Gemeente Anderlecht
Aankondiging van een opdracht

Opstellen van het ontwerp van de openbare ruimten en aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning van de tuin wijk "Goede Lucht"

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Anderlecht
Nationaal identificatienummer
0206.582.284_21907
Postadres
Raadsplein, 1
Plaats
Brussel
Postcode
1070
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
College van Burgemeester en Schepenen
Telefoon
+32 25580800
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.anderlecht.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371251

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Gemeentebestuur van Anderlecht
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
J. Wybranlaan, 45
Plaats
Brussel
Postcode
1070
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Leefkader - Openbare Ruimten - Aanleg
Telefoon
+32 25262126
E-mail
[email protected]
Fax
+32 25201764
Hoofdadres
http://www.anderlecht.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371251

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371251

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Gemeente+Anderlecht-20-048+TPOW-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opstellen van het ontwerp van de openbare ruimten en aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning van de tuin wijk "Goede Lucht"

Referentienummer:   Gemeente Anderlecht-20-048 TPOW-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79311000 - Uitvoeren van studies

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Opstellen van het ontwerp van de openbare ruimten en aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning van de tuin wijk "Goede Lucht"

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Opstellen van het ontwerp van de openbare ruimten en aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning van de tuin wijk "Goede Lucht"

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   60

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie  / Weging:   40

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   170

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:
- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;
- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;
- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);
De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1/ Er worden 3 referenties voorgesteld, die relevant zijn in het licht van het voorwerp van de opdracht en de ambities van de bouwheer. Referenties waarin de ontwerper publieke ruimte als projectleider binnen een ander team betrokken is, worden in overweging genomen. Om geldig te zijn, moet elke referentie een project betreffen dat, op de publicatiedatum van de aankondiging van deze opdracht, in de afgelopen 5 jaar is uitgevoerd. Hieronder vallen projecten die in de loop van de laatste 5 jaar het stadium van de wedstrijd, het voorontwerp, de stedenbouwkundige vergunning, het uitvoeringsdossier of de voorlopige oplevering hebben bereikt of waarvan de werf in uitvoering is. Overeenkomstig art. 68, §4, 1°, b) van het KB van 18 april 2017, worden referenties van maximum 5 jaar aanvaard.
Deze referenties omvatten ten minste :
◦ Een referentie met betrekking tot een project van heraanleg van een wijk
◦ Twee referenties met betrekking tot een project voor de aanleg van openbare ruimten, die het stadium van de voorlopige oplevering bereikt heeft ; Eén referentie kan tegelijkertijd meerdere van bovenstaande criteria vervullen. Voorstelling van de referenties (max. 4 A4 equivalent recto per referentie) Voor elk van die referenties worden in een nota in bijlage ten minste de volgende gegevens vermeld :
• de locatie, het type interventie (Masterplan, ontwerp, renovatie...), de rol van de kandidaat, het type van inrichting (bestemming en oppervlakte), het bedrag van de opdracht, de fase waarin het project zich bevindt en de identiteit van de bouwheer. In voorkomend geval zal men eveneens de geraamde en reële bedragen verduidelijken van de werken die gerealiseerd werden naar aanleiding van beschreven opdracht ;
• de illustraties (foto’s, plannen, schetsen, enz.) nodig voor een goed begrip van het project in het licht van het voorwerp van de opdracht en de hieronder vermelde bekwaamheden die van de kandidaten verwacht worden.
In afwijking van artikel 68, §4, 1°, b) van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten, zal rekening worden gehouden met bewijsstukken betreffende relevante diensten die meer dan 3 jaar geleden zijn verleend (max. 5 jaar). Om te waarborgen dat bepaalde projecten die in het stadium van de uitvoering of de voorlopige goedkeuring verkeren, eventueel kunnen worden ingediend, moet deze periode worden verlengd tot maximaal 5 jaar.
2/ De kandidaat vermeldt de technici die verantwoordelijk zijn voor de opdracht en het team dat hij voorstelt (art. 68, §4, 2° van het KB van 18 april 2017). Hij vermeldt de onderwijs- en beroepskwalificaties van de inschrijver (of zijn personeel). Hij vermeldt eveneens de contactpersoon voor de administratie gedurende de procedure en de perso(o)n(en) van het team die gemachtigd is/zijn om te ondertekenen voor wat betreft de vollediged duur van de overeenkomstig de wet van 20/02/1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect. Het voorgestelde team moet minstens volgende disciplines omvatten:
◦ Ontwerp openbare ruimten (waaronder stadsmeubilair, bewegwijzering, )
◦ Mobiliteit ;
◦ Ecologie (biodiversiteit, plantenonderzoek van het boomerfgoed...) ; Ervaring in het domein van participatie zal positief geevalueerd worden

Eventuele minimumeisen:

Voor 1/ 100.000,00 EUR., BTWI

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   23-04-2020

Plaatselijke tijd:   09:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-03-2020