Întreprinderea comună ECSEL
Aankondiging van een opdracht

Organizarea simpozionului întreprinderea comună ECSEL 2019

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Întreprinderea comună ECSEL
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Avenue de la Toison D'Or 56-60
Localitate
Brussels
Cod poștal
1060
Cod NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
Administration Unit
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   http://www.ecsel.eu

Adresa profilului cumpărătorului:   -

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.3) Comunicare

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la

adresa menţionată mai sus

Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:   http://www.ecsel.eu/procurements

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse

adresa menţionată mai sus

pe cale electronică via:   -

Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: -

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Altă activitate:   Echipamente electronice

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Organizarea simpozionului întreprinderea comună ECSEL 2019

Număr de referinţă:   -

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   79952000 - Servicii pentru evenimente

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Întreprinderea comună ECSEL va invita industria europeană și comunitățile de cercetare, împreună cu factorii de decizie pentru a prezenta și evalua, de-a lungul anilor, progresul proiectelor finanțate de programul întreprinderii comune ECSEL în legătură cu evoluțiile internaționale din domeniul sistemelor și componentelor electronice, în favoarea publicului larg (inclusiv presa și alte instrumente vizibile public).

II.1.5) Valoarea totală estimată

Valoare fără TVA:   200.000,00

Monedă:   EUR

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   nu

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu

-

Lot nr.:   -

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   -

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   RO321 - Bucureşti

Locul principal de executare:   -

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Întreprinderea comună ECSEL caută un operator economic care să gestioneze:
— servicii de logistică, catering, branding și echipamente tehnice pentru simpozionul plenar (17/18 iunie) în Casa Parlamentului din București,
— identificarea și închirierea locației, servicii de logistică, catering, branding și echipamente tehnice pentru o expoziție și un eveniment social la 17 iunie,
— identificarea și închirierea locației, servicii de logistică, catering, branding pentru un eveniment social la 18 iunie; și
— servicii de logistică, catering, branding și echipamente tehnice pentru reuniunile consiliului de administrație și ale consiliului autorităților publice ale întreprinderii comune ECSEL la 19.6.2019.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

II.2.6) Valoarea estimată

Valoare fără TVA:   200.000,00

Monedă:   EUR

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții

Durata în luni:   9

Contractul se reînnoiește:   nu

Descrierea reînnoirilor:   -

II.2.9) Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi

Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:   -

II.2.10) Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante:   nu

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.12) Informaţii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic:   nu

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiții de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

III.1.2) Situația economică și financiară

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   nu

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-

III.1.3) Capacitatea tehnică şi profesională

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   nu

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-

III.1.5 Informații privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate şi operatorilor economici al căror scop este integrarea socială şi profesională a persoanelor cu handicap sau defavorizate:   nu

Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată:   nu

III.2) Condiţii referitoare la contract

III.2.1) Informații privind o anumită profesie

Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii:   -

Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:   -

III.2.2) Condiţii de executare a contractului

-

III.2.2) Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului:   nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedură deschisă

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   nu

În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:   -

Achiziţia implică instituirea unui sistem dinamic de achiziţii:   nu

Sistemul dinamic de achiziţii ar putea fi utilizat de achizitori suplimentari:   nu

IV.1.4) Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate:   nu

IV.1.5) Informaţii privind negocierea

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică:   nu

Informații suplimentare despre licitația electronică:   -

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   -

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Data:   14-01-2019

Ora locală:   23:59

IV.2.3) Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați

-

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

EN

IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni:   9

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor

Data:   21-01-2019

Ora locală:   14:00

Locul:   Întreprinderea comună ECSEL Avenue de la Toison d'Or 56-60 1060 Brussels, BELGIA

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:   -

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică:   nu

Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:   -

VI.2) Informaţii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:   nu

Se va accepta facturarea electronică:   nu

Se vor utiliza plăţile electronice:   nu

VI.3) Informații suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă
-
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
-
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   -

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

22-11-2018