Europeiska kommissionen, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Drift av sekretariatet för initiativet för kolövergångsregioner på västra Balkan och i Ukraina

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Nuts-kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Lapinova Jana
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   https://ec.europa.eu/energy/

Upphandlarprofil:   -

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress

Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

ovannämnda adress

elektroniskt via:   -

För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: -

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Annan verksamhet:   Energi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Drift av sekretariatet för initiativet för kolövergångsregioner på västra Balkan och i Ukraina

Referensnummer:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   79412000 - Finansiella konsulttjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Syftet med kontraktet är att upprätta ett sekretariat som ska tillhandahålla logistiskt stöd för genomförandet av 5 delar, såsom att skapa en öppen plattform, skapa band mellan EU:s kolregioner och deras motparter på västra Balkan och i Ukraina genom partnersamverkan, bygga upp kapaciteten hos berörda intressenter på västra Balkan och i Ukraina avseende övergångsrelaterade frågor genom en akademi, tillhandahålla tekniskt stöd i form av expertstöd till ett begränsat antal pilotregioner och hjälpa kolregioner att få tillgång till finansiering för övergångsprojekt eller övergångsprogram.

II.1.5) Uppskattat totalt värde

Värde exkl. moms:   3.000.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen

-

Del nr:   -

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   79421100 - Projektövervakning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
79421200 - Projektutformning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
09242100 - Kololja

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   -

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Föremålet för denna anbudsinfordran är driften av sekretariatet för initiativet för kolövergångsregioner på västra Balkan och i Ukraina. Huvuduppgiften omfattar följande:
— Skapa en öppen plattform som möjliggör regional dialog med flera intressenter och tillhandahålla ett utrymme för utbyte av erfarenheter, kunskap och bästa praxis avseende övergångsrelaterade frågor mellan kolregionerna på västra Balkan och i Ukraina.
— Skapa band mellan EU:s kolregioner och deras motparter på västra Balkan och i Ukraina genom partnersamverkan, som ett sätt att främja utbyte och överföring av kunskap, erfarenhet och bästa praxis i övergångsrelaterade frågor.
— Uppbyggnad av kapaciteten hos relevanta intressenter på västra Balkan och i Ukraina avseende övergångsrelaterade frågor genom en akademi som tillhandahåller särskild utbildning om styrning, samhällsengagemang, miljöåtervinning, återställande av mark och tillgångar.
— Tillhandahållande av tekniskt stöd i form av expertstöd till ett begränsat antal pilotregioner på västra Balkan och i Ukraina i syfte att utarbeta färdplaner för övergångar som kan användas och implementeras av relevanta offentliga myndigheter.
— Hjälpa kolregioner att få tillgång till finansiering för övergångsprojekt eller övergångsprogram, baserat på olika tillgängliga källor, inbegripet Europeiska kommissionen, Världsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten

II.2.6) Uppskattat värde

Värde exkl. moms:   3.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader:   36

Detta kontrakt kan förlängas:   nej

Beskrivning av förlängning:   -

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:   -

II.2.10) Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras:   ja

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.12) Information om elektroniska kataloger

Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.5 Information om reserverade kontrakt

Kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer:   nej

Kontraktet ska fullgöras inom ramen för programmen för skyddad anställning:   nej

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp

Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp:   -

Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:   -

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.2) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet:   ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   nej

Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:   -

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem:   nej

Det dynamiska inköpssystemet kan användas av ytterligare upphandlare:   nej

IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen

Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla:   nej

IV.1.5) Information om förhandling

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion kommer att användas:   nej

Kompletterande upplysningar om den elektroniska auktionen:   -

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   -

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum:   17-07-2020

Lokal tid:   16:00

IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta

-

IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

EN

IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

Antal månader:   6

IV.2.7) Anbudsöppning

Datum:   20-07-2020

Lokal tid:   10:00

Plats:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BELGIEN, office 03/37

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:   Anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen men representeras av högst 1 person. I slutet av mötet för öppnande kommer ordföranden för öppningskommittén att presentera namnen på anbudsgivarna och beslutet huruvida varje mottaget anbud kan godtas. Priset som anges i anbuden kommer inte att meddelas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling

Detta är en återkommande upphandling:   nej

Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:   -

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas:   nej

Elektronisk fakturering godtas:   nej

Elektronisk betalning tillämpas:   nej

VI.3) Kompletterande upplysningar

-

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
Europeiska ombudsmannen
Postadress
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Ort
Strasbourg
Postnummer
67001
Land
FRANCE
Telefon
+33 3881-72313
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
L_2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

28-05-2020