Europese Commissie, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy, Unit I2: Copyright
Rectificatie

CNEKT/2020/OP/0009 — Onderzoek naar auteursrecht en nieuwe technologieën: Gegevensbeheer van auteursrechten en kunstmatige intelligentie — Smart 2019/0038

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy, Unit I2: Copyright
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

CNEKT/2020/OP/0009 — Onderzoek naar auteursrecht en nieuwe technologieën: Gegevensbeheer van auteursrechten en kunstmatige intelligentie — Smart 2019/0038

Referentienummer: CNECT/2020/OP/0009

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79121000 - Adviezen inzake auteursrechten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De resultaten van het onderzoek zullen de volgende Commissie informeren en voornamelijk worden meegenomen op twee gebieden met betrekking tot beleidsreflectie. Ten eerste speelt de behoefte aan het beoordelen en mogelijk moderniseren van de Europese infrastructuur voor gegevens en technologie met betrekking tot auteursrechten een steeds belangrijkere rol bij lidstaten en creatieve sectoren. Het aanstaande Finse voorzitterschap zal bijvoorbeeld een reflectie op gang brengen over het beheer van auteursrechten en gegevens in de culturele industrie, waarin deze aspecten zullen worden onderzocht, met inbegrip van een reflectie over blokketentechnologie. In de tweede plaats spelen ook vragen over het auteursrecht en kunstmatige intelligentie een belangrijke rol in de huidige beleidsdiscussies.
De komende commissie zal moeten nadenken over de vraag of beleidsmaatregelen op deze gebieden moeten worden overwogen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-03-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 030-068969

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
03-04-2020 16:00
Te lezen:
03-06-2020 16:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
07-04-2020 11:00
Te lezen:
05-06-2020 11:00

Overige nadere inlichtingen

-