Aankondiging van een gegunde opdracht

Het afsluiten van een raamovereenkomst m.b.t. diensten voor de uitvoering van mailings

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Landsbond Christelijke Mutualiteiten
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Haachtsesteenweg 579, Postbus 40
Plaats
Brussel
Postcode
1031
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Griet Deroover
Telefoon
+32 22464820
E-mail
aankoop@cm.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.cm.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Andere

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het afsluiten van een raamovereenkomst m.b.t. diensten voor de uitvoering van mailings

Referentienummer:   2018_10027

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79571000 - Verzenddiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht is een overheidsopdracht van diensten met betrekking tot het printen, nabehandelen en versturen van mailings.
Jaarlijks worden verschillende opdrachten uitgeschreven voor diverse mailings binnen onze CM organisatie.
Dit bestek wordt uitgeschreven om een raamovereenkomst te sluiten met 1 deelnemer per perceel.
De inschrijver moet kunnen werken met Papyrus en 12 maanden per jaar open zijn.
De inschrijver verbindt zich tot een 100% zending.
De te leveren diensten bij een mailingopdracht zijn:
1. voorbereiden van printbestanden
2. aanleveren en uitvoeren van printproeven en testscenario’s
3. printen van documenten
4. onder omslag steken (eventueel met bijlagen)
5. aflevering bij de post;
6. rapportering en informatieplicht;
7. Tijdelijk stockeren van materiaal (bijlage, enveloppen,…);
8. alle diensten gelinkt aan een mailingopdracht vb digital scan...(zie opdrachtdocumenten)

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   175.049,76

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Perceel 1. Commerciële mailings

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79571000 - Verzenddiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Betreft de uitvoering van commerciële mailingopdrachten, met een geschat jaarvolume van 350.000 zendingen. Dit zijn de Marketing gerichte mailings. Deze cijfers verbinden de aanbestedende overheid op geen enkele wijze en is louter indicatief. Met de huidige ontwikkelingen op de markt, schatten we in dat het volume alleen nog zal afnemen, en in welk percentage is voor ons onmogelijk op deze moment in te schatten.
De opdrachtnemer levert de zendingen tijdig af aan de distributeur van de poststukken.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Rapportage en facturatie mogelijkheden  / Weging:   30

Kostencriterium - Naam:   Prijs  / Weging:   60

Kostencriterium - Naam:   Aangeboden korting  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Perceel 2. Administratieve mailings

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79571000 - Verzenddiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Betreft de uitvoering van administratieve mailingopdrachten, met een geschatte jaarvolume van 850.000 zendingen.
Deze cijfers verbinden de aanbestedende overheid op geen enkele wijze en is louter indicatief. Met de huidige ontwikkelingen op de markt, schatten we in dat het volume alleen nog zal afnemen, en in welk percentage is voor ons onmogelijk op deze moment in te schatten.
De opdrachtnemer moet over voldoende productiecapaciteit beschikken om een lot van 40.000 zendingen af te leveren aan de distributeur van de poststukken.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Rapportage en facturatie mogelijkheden  / Weging:   30

Kostencriterium - Naam:   Prijs  / Weging:   60

Kostencriterium - Naam:   Aangeboden korting  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Perceel 3. Bijdrage mailings

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79571000 - Verzenddiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Betreft de uitvoering van administratieve mailingopdrachten, met een geschatte jaarvolume van 3.600.000 zendingen/ jaar.
Deze cijfers verbinden de aanbestedende overheid op geen enkele wijze en is louter indicatief. Met de huidige ontwikkelingen op de markt, schatten we in dat het volume alleen nog zal afnemen, en in welk percentage is voor ons onmogelijk op deze moment in te schatten.
De opdrachtnemer moet over voldoende productiecapaciteit beschikken om een lot van 300.000 zendingen af te leveren aan de distributeur van de poststukken.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Rapportage en facturatie mogelijkheden  / Weging:   30

Kostencriterium - Naam:   Prijs  / Weging:   60

Kostencriterium - Naam:   Aangeboden korting  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 243-555568

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2018_10027

Perceel nr.:   1

Benaming:   Perceel 1. Commerciële mailings

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

10-04-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   3

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Joos Hybrid
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Interleuvenlaan 50
Plaats
Heverlee
NUTS-code
BE
Postcode
3001
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
comsprod@groupjoos.com
Fax
-
Internetadres
http://outsourcing.groupjoos.com
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   649,76 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2018_10027

Perceel nr.:   2

Benaming:   Perceel 2. Administratieve mailings

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

10-04-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   3

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Symeta NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Edingensesteenweg 196
Plaats
Halle
NUTS-code
BE
Postcode
1500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
info@symeta.com
Fax
-
Internetadres
http://www.symeta.com
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   34.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2018_10027

Perceel nr.:   3

Benaming:   Perceel 3. Bijdrage mailings

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 3

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

10-04-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   3

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Symeta NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Edingensesteenweg 196
Plaats
Halle
NUTS-code
BE
Postcode
1500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
info@symeta.com
Fax
-
Internetadres
http://www.symeta.com
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   140.400,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Voor perceel 1 is het bedrag van gunning een som van alle posten
Voor perceel 2 en 3 is het bedrag van gunning de prijs vermenigvuldigd met het vermoedelijk aantal zendingen per jaar.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
rechtbanken van het gerechtelijke Arrondissement van Brussel-Hoofdstad
Postadres
-
Plaats
nvt
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   De partijen verbieden elkaar te dagvaarden zonder voorafgaande ingebrekestelling. Elk geschil tussen de partijen dat niet door vrijwillige verzoening in der minne geregeld kan worden, zal voor de rechtbanken van het gerechtelijke Arrondissement van Brussel-Hoofdstad gebracht worden.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-04-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1772 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!