Komisja Europejska, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Prowadzenie Sekretariatu Inicjatywy na rzecz transformacji w regionach węglowych na Zachodnich Bałkanach i Ukrainie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Kod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
Lapinova Jana
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   https://ec.europa.eu/energy/

Adres profilu nabywcy:   -

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.3) Komunikacja

Więcej informacji można uzyskać pod

adresem podanym powyżej

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

adresem podanym powyżej

drogą elektroniczną za pośrednictwem:   -

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: -

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność:   Energia

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Prowadzenie Sekretariatu Inicjatywy na rzecz transformacji w regionach węglowych na Zachodnich Bałkanach i Ukrainie

Numer referencyjny:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   79412000 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie sekretariatu mającego na celu zapewnienie wsparcia logistycznego we wdrażaniu 5 komponentów, takich jak stworzenie otwartej platformy, budowanie więzi między regionami węglowymi UE i ich odpowiednikami na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie poprzez partnerstwo, budowanie zdolności odpowiednich zainteresowanych stron na Zachodnich Bałkanach i Ukrainie w kwestiach związanych z transformacją za pośrednictwem akademii, zapewnienie pomocy technicznej w formie wsparcia ekspertów określonej liczbie regionów pilotażowych i pomoc regionom węglowym w dostępie do finansowania projektów lub programów w zakresie transformacji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT:   3.000.000,00

Waluta:   EUR

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

-

Część nr:   -

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   79421100 - Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
79421200 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
09242100 - Olej węglowy

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   -

II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest prowadzenie Sekretariatu Inicjatywy na rzecz transformacji w regionach węglowych na Zachodnich Bałkanach i Ukrainie. Główne zadania obejmują:
— stworzenie otwartej platformy umożliwiającej dialog obejmujący wiele regionów i wiele zainteresowanych stron oraz zapewniającej przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami, wiedzą i najlepszymi praktykami w kwestiach związanych z transformacją w regionach węglowych na Zachodnich Bałkanach i Ukrainie;
— budowanie więzi między regionami węglowymi UE i ich odpowiednikami na Zachodnich Bałkanach i Ukrainie poprzez partnerstwo, jako sposób wspierania wymiany i przekazywania wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w kwestiach związanych z transformacją;
— budowanie zdolności odpowiednich zainteresowanych stron na Zachodnich Bałkanach i Ukrainie w kwestiach związanych z transformacją poprzez akademię zapewniającą specjalne szkolenia w zakresie zarządzania, zaangażowania społeczności, rekultywacji środowiska, zmiany przeznaczenia gruntów i aktywów;
— zapewnianie pomocy technicznej w formie wsparcia ekspertów dla ograniczonej liczby regionów pilotażowych na Zachodnich Bałkanach i Ukrainie w celu opracowania planów działania w zakresie transformacji do wykorzystania i wdrożenia przez odpowiednie władze publiczne;
— pomoc regionom węglowym w dostępie do finansowania projektów lub programów dotyczących transformacji w oparciu o różne dostępne źródła, w tym z Komisji Europejskiej, Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT:   3.000.000,00

Waluta:   EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach:   36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:   nie

Opis wznowień:   -

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:   -

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:   tak

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny:   nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

-

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:   tak

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

-

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:   tak

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

-

III.1.5 Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych:   nie

Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego:   nie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:   -

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:   -

III.2.2) Warunki realizacji umowy

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.2.2) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia:   tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   nie

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:   -

Zamówienia obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   nie

Dynamiczny systemu zakupów może zostać wykorzystany przez dodatkowych nabywców:   nie

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert:   nie

IV.1.5) Informacje na temat negocjacji

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:   nie

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:   -

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   -

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data:   17-07-2020

Czas lokalny:   16:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

-

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

EN

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach:   6

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data:   20-07-2020

Czas lokalny:   10:00

Miejsce:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BELGIA, office 03/37

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:   Każdy oferent może być reprezentowany podczas sesji otwarcia ofert przez maksymalnie 1 osobę. Na zakończenie sesji otwarcia przewodniczący komisji poda nazwy oferentów oraz decyzję w sprawie dopuszczenia każdej ze złożonych ofert. Ceny zaproponowane w każdej otrzymanej ofercie nie będą ogłaszane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się:   nie

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:   -

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne:   nie

Akceptowane będą faktury elektroniczne:   nie

Stosowane będą płatności elektroniczne:   nie

VI.3) Informacje dodatkowe

-

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd
Adres pocztowy
Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L-2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Miejscowość
Strasbourg
Kod pocztowy
67001
Państwo
FRANCE
Tel.
+33 3881-72313
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
Sąd
Adres pocztowy
Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L_2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

28-05-2020