CHU Brugmann
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - MINNELIJKE EN GERECHTELIJKE INVORDERING VAN ZIEKENHUISSCHULDEN VAN PATIËNTEN/BELGISCHE EN BUITENLANDSE ORGANEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
CHU Brugmann
Nationaal identificatienummer
HB
Postadres
Place Van Gehuchten 4
Plaats
Bruxelles
Postcode
1020
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Cyril Blanc
Telefoon
+32 24772036
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.chu-brugmann.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/982/KC/2020

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Ziekenhuis

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - MINNELIJKE EN GERECHTELIJKE INVORDERING VAN ZIEKENHUISSCHULDEN VAN PATIËNTEN/BELGISCHE EN BUITENLANDSE ORGANEN

Referentienummer:   AC2020-040 CB

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79940000 - Dienstverlening door incassobureaus

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79100000 - Juridische dienstverlening

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

MINNELIJKE EN GERECHTELIJKE INVORDERING VAN ZIEKENHUISSCHULDEN VAN PATIËNTEN/BELGISCHE EN BUITENLANDSE ORGANEN

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   5/ Maximumaantal:   6

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   Uit de kandidaten die een aanvraag tot deelneming indienen en die aan de selectiecriteria voldoen, stelt de aanbestedende overheid een selectie samen van de 5 beste kandidaten op grond van de volgende criteria; enkel geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. (1) Kwaliteit van het team dat wordt ingezet bij de uitvoering van de opdracht (45%) Zie in dit verband, voor de elementen die door de aanbestedende overheid in aanmerking worden genomen voor de beperking van het aantal kandidaten, punt II.2.5.afdeling C (1) van de bestek. (2) Pertinentie van de referenties in verband met de kwaliteit van het openbaar ziekenhuis of het OCMW van de klant(45%) Zie in dit verband, voor de elementen die door de aanbestedende overheid in aanmerking worden genomen voor de beperking van het aantal kandidaten, punt II.2.5.afdeling C (2) van de bestek. (3) Internationaal netwerk (10%) Zie in dit verband, voor de elementen die door de aanbestedende overheid in aanmerking worden genomen voor de beperking van het aantal kandidaten, punt II.2.5.afdeling C (3) van de bestek.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De kandidaat dient in de loop van ieder van de laatste drie beschikbare boekjaren een gemiddelde jaaromzet in het door deze opdracht bedoelde ondernemingsgebied (invordering van schuldvorderingen) te hebben geboekt, waarbij aan de volgende voorwaarden werd voldaan, in voorkomend geval rekening houdend met de draagkracht van een derde in dit verband (zie punt II.2.5.3 van de bestek) of die van alle leden van een combinatie van ondernemers.
2. De kandidaat beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Eventuele minimumeisen:

1. De gemiddelde jaaromzet in het ondernemingsgebied in de loop van ieder van de laatste drie boekjaren dient minimaal 1,5 miljoen (1.500.000) euro excl. btw te bedragen.
2. Minimale dekkingsgraad: EUR 1.000.000

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Door de overlegging van de onderwijs- en beroepskwalificaties van de kandidaat en van iedere persoon gelast met de uitvoering van de opdracht (deurwaarder, advocaat en operationeel team).
De kandidaat hecht aan zijn kandidaatstelling het curriculum vitae (CV) van iedere persoon belast om in het kader van de uitvoering van deze opdracht tussen te komen, alsook ieder attest/diploma enz, dat hun bekwaamheid bevestigt, met dien verstande dat deze elementen dienen aan te tonen dat de kandidaat/zijn team aan de minimumvereisten voldoet
2. Daar deze opdracht een luik “Uitvoering” bevat, dient de kandidaat bovendien het bewijs over te leggen dat hij of zijn onderaannemer (die belast is met dit aspect van de opdracht) het homologatie-examen van de Belgische Nationale Kamer Gerechtsdeurwaarders heeft afgelegd.
3. Een lijst van drie referenties van diensten die soortgelijk zijn aan dewelke die het voorwerp van deze opdracht uitmaken (namelijk debiteurenbeheer inzake schuldeninvordering met inbegrip van een minnelijke invorderingsfase en een juridische/gedwongen invorderingsfase van Belgische en buitenlandse patiënten),
4. Het bewijs dat de kandidaat over een internationaal netwerk beschikt, zodat de aanbestedende overheid kan controleren of de kandidaat het vermogen heeft om schulden in te vorderen van buitenlandse/niet-Belgische schuldenaars
5. Het bewijs dat de kandidaat over minstens 3 jaar ervaring beschikt met het onthaal van schuldenaars aan een openbaar loket dat toegankelijk is in de volgende talen: Frans, Nederlands en Engels. Het bewijs van deze ervaring wordt door de kandidaat ingediend (bijv. door middel van foto’s).

Eventuele minimumeisen:

1. - Beheersing, door het hele team van de kandidaat (en dus niet door ieder lid van het team dat belast is met de uitvoering van deze opdracht) van de volgende drie talen: Frans, Nederlands en Engels;
- Om zeker te stellen dat de kandidaat over een bepaalde kennis/beheersing van de wetgeving eigen aan ziekenhuizen beschikt, dient onder de personen die belast zijn met de tussenkomst in de uitvoering van de opdracht tenminste één van hen te beschikken over minimaal 2 jaar ervaring tijdens de afgelopen 5 jaar in de minnelijke en gerechtelijke invordering van ziekenhuisschulden.
3. - Ieder afzonderlijk een globale minimale omvang van 5.000 dossiers betreffend, die voor een enkele klant gedurende een termijn van minimaal een jaar tijdens de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd.
- Tenminste twee van de drie referenties dienen bovendien te zijn uitgevoerd voor een ziekenhuisinstelling.
4. Gelet op de nationaliteit van (niet-Belgische) schuldenaars van onbetaalde facturen van de aanbestedende overheid, dient dit internationale netwerk tenminste Europa, Noord-Afrika, Congo en Noord-Amerika te bestrijken.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen:   ja

Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst:   3

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   07-07-2020

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 07-09-2020

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   9

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Etterbeek
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-06-2020