Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
Aankondiging van een gegunde opdracht

Poskytovanie analýzy finančných výkazov a účtovného poradenstva

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Treurenberg 22
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
SRB Procurement
Telefón
+32 24903551
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   http://www.srb.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho:   -

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   nie

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Poskytovanie analýzy finančných výkazov a účtovného poradenstva

Referenčné číslo:   SRB/OP/2/2019

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   66100000 - Bankové a investičné služby

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Poskytovanie analýzy finančných výkazov a účtovného poradenstva. Pozri súťažné podklady dostupné na adrese pre elektronické predkladanie ponúk, ktorá je uvedená vyššie v oddiele I.3) Komunikácia.

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   nie

II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)

Hodnota:   24.000.000,00

Mena:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Názov

-

Časť č.:   -

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   79400000 - Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   Predpokladá sa, že množstvo úloh v rámci viacnásobnej rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb sa bude vykonávať v Bruseli a na ďalších miestach.

II.2.4) Opis obstarávania

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese pre elektronické predkladanie ponúk, ktorá je uvedená vyššie v oddiele I.3) Komunikácia.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Cena - Relatívna váha:   30

Kritérium kvality - Názov:   Prístup a metodika  / Relatívna váha:   40

Kritérium kvality - Názov:   Riadenie poverenia  / Relatívna váha:   20

Kritérium kvality - Názov:   Riadenie a zachovanie zdrojov  / Relatívna váha:   10

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   nie

II.2.14) Doplňujúce informácie

-

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   áno

Bol vytvorený dynamický nákupný systém:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:   nie

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   nie

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   2019/S 210-512166

IV.2.8) Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

Oznámenie zahŕňa ukončenie dynamického nákupného systému zverejneného vyššie uvedeným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania:   nie

IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia:   nie

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   SRB/OP/2/2019

Časť č.:   -

Názov:   Poskytovanie analýzy finančných výkazov a účtovného poradenstva

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

29-05-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   8

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   1

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   4

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   8

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Ernst and Young Consulting
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
0471938850
Poštová adresa
De Kleetlaan 2
Mesto/obec
Diegem
Kód NUTS
BE241
PSČ
1831
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   SRB/OP/2/2019

Časť č.:   -

Názov:   Poskytovanie analýzy finančných výkazov a účtovného poradenstva

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

29-05-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   8

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   1

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   4

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   8

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
HRB1981
Poštová adresa
Fuhlentwiete 12
Mesto/obec
Hamburg
Kód NUTS
DE600
PSČ
20355
Štát
DEUTSCHLAND
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   SRB/OP/2/2019

Časť č.:   -

Názov:   Poskytovanie analýzy finančných výkazov a účtovného poradenstva

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

29-05-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   8

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   1

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   4

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   8

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
429053863
Poštová adresa
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
Mesto/obec
Zaventem
Kód NUTS
BE241
PSČ
1930
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   SRB/OP/2/2019

Časť č.:   -

Názov:   Poskytovanie analýzy finančných výkazov a účtovného poradenstva

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

29-05-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   8

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   1

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   4

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   8

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
HRB 106191B
Poštová adresa
Klingelhöferstraße 18
Mesto/obec
Berlin
Kód NUTS
DE300
PSČ
10785
Štát
DEUTSCHLAND
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   SRB/OP/2/2019

Časť č.:   -

Názov:   Poskytovanie analýzy finančných výkazov a účtovného poradenstva

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

29-05-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   8

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   1

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   4

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   8

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   áno

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Oliver Wyman BVBA
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
0645.633.285
Poštová adresa
Avenue Herrmann-Debroux 2
Mesto/obec
Brussels
Kód NUTS
BE10
PSČ
1160
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Mazars Advisory Services BVBA
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
0844.915.134
Poštová adresa
Avenue Marcel Thiry 77 b4
Mesto/obec
Brussels
Kód NUTS
BE10
PSČ
1200
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   SRB/OP/2/2019

Časť č.:   -

Názov:   Poskytovanie analýzy finančných výkazov a účtovného poradenstva

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

29-05-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   8

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   1

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   4

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   8

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Alvarez and Marsal Deutschland GmbH
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
HRB178338
Poštová adresa
Thierschplatz 6
Mesto/obec
Munich
Kód NUTS
DE212
PSČ
80538
Štát
DEUTSCHLAND
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   SRB/OP/2/2019

Časť č.:   -

Názov:   Poskytovanie analýzy finančných výkazov a účtovného poradenstva

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

29-05-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   8

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   1

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   4

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   8

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   áno

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Grant Thornton UK LLP
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
OC307742
Poštová adresa
30 Finsbury Square
Mesto/obec
London
Kód NUTS
UKI
PSČ
EC2A 1AG
Štát
UNITED KINGDOM
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Grant Thornton Ireland
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
13-18 City Quay
Mesto/obec
Dublin
Kód NUTS
IE061
PSČ
D02 ED70
Štát
IRELAND
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   SRB/OP/2/2019

Časť č.:   -

Názov:   Poskytovanie analýzy finančných výkazov a účtovného poradenstva

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

29-05-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   8

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   1

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   4

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   8

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
PwC EU Services EESV
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
0872.793.825
Poštová adresa
Woluwe Garden, Woluwedal
Mesto/obec
Brussels
Kód NUTS
BE10
PSČ
1932
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   24.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Doplňujúce informácie

-

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Všeobecný súd
Poštová adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   -

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
Poštová adresa
Treurenberg 22
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
+32 24903551
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

11-06-2020

Príloha D1 – Všeobecné obstarávanie: Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

1. Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v súlade s článkom 32 smernice 2014/24/EÚ

Nebola predložená žiadna ponuka ani žiadna vhodná ponuka/žiadosť o účasť ako odpoveď na:

otvorenú verejnú súťaž:   nie

užšiu súťaž:   nie

Príslušné výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely podľa podmienok ustanovených v smernici:   -

Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov:

chýbajúca hospodárska súťaž z technických dôvodov:   nie

obstarávanie zamerané na vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu:   nie

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   nie

Krajná časová tieseň spôsobená mimoriadnou udalosťou, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať, a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v príslušnej smernici:   nie

Ďalšie tovary zo strany pôvodného dodávateľa objednané podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici:   nie

Nové práce/služby predstavujúce opakovanie jestvujúcich prác/služieb obstarávaných v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici:   -

Zákazka na poskytnutie služieb, ktorá sa pridelí úspešnému uchádzačovi alebo jednému z nich na základe pravidiel súťaže návrhov:   -

Obstarávanie tovarov kótovaných a nakupovaných na trhu s komoditami:   -

Nákup tovarov alebo služieb za mimoriadne výhodných podmienok:

od dodávateľa, ktorý s určitosťou končí svoju podnikateľskú činnosť:   -

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   -

2. Iné odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

Zákazka nespadá do rozsahu uplatňovania smernice:   nie

3. Vysvetlenie

-