Aankondiging van een gegunde opdracht

Waarnemingspost voor de markt en het beleid inzake brandstofcellen en waterstof

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
TO 56-60
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
info.procurement@fch.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.fch.europa.eu/

Adres van het kopersprofiel:   http://www.fch.europa.eu/page/procurements

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Waarnemingspost voor de markt en het beleid inzake brandstofcellen en waterstof

Referentienummer:   FCH/OP/Contract 216

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Op dit ogenblik is er geen instrument beschikbaar om de effectieve inzet van technologieën op het gebied van brandstofcellen en waterstof (FCH, fuel cells and hydrogen), de marktpenetratie en het bestaande beleidskader, op een gecoördineerde manier op te volgen, op een paar uitzonderingen na, zoals het Europees waarnemingscentrum voor alternatieve brandstoffen (EAFO), dat de inzet van brandstofcelvoertuigen en waterstoftankstations omvat. Bijgevolg zal de grootschalige inzet van FCH-technologieën werkgelegenheid creëren die de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden vereist. Vandaag bestaat er geen toezicht op of voorspelling van deze vaardigheidseisen en de manier waarop deze zich vertalen in technische en andere opleidingseisen op verschillende niveaus van het onderwijssysteem. De Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 wil deze kloof dichten door een waarnemingspost op te richten die een referentiepunt moet worden voor informatie inzake FCH-technologieën en -toepassingen.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   1.247.910,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het internetadres vermeld in I.3).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   de kwaliteitscriteria vermeld in de aanbestedingsstukken  / Weging:   60

Kostencriterium - Naam:   de prijscriteria vermeld in de aanbestedingsstukken  / Weging:   40

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 152-348173

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   FCH / OP / CONTRACT 216

Perceel nr.:   -

Benaming:   Waarnemingspost voor de markt en het beleid inzake brandstofcellen en waterstof

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

14-12-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   5

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   5

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
E4TECH (UK) Ltd
Nationaal identificatienummer
4142898
Postadres
83, Victoria Street
Plaats
London
NUTS-code
UK
Postcode
SW1H 0HW
Land
UNITED KINGDOM
Telefoon
+44 2030086140
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.e4tech.com/
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Hydrogen Europe AISBL
Nationaal identificatienummer
0890025478
Postadres
Avenue de la Toison d’Or 56-60 b 5
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
https://hydrogeneurope.eu/
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.500.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.247.910,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   44%

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   De rol van de onderaannemers (8 rechtspersonen en een team van nationale deskundigen) betreft de volgende aspecten: gegevensverzameling inzake regelgeving, codes en normen, evenals betreffende de markt, de toeleveringsketen en banen, database- en portaalontwikkeling en -uitvoering, analyse en samenvatting van octrooien en publicaties, kwaliteitsborging.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrunewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 43032100
Internetadres
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   zie het internetadres vermeld in I.3)

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
-
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-01-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1865 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!