moet alle communicatie ook met de waarden van visit.brussels overeenstemmen: duurzaamheid, klantgerichtheid, diversiteit en passie voor Brussel.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Creatief concept  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Verspreidingsstrategie en -plan  / Weging:   40

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2020/S 085-201846

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

25-05-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   10

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
NV FAMOUSGREY
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Groot-Bijgaarden
NUTS-code
BE1
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van Eerste Aanleg
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-06-2020

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-