Europeiska kommissionen, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Aankondiging van een gegunde opdracht

Undersökning om nödlidande lån i Europeiska unionen: Inverkan på konsumenterna

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
SPA2 07/027
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Nuts-kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

Upphandlarprofil:   -

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Undersökning om nödlidande lån i Europeiska unionen: Inverkan på konsumenterna

Referensnummer:   FISMA/2019/062/B

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   79300000 - Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Denna undersökning syftar till att bättre förstå återhämtningsprocessen för nödlidande lån både av banker och specialiserade skuldindrivningsföretag i Europeiska unionen med avseende på individer med lån för vilket betalningsskyldigheten ej fullgjorts, mot bakgrund av gällande EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. Undersökningen ska fokusera på de olika effekterna (ekonomiska, sociala, renommé) av dessa processer på konsumenter/gäldenärer som ligger efter med betalningen.

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   nej

II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)

Värde:   150.000,00

Valuta:   EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen

-

Del nr:   -

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   79400000 - Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Arbetsuppgifterna ska utföras i de lokaler som uppdragstagaren anger. Tre samordningsmöten med den upphandlande myndigheten kommer att hållas i Bryssel.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Tjänster — undersökning.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Kriterier nedan

Pris - Viktning:   30

Kvalitetskriterium - Namn:   Fem (5) kvalitetskriterier (metod, arbetsorganisation, geografisk täckning, åtgärder för kvalitetskontroll, anbudets läsbarhet och samstämmighet) för totalt högst 100 poäng  / Viktning:   70

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   nej

Ett dynamiskt inköpssystem har installerats:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion har använts:   nej

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   2019/S 248-611329

IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

Meddelandet omfattar avslutande av det dynamiska inköpssystem som offentliggörs genom ovanstående meddelande om upphandling:   nej

IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande:   nej

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   FISMA/2019/063/B3/ST/OP

Del nr:   -

Benämning på upphandlingen:   Undersökning om nödlidande lån i Europeiska unionen: Inverkan på konsumenterna

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

17-03-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   5

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
LE Europe Ltd
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
-
Ort
Dublin
Nuts-kod
IE
Postnummer
-
Land
IRELAND
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
SPARK Legal Network (EU) BVBA
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
-
Ort
Brussels
Nuts-kod
BE
Postnummer
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   150.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   142.300,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar

-

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]uropa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   Inom 2 månader från den dag då den kärande fick meddelandet eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överklagande inleds.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

17-03-2020

Bilaga D1 – Allmän upphandling: Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i:

öppet förfarande:   nej

selektivt förfarande:   nej

Varorna i fråga framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, i enlighet med villkoren i direktivet:   -

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:

Konkurrens saknas av tekniska skäl:   nej

Upphandling som syftar till att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation:   nej

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   nej

Synnerligen brådskande förfarande till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   nej

Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster som beställs från den ursprungliga entreprenören i enlighet med de strikta villkor som anges i direktivet:   nej

Nya byggentreprenader/tjänster, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   -

Kontraktet är ett tjänstekontrakt som tilldelas vinnaren eller en av vinnarna i en projekttävling:   -

Upphandling av varor som är noterade och förvärvas på en råvarumarknad:   -

Kontraktet avser inköp av varor eller tjänster på särskilt gynnsamma villkor:

från en varuleverantör som slutgiltigt upphör med sin affärsverksamhet:   -

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   -

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde:   nej

3. Förklaring

-