Europees Parlement, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Deskundigheid op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (perceel 1), grenscontroles, asielzaken en migratie (perceel 2) en justitiële samenwerking op het gebied van strafzaken en politiesamenwerking (perceel 3)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europees Parlement, Official Mail Service
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue Wiertz 60
Plaats
Brussels
Postcode
1047
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Michael Alexander Speiser
Telefoon
+32 22832475
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.europarl.europa.eu

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Deskundigheid op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (perceel 1), grenscontroles, asielzaken en migratie (perceel 2) en justitiële samenwerking op het gebied van strafzaken en politiesamenwerking (perceel 3)

Referentienummer:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79100000 - Juridische dienstverlening

CPV-code subcategorie:   RD11

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De raamovereenkomst behelst de verlening van onafhankelijk deskundig advies over een verscheidenheid aan actuele en opkomende kwesties op het gebied van horizontale kwesties op het gebied van:
— vrijheid, veiligheid en recht, grondrechten en burgerschap (perceel 1),
— beleid inzake grenscontroles, asielzaken en migratie (perceel 2), en
— justitiële samenwerking in strafzaken en politiële samenwerking (perceel 3).

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   3.000.000,00

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Horizontale kwesties op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, grondrechten en burgerschap

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79100000 - Juridische dienstverlening

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Europees Parlement, Brussel, België.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De beoogde raamovereenkomst voor diensten heeft als doelstelling de werkzaamheden van de Commissie voor burgerlijke vrijheden, recht en binnenlandse zaken (LIBE) in het Europees Parlement te ondersteunen door haar in staat te stellen binnen haar bevoegdheden opdracht te geven tot onderzoeken, briefings, ondersteuning van evenementen van het Europees Parlement met externe deskundigen enz.
Door middel van de raamovereenkomsten voor diensten moet deskundigheid worden verleend in de vorm van documenten van wisselende lengte, geleverd op ad-hoc aanvraag, binnen een beperkt en gedefinieerd tijdskader. Naast schriftelijk advies zal de raamovereenkomst voor diensten ook bijbehorende diensten omvatten, zoals het bijwonen van vergaderingen van de Commissie en presentaties door leidende deskundigen of, naar nodig, het ondersteunen van evenementen van het Europees Parlement met externe deskundigen. De dienstverleners zijn als enigen wetenschappelijk verantwoordelijk voor de resultaten van hun werk.
Perceel 1: (Horizontale kwesties op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, grondrechten en burgerschap):
Het VWEU hecht veel belang aan de creatie van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Het Handvest van de grondrechten, dat nu voor de EU juridisch bindend is, heeft de basisrechten versterkt, en de grondrechten en burgerrechten zijn vastgelegd in de artikelen 2, 3 en 9-12 VEU, 15, 16 en 18-25 VWEU en in het Handvest.
Perceel 1 behelst deskundigheid in alle kwesties met betrekking tot horizontale kwesties op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, grondrechten, en burgerschap, waaronder, maar niet beperkt tot:
• de bescherming van grondrechten in de EU (met inbegrip van de rechten van het kind), in het licht van het Handvest van de grondrechten van de EU, en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU en van het Europees Hof voor de rechten van de mens en andere relevante gerechtelijke instanties, en
• toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
• institutionele vraagstukken op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, met inbegrip van de verdeling van taken en bevoegdheden tussen de EU-instellingen en -organen, alsook tussen de EU en haar lidstaten,
• een algemene evaluatie van het evenwicht tussen vrijheid en veiligheid en het gebruik van uitzonderlijke maatregelen,
• het EU-agentschap voor de grondrechten,
• het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap 2014-2020 en toekomstige vervolgfondsen ter ondersteuning van grondrechten, non-discriminatie en burgerschap,
• EU-burgerschap, met inbegrip van het vrije verkeer,
• primaire en secundaire wetgeving inzake de bestrijding van discriminatie, met inbegrip van de situatie van minderheden,
• de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat,
• transparantie en toegang tot documenten,
• bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   Samenstelling van het kernteam en een pool van deskundigen  / Weging:   21 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   Begrip van het perceel waarvoor wordt ingeschreven  / Weging:   14 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   methodologie  / Weging:   10,5 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   organisatie van het werk  / Weging:   24,5 %

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Beleid inzake grenscontroles, asielzaken en migratie

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79100000 - Juridische dienstverlening

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Europees Parlement, Brussel, België.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De beoogde raamovereenkomst voor diensten heeft als doelstelling de werkzaamheden van de Commissie voor burgerlijke vrijheden, recht en binnenlandse zaken (LIBE) in het Europees Parlement te ondersteunen door haar in staat te stellen binnen haar bevoegdheden opdracht te geven tot onderzoeken, briefings, ondersteuning van evenementen van het Europees Parlement met externe deskundigen enz.
Door middel van de raamovereenkomsten voor diensten moet deskundigheid worden verleend in de vorm van documenten van wisselende lengte, geleverd op ad-hoc aanvraag, binnen een beperkt en gedefinieerd tijdskader. Naast schriftelijk advies zal de raamovereenkomst voor diensten ook bijbehorende diensten omvatten, zoals het bijwonen van vergaderingen van de Commissie en presentaties door leidende deskundigen of, naar nodig, het ondersteunen van evenementen van het Europees Parlement met externe deskundigen. De dienstverleners zijn als enigen wetenschappelijk verantwoordelijk voor de resultaten van hun werk.
Perceel 2 (Beleid inzake grenscontroles, asielzaken en migratie):
De doelstellingen van de EU, zoals vastgelegd in artikels 67, lid 2, en 77-80 VWEU, en de overeenkomstige rechten zoals vastgelegd in artikels 7, 14, 18 en 19 van het Handvest van de grondrechten van de EU, zijn het waarborgen van de afwezigheid van controles aan de binnengrenzen voor personen en het ontwikkelen van een gemeenschappelijk beleid inzake asiel, immigratie en controle aan de buitengrenzen, gebaseerd op solidariteit tussen de lidstaten, dat eerlijk is ten aanzien van onderdanen van derde landen.
De Europese agenda inzake migratie van 2015 bestrijkt de vier beleidsterreinen vermindering van de prikkels voor illegale immigratie, grensbeheer (levens redden en de buitengrenzen beveiligen), ontwikkeling van een krachtiger asielbeleid en vaststelling van een nieuw beleid inzake legale immigratie, met inbegrip van integratiebeleid.
Asielzaken is een gemeenschappelijk beleid van de EU dat tot doel heeft een gemeenschappelijk stelsel tot stand te brengen dat een uniforme status en uniforme procedures voor internationale bescherming omvat. Met de in mei en juli 2016 gepubliceerde wetgevingspakketten is de "derde fase" van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel van start gegaan.
Op het gebied van legale migratie wordt de bestaande EU-wetgeving momenteel geëvalueerd in het kader van het REFIT-programma.
Het grensbeheerbeleid heeft aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt als gevolg van de toename van de gemengde migratiestromen naar de EU en de toegenomen veiligheidsbelangen, die tot een nieuwe periode van activiteit hebben geleid.
Perceel 2 behelst deskundigheid in alle kwesties met betrekking tot grenscontroles, asielzaken en migratie, waaronder, maar niet beperkt tot:
• internationale bescherming, met inbegrip van hervestiging en herhuisvesting,
• legale migratie, met inbegrip van samenwerking met de landen van herkomst, en integratiebeleid,
• illegale migratie, met inbegrip van terugkeer en wedertoelating,
• grensbeheer, met inbegrip van geïntegreerd grensbeheer aan de buitengrenzen, en het concept van de „slimme grens",
• Schengen, met inbegrip van het visumbeleid voor kort en langdurig verblijf,
• de agentschappen op het gebied van asielzaken en migratie,
• de relevante fondsen op het gebied van asielzaken en migratie,
• de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees Hof voor de rechten van de mens of andere relevante gerechtelijke instanties.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   Samenstelling van het kernteam en een pool van deskundigen  / Weging:   21 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   Begrip van het perceel waarvoor wordt ingeschreven  / Weging:   14 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   methodologie  / Weging:   10,5 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   organisatie van het werk  / Weging:   24,5 %

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Justitiële samenwerking in strafzaken en politiesamenwerking.

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79100000 - Juridische dienstverlening

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Europees Parlement, Brussel, België.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De beoogde raamovereenkomst voor diensten heeft als doelstelling de werkzaamheden van de Commissie voor burgerlijke vrijheden, recht en binnenlandse zaken (LIBE) in het Europees Parlement te ondersteunen door haar in staat te stellen binnen haar bevoegdheden opdracht te geven tot onderzoeken, briefings, ondersteuning van evenementen van het Europees Parlement met externe deskundigen enz.
Door middel van de raamovereenkomsten voor diensten moet deskundigheid worden verleend in de vorm van documenten van wisselende lengte, geleverd op ad-hoc aanvraag, binnen een beperkt en gedefinieerd tijdskader. Naast schriftelijk advies zal de raamovereenkomst voor diensten ook bijbehorende diensten omvatten, zoals het bijwonen van vergaderingen van de Commissie en presentaties door leidende deskundigen of, naar nodig, het ondersteunen van evenementen van het Europees Parlement met externe deskundigen. De dienstverleners zijn als enigen wetenschappelijk verantwoordelijk voor de resultaten van hun werk.
Perceel 3 (Justitiële samenwerking in strafzaken en politiesamenwerking):
De justitiële samenwerking in strafzaken, vastgelegd in artikels 82 tot 86 VWEU, berust op het beginsel van wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken en beslissingen, en omvat maatregelen om de wetten van de lidstaten op verschillende gebieden onderling aan te passen.
De geleidelijke afschaffing van de grenscontroles binnen de EU heeft het vrije verkeer van Europese burgers aanzienlijk vergemakkelijkt, maar heeft het ook gemakkelijker gemaakt voor criminelen om grensoverschrijdend te opereren. Om de uitdaging van de grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken, omvat de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht maatregelen ter bevordering van de justitiële samenwerking in strafzaken. Het uitgangspunt is het beginsel van wederzijdse erkenning. Er zijn specifieke maatregelen genomen om grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden en om ervoor te zorgen dat de rechten van slachtoffers, verdachten en gevangenen in de hele Unie worden beschermd.
Het belangrijkste instrument voor politiesamenwerking, vastgelegd in artikels 87 tot 89 van het VWEU, is de Europese Politiedienst (Europol), die een centrale plaats inneemt in de bredere Europese interne veiligheidsstructuur. De samenwerking en het beleid zijn nog in ontwikkeling, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar een effectievere bestrijding van bedreigingen en criminaliteit in de hele EU, met inachtneming van de grondrechten en de regels inzake gegevensbescherming.
Doeltreffende politiesamenwerking is van essentieel belang om van de Unie een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te maken die is gebaseerd op de inachtneming van de grondrechten. Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van wetshandhaving — waarbij politie, douane en andere wetshandhavingsdiensten betrokken zijn — is bedoeld om strafbare feiten in de hele EU te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. In de praktijk heeft deze samenwerking vooral betrekking op zware criminaliteit (georganiseerde misdaad, drugshandel, mensenhandel, cybercriminaliteit) en terrorisme.
Perceel 3 behelst deskundigheid in alle kwesties met betrekking tot justitiële samenwerking in strafzaken en politiesamenwerking, waaronder, maar niet beperkt tot:
• justitiële samenwerking in strafzaken, met inbegrip van terrorismebestrijding,
• politiesamenwerking, met inbegrip van terrorismebestrijding,
• de agentschappen op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken en politiesamenwerking,
• de relevante fondsen op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken en politiesamenwerking,
• de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees Hof voor de rechten van de mens of andere relevante gerechtelijke instanties.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   Samenstelling van het kernteam en een pool van deskundigen  / Weging:   21 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   Begrip van het perceel waarvoor wordt ingeschreven  / Weging:   14 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   methodologie  / Weging:   10,5 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   organisatie van het werk  / Weging:   24,5 %

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1

Perceel nr.:   1

Benaming:   Horizontale kwesties op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, grondrechten en burgerschap

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

07-02-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
1 Place du Congrès
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE100
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2

Perceel nr.:   1

Benaming:   Horizontale vraagstukken op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, grondrechten en burgerschap

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

07-02-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
BP 20064
Plaats
Paris
NUTS-code
FR101
Postcode
75421
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   3

Perceel nr.:   1

Benaming:   Horizontale kwesties op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, grondrechten en burgerschap

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

07-02-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Milieu
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Chaussée de Charleroi 112
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE100
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   4

Perceel nr.:   1

Benaming:   Horizontale kwesties op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, grondrechten en burgerschap

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

07-02-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Optimity Advisors GmbH
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stresemannstr. 123
Plaats
Berlin
NUTS-code
DE300
Postcode
10963
Land
DEUTSCHLAND
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Plaats
London
NUTS-code
UKI32
Postcode
N1 7RF
Land
UNITED KINGDOM
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   Voor specifieke oproepen tot inschrijving wordt input over het onderwerp van de oproep en de methodologie uitbesteed.


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   5

Perceel nr.:   1

Benaming:   Horizontale kwesties op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, grondrechten en burgerschap

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

07-02-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
LSE Enterprise
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Houghton Street
Plaats
London
NUTS-code
UKI31
Postcode
WC2A 2AE
Land
UNITED KINGDOM
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1

Perceel nr.:   2

Benaming:   Beleid inzake grenscontroles, asielzaken en migratie

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

11-03-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   13

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
BP 20064
Plaats
Paris
NUTS-code
FR101
Postcode
75421
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2

Perceel nr.:   2

Benaming:   Beleid inzake grenscontroles, asielzaken en migratie

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

11-03-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   13

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
16A, Rue du Baillois
Plaats
Rixensart
NUTS-code
BE310
Postcode
1330
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   Deskundigen die zijn uitbesteed voor de gebieden statistiek, veiligheid en sociologie, politieke/administratieve wetenschappen en internationale betrekkingen, externe betrekkingen van de EU, extraterritorialiteit van mensenrechten, en voor databases en correcties.


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   3

Perceel nr.:   2

Benaming:   Beleid inzake grenscontroles, asielzaken en migratie

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

11-03-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   13

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
1 Place du Congrès
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE100
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   4

Perceel nr.:   2

Benaming:   Beleid inzake grenscontroles, asielzaken en migratie

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

11-03-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   13

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gonzagagasse 1
Plaats
Vienna
NUTS-code
AT130
Postcode
1010
Land
ÖSTERREICH
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Avenue des Arts 7/8
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE100
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Migration Policy Centre at the European University Institute
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Plaats
Florence
NUTS-code
ITI14
Postcode
50133
Land
ITALIA
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   Verscheidene senior onderzoekers die zijn uitbesteed.


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   5

Perceel nr.:   2

Benaming:   Beleid inzake grenscontroles, asielzaken en migratie

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

11-03-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   13

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Migration Policy Institute Europe
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue de la Loi 155
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE100
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   Uitbestede onderdelen inzake externe dimensie, illegale handel en smokkelnetwerken; grensbeveiliging, Amerikaans migratiebeleid, integratiebeleid, illegale immigratie en handhaving; EU-wetgeving; economie en statistiek; migratie en milieu; Grieks migratiebeleid; Europese integratie; terugkeerbeleid; en mensenrechten en EU-wetgeving.


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1

Perceel nr.:   3

Benaming:   Justitiële samenwerking in strafzaken en politiesamenwerking.

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 3

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

11-03-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
1 place du Congrès
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE100
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2

Perceel nr.:   3

Benaming:   Justitiële samenwerking in strafzaken en politiesamenwerking.

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 3

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

11-03-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Optimity Advisors GmbH
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stresemannstr. 123
Plaats
Berlin
NUTS-code
DE300
Postcode
10963
Land
DEUTSCHLAND
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Plaats
London
NUTS-code
UKI32
Postcode
N1 7RF
Land
UNITED KINGDOM
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   Voor specifieke oproepen tot inschrijving wordt input over het onderwerp van de oproep en de methodologie uitbesteed.


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   3

Perceel nr.:   3

Benaming:   Justitiële samenwerking in strafzaken en politiesamenwerking.

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 3

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

11-03-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
European Institute of Public Administration (EIPA)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Onze Lieve Vrouweplein 22
Plaats
Maastricht
NUTS-code
NL423
Postcode
6211 HE
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   4

Perceel nr.:   3

Benaming:   Justitiële samenwerking in strafzaken en politiesamenwerking.

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 3

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

11-03-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Rand Europe
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue de la Loi 82/Bte 3
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE100
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   Twee leden van het kernteam en de pool van nationale deskundigen worden uitbesteed.


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   5

Perceel nr.:   3

Benaming:   Justitiële samenwerking in strafzaken en politiesamenwerking.

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 3

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

11-03-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
VVA Brussels
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Avenue des Arts 11
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE100
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   Twee universiteiten en verscheidene individuele deskundigen uitbesteed.


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
Boulevard Konrad Adenauer
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 43031
E-mail
-
Fax
+352 43032600
Internetadres
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
Boulevard Konrad Adenauer
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 43031
E-mail
-
Fax
+352 43032600
Internetadres
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-05-2020

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-