Zajedničko poduzeće ECSEL
Aankondiging van een opdracht

Organizacija simpozija zajedničkog poduzeća ECSEL 2019.

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Zajedničko poduzeće ECSEL
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Avenue de la Toison D'Or 56-60
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1060
NUTS kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
Administration Unit
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   http://www.ecsel.eu

Adresa profila kupca:   -

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.3) Komunikacija

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na:   http://www.ecsel.eu/procurements

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

na prethodno navedenoj adresi

elektronički na:   -

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: -

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Druga djelatnost:   Elektronika

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Organizacija simpozija zajedničkog poduzeća ECSEL 2019.

Referentni broj:   -

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   79952000 - Usluge organiziranja događanja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Zajedničko poduzeće ECSEL pozvat će europske industrijske i istraživačke zajednice te donositelje odluka da predstave i procijene napredak projekata tijekom godina u vezi s projektima koji su financirani iz programa zajedničkog poduzeća ECSEL u odnosu na međunarodni razvoj u području elektroničkih komponenti i sustava (Electronics Components and Systems - ESC) i to širokoj publici (uključujući medije i druge javno vidljive instrumente).

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   200.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naziv

-

Grupa br.:   -

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   -

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   RO321 - Bucureşti

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   -

II.2.4) Opis nabave

Zajedničko poduzeće ECSEL traži gospodarskog subjekta koji će upravljati:
— logistikom, uslugama dostavljanja pripremljene hrane, brendiranjem i tehničkom opremom za plenarnu sjednicu simpozija (17./18. lipnja) u Parlamentu u Bukureštu,
— identificiranjem mjesta za održavanje, najmom, logistikom, uslugama dostavljanja pripremljene hrane, brendiranjem i tehničkom opremom za izložbu i društveni događaj 17. lipnja,
— identificiranjem mjesta za održavanje, najmom, logistikom, uslugama dostavljanja pripremljene hrane, brendiranjem za društveni događaj 18. lipnja; i
— logistikom, uslugama dostavljanja pripremljene hrane, brendiranjem i tehničkom opremom za sastanke odbora javnih tijela i upravnog odbora zajedničkog poduzeća ECSEL 19.6.2019.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   200.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   9

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   ne

Opis obnavljanja:   -

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   -

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   ne

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   ne

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.5 Podaci o rezerviranim ugovorima

Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju:   ne

Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta:   ne

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku:   -

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:   -

III.2.2) Uvjeti izvršenja ugovora

-

III.2.2) Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora:   ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   ne

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:   -

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave:   ne

Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati:   ne

IV.1.5) Podaci o pregovaranju

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba:   ne

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:   -

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   ne

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   -

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:   14-01-2019

Lokalno vrijeme:   23:59

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

-

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

EN

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima:   9

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:   21-01-2019

Lokalno vrijeme:   14:00

Mjesto:   Zajedničko poduzeće ECSEL Avenue de la Toison d'Or 56-60 1060 Brussels, BELGIJA

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   -

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.:   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:   -

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje:   ne

Prihvaćaju se elektronički računi:   ne

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje:   ne

VI.3) Dodatni podaci

-

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Sud Europske unije
Poštanska adresa
-
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
-
Država
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   -

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

22-11-2018