Evropský parlament, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Odborné znalosti v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (položka č. 1), hraniční kontroly, azylové a migrační spolupráce (položka č. 2), soudní spolupráce v trestních záležitostech a policejní spolupráce (položka č. 3)

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Evropský parlament, Official Mail Service
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Rue Wiertz 60
Obec
Brussels
PSČ
1047
Kód NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
Michael Alexander Speiser
Tel.
+32 22832475
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetové adresy

Hlavní adresa:   http://www.europarl.europa.eu

Adresa profilu zadavatele:   -

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ne

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ne

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Jiné činnosti:   Oblast svobody, bezpečnosti a práva

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Odborné znalosti v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (položka č. 1), hraniční kontroly, azylové a migrační spolupráce (položka č. 2), soudní spolupráce v trestních záležitostech a policejní spolupráce (položka č. 3)

Spisové číslo:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   79100000 - Právní služby

Doplňkový kód CPV:   RD11

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Rámcová smlouva se týká poskytování nezávislého odborného poradenství v rámci různých současných a nově vznikajících otázek v oblasti horizontální problematiky týkající se oblasti:
— svobody, bezpečnosti a práva, základních práv a občanství (položka č. 1)
— politik hraničních kontrol, azylové a migrační spolupráce (položka č. 2) a
— soudní spolupráce v trestích záležitostech a policejní spolupráce (položka č. 3).

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ano

II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)

Hodnota:   3.000.000,00

Měna:   EUR


II.2) Popis Část zakázky č.: 1

II.2.1) Název

Horizontální problematika týkající se oblasti svobody, bezpečnosti a práva, základních práv a občanství

Část zakázky č.:   1

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   79100000 - Právní služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Evropský parlament, Brusel, Belgie

II.2.4) Popis zakázky

Cílem plánované rámcové zakázky na služby je podpořit práci Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti (LIBE) v rámci Evropského parlamentu prostřednictvím zadání studií, schůzek, podpůrných akcí Evropského parlamentu s externími odborníky, atd. v rámci jeho pravomocí.
Prostřednictvím rámcové smlouvy na služby budou zajištěny odborné posudky ve formě dokumentů o různé délce, které budou dodávány na základě žádostí „ad hoc“ v omezeném a vymezeném časovém horizontu. Kromě písemného poradenství by rámcová smlouva na služby rovněž zahrnovala související služby, jako je účast na jednání Výboru a prezentacích prostřednictvím vedoucích odborníků nebo podpůrných akcí Evropského parlamentu s externími odborníky, dle vhodnosti. Poskytovatelé služeb ponesou výhradní vědeckou odpovědnost za výsledky své práce.
Položka č. 1: (Horizontální problematika týkající se oblasti svobody, bezpečnosti a práva, základních práv a občanství)
SFEU přikládá velkou důležitost vytvoření oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Listina základních práv, která je nyní právně závazná pro EU, posílila základní práva a občanská práva, která jsou uvedena v článcích 2, 3 a 9–12 SEU, 15, 16, 18–25 SFEU a v Listině.
Položka č. 1 se týká odborných znalostí ve všech záležitostech souvisejících s horizontální problematikou týkající se oblasti svobody, bezpečnosti a práva, základních práv a občanství, včetně mimo jiné:
• ochrany základních práv v EU (včetně práv dětí) z pohledu Listiny základních práv EU a precedenčního práva Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva a ostatních příslušných soudních institucí, a
• přistoupení EU k Evropské úmluvě pro ochranu lidských práv a základních svobod,
• institucionálních otázek v oblastech svobody, bezpečnosti a práva včetně rozdělení rolí a kompetencí mezi instituce a orgány EU, jakož i samotnou EU a její členské státy,
• celkového zhodnocení rovnováhy mezi svobodou a bezpečností a použití výjimečných opatření,
• Agentury Evropské unie pro základní práva,
• Programu týkajícího se práv, rovnosti a občanství v letech 2014–2020 a budoucí zpětné kontroly prostředků na podporu lidských práv, potlačování diskriminace a občanství,
• občanství EU včetně svobody pohybu,
• primární a sekundární legislativy na boj proti diskriminaci včetně zvážení situace menšin,
• boje proti rasismu a xenofobii,
• transparentnosti a přístupu k dokumentům,
• ochrany osobních údajů, včetně evropského inspektora ochrany údajů.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

Cena - Váha:   30 %

Kritérium kvality - Název:   Složení kmenového týmu a skupiny odborníků  / Váha:   21 %

Kritérium kvality - Název:   Porozumění položce, o kterou se uchazeč uchází  / Váha:   14 %

Kritérium kvality - Název:   Metodika  / Váha:   10,5 %

Kritérium kvality - Název:   Organizace práce  / Váha:   24,5 %

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ne

II.2.14) Další informace

-


II.2) Popis Část zakázky č.: 2

II.2.1) Název

Politika hraničních kontrol, azylová a migrační spolupráce.

Část zakázky č.:   2

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   79100000 - Právní služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Evropský parlament, Brusel, Belgie

II.2.4) Popis zakázky

Cílem plánované rámcové zakázky na služby je podpořit práci Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti (LIBE) v rámci Evropského parlamentu prostřednictvím zadání studií, schůzek, podpůrných akcí Evropského parlamentu s externími odborníky, atd. v rámci jeho pravomocí.
Prostřednictvím rámcové smlouvy na služby budou zajištěny odborné posudky ve formě dokumentů o různé délce, které budou dodávány na základě žádostí „ad hoc“ v omezeném a vymezeném časovém horizontu. Kromě písemného poradenství by rámcová smlouva na služby rovněž zahrnovala související služby, jako je účast na jednání Výboru a prezentacích prostřednictvím vedoucích odborníků nebo podpůrných akcí Evropského parlamentu s externími odborníky, dle vhodnosti. Poskytovatelé služeb ponesou výhradní vědeckou odpovědnost za výsledky své práce.
Položka č. 2 (politika hraničních kontrol, azylová a migrační spolupráce):
Cíle EU, jak jsou uvedeny v článku 67 odst. 2 a čl. 77-80 SFEU a související práva uvedená v čl. 7, 14, 18 a 19 Listiny základních práv EU, jsou zajistit absenci kontrol osob na vnitřních hranicích a vyvinout společnou politiku v otázkách azylu, přistěhovalectví a kontrol vnějších hranic, která se bude zakládat na solidaritě členských států a která bude spravedlivá ke státním příslušníkům třetích zemí.
Evropská agenda o migraci z roku 2015 zahrnuje 4 politické oblasti ohledně snižování podnětů pro nelegální migraci, správu hranic (zachraňování životů a ochrana vnějších hranic), vypracování silnější politiky v oblasti azylu a zavedení nové politiky pro legální přistěhovalectví včetně politiky integrace.
Otázka azylu je společnou politikou EU s cílem vytvořit společný systém, který bude obsahovat jednotný status a jednotné postupy pro mezinárodní ochranu. S legislativními balíčky zveřejněnými v květnu a červenci 2016 byla spuštěna „třetí fáze“ společného evropského azylového systému.
V oblasti legální migrace prochází současná legislativa EU hodnocením programu REFIT.
Politika správy hranic zaznamenala značné změny díky rostoucím smíšeným migračním tokům do EU, jakož i zvýšené bezpečnostní obavy, které spustily nové období činností.
Položka č. 2 se týká odborných znalostí ve všech záležitostech souvisejících s pohraniční kontrolou, azylovou a migrační spoluprací, včetně mimo jiné:
• mezinárodní ochrany včetně stěhování a přesídlování,
• legální migrace včetně spolupráce se zeměmi původu a politikou integrace,
• nelegální migrace včetně navrácení a zpětného přebírání osob,
• správy hranic včetně integrované správy hranic na vnějších hranicích a konceptu inteligentních hranic („smart border“),
• Schengenu včetně vízové politiky pro krátkodobé a dlouhodobé pobyty,
• orgánů činných v oblasti azylu a přistěhovalectví,
• příslušných prostředků v oblasti azylu a přistěhovalectví,
• příslušného precedenčního práva Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a ostatních příslušných soudních institucí.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

Cena - Váha:   30 %

Kritérium kvality - Název:   Složení kmenového týmu a skupiny odborníků  / Váha:   21 %

Kritérium kvality - Název:   Porozumění položce, o kterou se uchazeč uchází  / Váha:   14 %

Kritérium kvality - Název:   Metodika  / Váha:   10,5 %

Kritérium kvality - Název:   Organizace práce  / Váha:   24,5 %

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ne

II.2.14) Další informace

-


II.2) Popis Část zakázky č.: 3

II.2.1) Název

Soudní spolupráce v trestních záležitostech a policejní spolupráce

Část zakázky č.:   3

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   79100000 - Právní služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Evropský parlament, Brusel, Belgie

II.2.4) Popis zakázky

Cílem plánované rámcové zakázky na služby je podpořit práci Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti (LIBE) v rámci Evropského parlamentu prostřednictvím zadání studií, schůzek, podpůrných akcí Evropského parlamentu s externími odborníky, atd. v rámci jeho pravomocí.
Prostřednictvím rámcové smlouvy na služby budou zajištěny odborné posudky ve formě dokumentů o různé délce, které budou dodávány na základě žádostí „ad hoc“ v omezeném a vymezeném časovém horizontu. Kromě písemného poradenství by rámcová smlouva na služby rovněž zahrnovala související služby, jako je účast na jednání Výboru a prezentacích prostřednictvím vedoucích odborníků nebo podpůrných akcí Evropského parlamentu s externími odborníky, dle vhodnosti. Poskytovatelé služeb ponesou výhradní vědeckou odpovědnost za výsledky své práce.
Položka č. 3 (soudní spolupráce v trestních záležitostech a policejní spolupráce):
Soudní spolupráce v trestních záležitostech, jak je uvedeno v článku 82 až 86 SFEU, se zakládá na principu vzájemného uznávání soudních rozhodnutí a posouzení a obsahuje opatření na přiblížení práv členských států v několika oblastech.
Postupné ustupování od hraničních kontrol uvnitř EU značně podpořilo volný pohyb evropských občanů, zároveň ovšem usnadnilo mezinárodní spolupráci zločinců. S cílem řešit problém přeshraniční kriminality obsahuje oblast svobody, bezpečnosti a práva opatření na podporu soudní spolupráce v trestních záležitostech. Výchozím bodem je princip vzájemného uznávání. Konkrétní opatření byla přijata v boji proti přeshraniční kriminalitě, přičemž bude zajištěno, aby práva obětí, podezřelých a vězňů byla chráněna napříč Unií.
Hlavním nástrojem policejní spolupráce, jak je uvedeno v článku 87 až 89 SFEU, je Evropský policejní úřad (Europol), který je hlavním pilířem širší evropské vnitřní bezpečnosti. Spolupráce a politiky se stále vyvíjejí s cílem účinněji bojovat proti hrozbám a kriminalitě v celoevropském měřítku, přičemž budou dodržována pravidla týkající se základních práv a ochrany údajů.
Účinná policejní spolupráce je klíčová pro vytvoření Unie jako oblasti svobody, bezpečnosti a práva, založené na respektování základních práv. Přeshraniční spolupráce v oblasti prosazování práva, včetně služeb prosazování policejního, celního a ostatních práv, slouží k prevenci, detekci a vyšetřování trestných činů v celé EU. V praxi se tato spolupráce týká převážně závažných činů (organizovaný zločin, obchodování s drogami, obchodování s lidmi, počítačová trestná činnost) a terorismu.
Položka č. 3 se týká odborných znalostní ve všech záležitostech souvisejících se soudní spoluprací v trestních záležitostech a policejní spoluprací, včetně mimo jiné:
• soudní spolupráce v trestních záležitostech včetně boje proti terorismu,
• policejní spolupráce včetně boje proti terorismu,
• agentury v oblasti soudní spolupráce v trestních záležitostech a policejní spolupráce,
• příslušných prostředků v oblasti soudní spolupráce v trestních záležitostech a policejní spolupráce,
• příslušného precedenčního práva Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a ostatních příslušných soudních institucí.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

Cena - Váha:   30 %

Kritérium kvality - Název:   Složení kmenového týmu a skupiny odborníků  / Váha:   21 %

Kritérium kvality - Název:   Porozumění položce, o kterou se uchazeč uchází  / Váha:   14 %

Kritérium kvality - Název:   Metodika  / Váha:   10,5 %

Kritérium kvality - Název:   Organizace práce  / Váha:   24,5 %

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ne

II.2.14) Další informace

-


Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ano

Byl zřízen dynamický nákupní systém:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Byla použita elektronická dražba:   ne

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ne

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Informace o ukončení dynamického nákupního systému

Oznámení se týká ukončení dynamického nákupního systému zveřejněného ve výše uvedeném oznámení o zahájení zadávacího řízení:   ne

IV.2.9) Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Veřejný zadavatel nebude zadávat žádné další zakázky na základě výše uvedeného předběžného oznámení:   ne


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   1

Část zakázky č.:   1

Název:   Horizontální problematika týkající se oblasti svobody, bezpečnosti a práva, základních práv a občanství

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 1

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

07-02-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   8

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
1 Place du Congrès
Obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1000
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   2

Část zakázky č.:   1

Název:   Horizontální problematika týkající se oblasti svobody, bezpečnosti a práva, základních práv a občanství

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 1

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

07-02-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   8

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
BP 20064
Obec
Paris
Kód NUTS
FR101
PSČ
75421
Země
FRANCE
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   3

Část zakázky č.:   1

Název:   Horizontální problematika týkající se oblasti svobody, bezpečnosti a práva, základních práv a občanství

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 1

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

07-02-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   8

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Milieu
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Chaussée de Charleroi 112
Obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1060
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   4

Část zakázky č.:   1

Název:   Horizontální problematika týkající se oblasti svobody, bezpečnosti a práva, základních práv a občanství

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 1

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

07-02-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   8

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ano

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Optimity Advisors GmbH
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Stresemannstr. 123
Obec
Berlin
Kód NUTS
DE300
PSČ
10963
Země
DEUTSCHLAND
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Obec
London
Kód NUTS
UKI32
PSČ
N1 7RF
Země
UNITED KINGDOM
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ano

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   U konkrétních výzev budou náměty týkající se předmětu výzvy a metodiky zajištěny formo subdodávek.


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   5

Část zakázky č.:   1

Název:   Horizontální problematika týkající se oblasti svobody, bezpečnosti a práva, základních práv a občanství

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 1

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

07-02-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   8

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
LSE Enterprise
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Houghton Street
Obec
London
Kód NUTS
UKI31
PSČ
WC2A 2AE
Země
UNITED KINGDOM
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   1

Část zakázky č.:   2

Název:   Politika hraničních kontrol, azylová a migrační spolupráce.

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 2

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

11-03-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   13

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
BP 20064
Obec
Paris
Kód NUTS
FR101
PSČ
75421
Země
FRANCE
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   2

Část zakázky č.:   2

Název:   Politika hraničních kontrol, azylová a migrační spolupráce.

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 2

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

11-03-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   13

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
16A, Rue du Baillois
Obec
Rixensart
Kód NUTS
BE310
PSČ
1330
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ano

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   Odborníci zajištěni formou subdodávek pro oblasti statistik; bezpečnosti a sociologie; politických/správních věd a mezinárodních vztahů; vnějších vztahů EU; extrateritoriality lidských práv a databázi a korektur.


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   3

Část zakázky č.:   2

Název:   Politika hraničních kontrol, azylová a migrační spolupráce.

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 2

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

11-03-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   13

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
1 Place du Congrès
Obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1000
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   4

Část zakázky č.:   2

Název:   Politika hraničních kontrol, azylová a migrační spolupráce.

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 2

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

11-03-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   13

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ano

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Gonzagagasse 1
Obec
Vienna
Kód NUTS
AT130
PSČ
1010
Země
ÖSTERREICH
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Avenue des Arts 7/8
Obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1000
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Migration Policy Centre at the European University Institute
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Obec
Florence
Kód NUTS
ITI14
PSČ
50133
Země
ITALIA
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ano

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   Několik služebně starších výzkumníků zajištěno prostřednictvím subdodávek.


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   5

Část zakázky č.:   2

Název:   Politika hraničních kontrol, azylová a migrační spolupráce.

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 2

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

11-03-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   13

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Migration Policy Institute Europe
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Rue de la Loi 155
Obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1040
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ano

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   Složky zajištěné pomocí subdodávek v rámci vnějšího rozměru: sítě nedovoleného obchodování a pašování; hraniční kontroly; politika americké migrace, politika integrace, nezákonná migrace a prosazování práv; právo EU; ekonomika a statistika; migrace a životní prostředí; politika řecké migrace; evropská integrace; politika vracení migrantů; lidská práva a práva EU.


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   1

Část zakázky č.:   3

Název:   Soudní spolupráce v trestních záležitostech a policejní spolupráce

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 3

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

11-03-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   7

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
1 place du Congrès
Obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1000
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   2

Část zakázky č.:   3

Název:   Soudní spolupráce v trestních záležitostech a policejní spolupráce

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 3

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

11-03-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   7

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ano

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Optimity Advisors GmbH
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Stresemannstr. 123
Obec
Berlin
Kód NUTS
DE300
PSČ
10963
Země
DEUTSCHLAND
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Obec
London
Kód NUTS
UKI32
PSČ
N1 7RF
Země
UNITED KINGDOM
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ano

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   U konkrétních výzev budou náměty týkající se předmětu výzvy a metodiky zajištěny formo subdodávek.


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   3

Část zakázky č.:   3

Název:   Soudní spolupráce v trestních záležitostech a policejní spolupráce

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 3

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

11-03-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   7

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
European Institute of Public Administration (EIPA)
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Onze Lieve Vrouweplein 22
Obec
Maastricht
Kód NUTS
NL423
PSČ
6211 HE
Země
NEDERLAND
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   4

Část zakázky č.:   3

Název:   Soudní spolupráce v trestních záležitostech a policejní spolupráce

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 3

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

11-03-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   7

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Rand Europe
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Rue de la Loi 82/Bte 3
Obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1040
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ano

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   Dva členové klíčového týmu a skupina vnitrostátních odborníků jsou zajištěni formou subdodávek.


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   5

Část zakázky č.:   3

Název:   Soudní spolupráce v trestních záležitostech a policejní spolupráce

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 3

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

11-03-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   7

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
VVA Brussels
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Avenue des Arts 11
Obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1210
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   1.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   1.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ano

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   Dvě univerzity a několik samostatných odborníků je zajištěno formou subdodávek.


Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace

-

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa
Boulevard Konrad Adenauer
Obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 43031
E-mail
-
Fax
+352 43032600
Internetová adresa
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   -

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa
Boulevard Konrad Adenauer
Obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 43031
E-mail
-
Fax
+352 43032600
Internetová adresa
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

28-05-2020

Příloha D1 – Obecné zakázky: Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

1. Odůvodnění použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v souladu s článkem 32 směrnice 2014/24/EU

Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky/žádosti o účast v návaznosti na:

otevřené řízení:   ne

užší řízení:   ne

Předmětné výrobky jsou vyráběny čistě za účelem výzkumu, pokusu, studie nebo vývoje v souladu s podmínkami stanovenými v dané směrnici:   -

Práce, dodávky nebo služby mohou být poskytovány pouze konkrétním hospodářským subjektem z důvodu:

neexistence hospodářské soutěže z technických důvodů:   ne

veřejné zákázky zaměřené na vyvoření nebo získání jedinečného uměleckého díla nebo uměleckého výkonu:   ne

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   ne

Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici:   ne

Dodatečné dodávky od původního dodavatele objednané v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   ne

Nové stavební práce/služby, které představují opakování stávajících stavebních prací/služeb a jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   -

Zakázka na služby se zadá vítězi nebo jednomu z vítězů soutěže o návrh:   -

Zakázka na dodávky nabízené a nakupované na komoditních burzách:   -

Nákup dodávek nebo služeb za obzvláště výhodných podmínek:

od dodavatele, který s konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost:   -

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   -

2. Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice:   ne

3. Vysvětlení

-