Euroopa Parlament, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Eksperditeadmised vabaduse, turvalisuse ja kohtuvõimu (1. osa), piirikontrolli, asüüli ja migratsiooni (2. osa) ning kohtuliku koostöö kriminaalasjades ja politsei koostöö (3. osa) valdkonnas

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Parlament, Official Mail Service
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Rue Wiertz 60
Linn
Brussels
Sihtnumber
1047
NUTS kood
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
Michael Alexander Speiser
Telefon
+32 22832475
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   http://www.europarl.europa.eu

Hankijaprofiili aadress:   -

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Muu tegevusala:   Vabaduse, turvalisuse ja õiguskaitse valdkond

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Eksperditeadmised vabaduse, turvalisuse ja kohtuvõimu (1. osa), piirikontrolli, asüüli ja migratsiooni (2. osa) ning kohtuliku koostöö kriminaalasjades ja politsei koostöö (3. osa) valdkonnas

Viitenumber:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   79100000 - Õigusteenused

CPV täiendkood:   RD11

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Raamleping hõlmab sõltumatu ekspertnõuande hankimist horisontaalsetes küsimustes mitmesuguste erinevate aktuaalsete ja esilekerkivate küsimuste kohta järgmistes valdkondades:
– vabadus, turvalisus ja õigusemõistmine, põhiõigused ja kodakondsus (1. osa);
– piirikontrolli, asüüli ja migratsiooni alased meetmed (2. osa); ning
– kohtulik koostöö kriminaalasjades ja politsei koostöö (3. osa).

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   jah

II.1.7) Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)

Maksumus:   3.000.000,00

Vääring:   EUR


II.2) Kirjeldus Osa nr: 1

II.2.1) Nimetus

Horisontaalsed küsimused vabaduse, turvalisuse ja õiguste kaitsmise, põhiõiguste ja kodakondsuse valdkonnas

Osa nr:   1

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   79100000 - Õigusteenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Põhiline teostamise koht:   Euroopa Parlament, Brüssel, Belgia.

II.2.4) Hanke kirjeldus

Kavandatav teenuste raamleping on mõeldud toetama Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)) tööd Euroopa Parlamendis, võimaldades sellel korraldada uuringuid, infotunde, toetada Euroopa Parlamendi üritusi välisekspertide kaasamise abil jne selle pädevusvaldkondades.
Teenuste raamlepingute kaudu tagatakse eksperditeadmised mitmesuguse pikkusega dokumentide vormis, mis esitatakse sihtotstarbeliste nõudmiste alusel piiratud ja määratletud ajavahemiku jooksul. Lisaks kirjalikele nõuannetele hõlmab teenuste raamleping ka seonduvaid teenuseid, näiteks juhtivekspertide osalemist ja ettekandeid komisjoni koosolekutel või vajaduse korral Euroopa Parlamendi ürituste toetamist välisekspertide kaasamise abil. Teenuseosutajatel lasub teaduslik ainuvastutus nende töö tulemuste asjus.
1. osa: (Horisontaalsed küsimused vabaduse, turvalisuse ja õiguste kaitsmise, põhiõiguste ja kodakondsuse valdkonnas):
Euroopa Liidu toimimise leping (Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)) rõhutab vabaduse, turvalisuse ja õiguste kaitsmise valdkonna rajamise suurt tähtsust. Põhiõiguste harta, mis on nüüd Euroopa Liidus seaduslikult siduv, on tugevdanud ELi lepingu artiklites 2, 3 ja 9–12 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 15, 16, 18–25 ja hartas esitatud esmatähtsate õiguste, põhiõiguste ja kodanikuõiguste kehtivust.
1. osa sisaldab teadmisi kõikide horisontaalsete küsimustega seotud tegurite kohta vabaduse, turvalisuse ja õiguste kaitsmise, põhiõiguste ja kodakondsuse valdkonnas, muuhulgas:
• ELis põhiõiguste (sh laste õiguste) kaitsmine, arvestades Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu ning teiste asjaomaste kohtuasutuste kohtulahendeid; ning
• ELi liitumine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga,
• vabaduse, turvalisuse ja õiguste kaitsmise institutsioonilised küsimused, sh rollide ja kompetentside jaotus ELi institutsioonide ja asutuste vahel, samuti ELi ja selle liikmesriikide vahel,
• üldine hinnang tasakaalule vabaduse ja turvalisuse vahel ja erimeetmete kasutamine,
• Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet,
• õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm 2014–2020 ja tulevased rahastusfondid põhiõiguste, diskrimineerimise vältimise ja kodanikuõiguste toetamiseks,
• ELi kodanikuõigused, sh liikumisvabadus,
• esimese ja teise tasandi seadused, mis võitlevad diskrimineerimise vastu, sh vähemuste olukord,
• võitlus rassismi ja ksenofoobia vastu,
• läbipaistvus ja juurdepääs dokumentidele,
• isikuandmete kaitse, sh Euroopa Andmekaitseinspektor.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

Hind - Osakaal:   30 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   ekspertide tuumik- ja reservmeeskonna koosseis  / Osakaal:   21 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   pakkumusaluse osa tõlgendus  / Osakaal:   14 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   metoodika  / Osakaal:   10,5 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   töökorraldus  / Osakaal:   24,5 %

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

-


II.2) Kirjeldus Osa nr: 2

II.2.1) Nimetus

Piirikontrolli, asüüli ja migratsiooni alased meetmed

Osa nr:   2

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   79100000 - Õigusteenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Põhiline teostamise koht:   Euroopa Parlament, Brüssel, Belgia.

II.2.4) Hanke kirjeldus

Kavandatav teenuste raamleping on mõeldud toetama Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)) tööd Euroopa Parlamendis, võimaldades sellel korraldada uuringuid, infotunde, toetada Euroopa Parlamendi üritusi välisekspertide kaasamise abil jne selle pädevusvaldkondades.
Teenuste raamlepingute kaudu tagatakse eksperditeadmised mitmesuguse pikkusega dokumentide vormis, mis esitatakse sihtotstarbeliste nõudmiste alusel piiratud ja määratletud ajavahemiku jooksul. Lisaks kirjalikele nõuannetele hõlmab teenuste raamleping ka seonduvaid teenuseid, näiteks juhtivekspertide osalemist ja ettekandeid komisjoni koosolekutel või vajaduse korral Euroopa Parlamendi ürituste toetamist välisekspertide kaasamise abil. Teenuseosutajatel lasub teaduslik ainuvastutus nende töö tulemuste asjus.
2. osa (Piirikontrolli, asüüli ja migratsiooni alased meetmed):
ELi eesmärgid, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 67 lõikes 2 ja artiklites 77–80 ja mis tulenevad Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7, 14, 18 ja 19 esitatud vastavatest õigustest, on tagada isikutele sisemise piirikontrolli puudumine ja arendada ühine asüüli, immigratsiooni ja välise piirikontrolli poliitika, mis põhineb liikmesriikide solidaarsusel ja mis on õiglane kolmandate riikide kodanike vastu.
2015. aasta Euroopa migratsiooni tegevuskava sisaldab nelja poliitika valdkonda, mis on ebaseadusliku immigratsiooni motiivide vähendamine, piirihaldus (elude ja välispiiride kaitsmine), tugevama asüülipoliitika arendamine ja uue ebaseadusliku immigratsiooni poliitikasuuna loomine, mis sisaldab ka integratsioonipoliitikat.
Asüüli reguleerib ELi ühine poliitika, mille eesmärk on luua ühine süsteem, mis sisaldab rahvusvahelise kaitse ühtlustatud staatust ja ühtlustatud protseduure. Seaduspaketid, mis avaldati mais ja juulis 2016, algatasid Euroopa Ühise Varjupaigasüsteemi „kolmanda etapi“.
Seadusliku migratsiooni valdkonnas olemasolevad ELi seadused läbivad praegu õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) hindamist.
Mitmekesiste ELi saabuvate migratsioonivoogude kasvu ja suurenenud julgeoleku ohtude tõttu, mis on käivitanud uue aktiivsuse tõusu perioodi, on piirivalve poliitikas toimunud olulisi arenguid.
2. osa sisaldab teadmisi kõigist piirikontrolli, asüüli ja migratsiooniga seotud teguritest, sealhulgas:
• rahvusvaheline kaitse, sh ümberasustamine ja ümberasumine,
• seaduslik migratsioon, sh koostöö päritoluriikidega ja integratsiooni poliitikavaldkonnad,
• ebaseaduslik migratsioon, sh tagasisaatmine ja tagasisaabujate vastuvõtmine,
• piirihaldus, sh ühendatud piirihaldus välispiiridel ja „targa piiri“ põhimõte,
• Schengen, sh viisapoliitika lühi- ja pikaajaliseks viibimiseks piirkonnas,
• asüüli ja migratsiooni valdkonna asutused,
• asüüli ja migratsiooni valdkonna asjaomased rahastusfondid,
• Euroopa Liidu Kohtu, Euroopa Inimõiguste Kohtu ja teiste asjaomaste kohtuasutuste kohtupraktika.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

Hind - Osakaal:   30 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   ekspertide tuumik- ja reservmeeskonna koosseis  / Osakaal:   21 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   pakkumusaluse osa tõlgendus  / Osakaal:   14 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   metoodika  / Osakaal:   10,5 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   töökorraldus  / Osakaal:   24,5 %

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

-


II.2) Kirjeldus Osa nr: 3

II.2.1) Nimetus

Kohtuasutuste koostöö kriminaalõiguse valdkonnas ja politsei koostöö

Osa nr:   3

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   79100000 - Õigusteenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Põhiline teostamise koht:   Euroopa Parlament, Brüssel, Belgia.

II.2.4) Hanke kirjeldus

Kavandatav teenuste raamleping on mõeldud toetama Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)) tööd Euroopa Parlamendis, võimaldades sellel korraldada uuringuid, infotunde, toetada Euroopa Parlamendi üritusi välisekspertide kaasamise abil jne selle pädevusvaldkondades.
Teenuste raamlepingute kaudu tagatakse eksperditeadmised mitmesuguse pikkusega dokumentide vormis, mis esitatakse sihtotstarbeliste nõudmiste alusel piiratud ja määratletud ajavahemiku jooksul. Lisaks kirjalikele nõuannetele hõlmab teenuste raamleping ka seonduvaid teenuseid, näiteks juhtivekspertide osalemist ja ettekandeid komisjoni koosolekutel või vajaduse korral Euroopa Parlamendi ürituste toetamist välisekspertide kaasamise abil. Teenuseosutajatel lasub teaduslik ainuvastutus nende töö tulemuste asjus.
3. osa (Kohtuasutuste koostöö kriminaalõiguse valdkonnas ja politsei koostöö):
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 82 kuni 86 kirjeldatud kohtuasutuste koostöö kriminaalõiguse valdkonnas tuleneb otsuste ja kohtulahendite vastastikuse tunnustamise põhimõttest ja sisaldab meetmeid liikmesriikide seaduste ühtlustamiseks mitmes valdkonnas.
Edusammud piirikontrolli eemaldamises ELi sees on oluliselt lihtsustanud Euroopa kodanike vaba liikumist, aga samuti muutnud kergemaks rahvusvahelise kuritegevuse levikut. Üle piiride toimuva kuritegevusega võitlemiseks sisaldab vabaduse, turvalisuse ja õiguste kaitse valdkond meetmeid kohtuasutuste koostöö edendamiseks kriminaalõiguse valdkonnas. Eeldusena on paika pandud vastastikuse tunnustamise põhimõte. Konkreetsete meetmete rakendamise abil võideldakse rahvusvahelise kuritegevusega ja tagatakse ohvrite, kahtlusaluste ja vangide õiguste kaitse kogu liidus.
Politsei koostöö põhiline vahend, mis on määratud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 87 kuni 89, on Europol, millel on keskne osa laiemas Euroopa sisejulgeoleku ülesehituses. Praegu toimub koostöö ja poliitikavaldkondade arendamine, milles pööratakse põhitähelepanu üle ELi levivate ohtude ja kuritegevuse vastase võitluse efektiivsuse tõstmisele, järgides selles kooskõla põhiõigustega ja andmekaitse reeglitega.
Efektiivsel politseikoostööl on määrav osa, et teha liidust piirkond, kus vabadus, turvalisus ja õigused on kaitstud põhiõigusi austades. Piiriülene õiguskaitsekoostöö, kus osalevad politsei, toll ja teised õiguskaitseasutused, on loodud kriminaalkuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja uurimiseks kogu ELis. Praktikas tegeleb see koostöö põhiliselt raskete kuritegudega (organiseeritud kuritegevus, uimastikaubandus, inimkaubandus, küberkuritegevus) ja terrorismiga.
3. osa sisaldab teadmisi kõikidest kohtuasutuste koostööga kriminaalõiguse valdkonnas ja politsei koostööga seotud teguritest, sealhulgas:
• kohtuasutuste koostöö kriminaalõiguse valdkonnas, sh terrorismivastane võitlus,
• politsei koostöö, sh terrorismivastane võitlus,
• asutused kriminaalõiguse alase kohtukoostöö ja politsei koostöö valdkonnas,
• kriminaalõiguse valdkonnas kohtuasutuste koostööga ja politsei koostööga seotud asjaomased rahastusfondid,
• Euroopa Liidu Kohtu, Euroopa Inimõiguste Kohtu ja teiste asjaomaste kohtuasutuste kohtupraktika.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

Hind - Osakaal:   30 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   ekspertide tuumik- ja reservmeeskonna koosseis  / Osakaal:   21 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   pakkumusaluse osa tõlgendus  / Osakaal:   14 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   metoodika  / Osakaal:   10,5 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   töökorraldus  / Osakaal:   24,5 %

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

-


IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   jah

Koostati dünaamiline ostusüsteem:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatud on elektroonilist oksjonit:   ei

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   ei

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

Teade hõlmab eespool nimetatud hanketeates avaldatud dünaamilise hankesüsteemi lõpetamist:   ei

IV.2.9) Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

Hankija ei sõlmi eespool nimetatud eelteate alusel enam lepinguid:   ei


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   1

Osa nr:   1

Nimetus:   Horisontaalsed küsimused vabaduse, turvalisuse ja õiguste kaitsmise, põhiõiguste ja kodakondsuse valdkonnas

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 1

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

07-02-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   8

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
1 Place du Congrès
Linn
Brussels
NUTS kood
BE100
Sihtnumber
1000
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   ei

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   2

Osa nr:   1

Nimetus:   Horisontaalsed küsimused vabaduse, turvalisuse ja õiguste kaitsmise, põhiõiguste ja kodakondsuse valdkonnas

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 1

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

07-02-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   8

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
BP 20064
Linn
Paris
NUTS kood
FR101
Sihtnumber
75421
Riik
FRANCE
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   ei

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   3

Osa nr:   1

Nimetus:   Horisontaalsed küsimused vabaduse, turvalisuse ja õiguste kaitsmise, põhiõiguste ja kodakondsuse valdkonnas

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 1

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

07-02-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   8

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Milieu
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Chaussée de Charleroi 112
Linn
Brussels
NUTS kood
BE100
Sihtnumber
1060
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   ei

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   4

Osa nr:   1

Nimetus:   Horisontaalsed küsimused vabaduse, turvalisuse ja õiguste kaitsmise, põhiõiguste ja kodakondsuse valdkonnas

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 1

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

07-02-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   8

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   jah

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Optimity Advisors GmbH
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Stresemannstr. 123
Linn
Berlin
NUTS kood
DE300
Sihtnumber
10963
Riik
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Linn
London
NUTS kood
UKI32
Sihtnumber
N1 7RF
Riik
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   jah

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   Konkreetsete pakkumuskutse puhul sõlmitakse alltöövõtulepingud kutse teema ja metoodika kohta.


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   5

Osa nr:   1

Nimetus:   Horisontaalsed küsimused vabaduse, turvalisuse ja õiguste kaitsmise, põhiõiguste ja kodakondsuse valdkonnas

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 1

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

07-02-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   8

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
LSE Enterprise
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Houghton Street
Linn
London
NUTS kood
UKI31
Sihtnumber
WC2A 2AE
Riik
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   ei

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   1

Osa nr:   2

Nimetus:   Piirikontrolli, asüüli ja migratsiooni alased meetmed

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 2

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

11-03-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   13

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
BP 20064
Linn
Paris
NUTS kood
FR101
Sihtnumber
75421
Riik
FRANCE
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   ei

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   2

Osa nr:   2

Nimetus:   Piirikontrolli, asüüli ja migratsiooni alased meetmed

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 2

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

11-03-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   13

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
16A, Rue du Baillois
Linn
Rixensart
NUTS kood
BE310
Sihtnumber
1330
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   jah

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   Ekspertide alltöövõtulepingud järgmistes valdkondades: statistika; turvalisus ja sotsioloogia; poliitika-/haldusteadused ja rahvusvahelised suhted; ELi välissuhted; inimõiguste eksterritoriaalsus; ning andmebaaside ja korrektuuri kohta.


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   3

Osa nr:   2

Nimetus:   Piirikontrolli, asüüli ja migratsiooni alased meetmed

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 2

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

11-03-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   13

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
1 Place du Congrès
Linn
Brussels
NUTS kood
BE100
Sihtnumber
1000
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   ei

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   4

Osa nr:   2

Nimetus:   Piirikontrolli, asüüli ja migratsiooni alased meetmed

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 2

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

11-03-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   13

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   jah

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Gonzagagasse 1
Linn
Vienna
NUTS kood
AT130
Sihtnumber
1010
Riik
ÖSTERREICH
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Avenue des Arts 7/8
Linn
Brussels
NUTS kood
BE100
Sihtnumber
1000
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Migration Policy Centre at the European University Institute
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Linn
Florence
NUTS kood
ITI14
Sihtnumber
50133
Riik
ITALIA
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
ei

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   jah

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   Alltöövõtulepingud sõlmitakse mitme vanemteaduriga.


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   5

Osa nr:   2

Nimetus:   Piirikontrolli, asüüli ja migratsiooni alased meetmed

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 2

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

11-03-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   13

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Migration Policy Institute Europe
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Rue de la Loi 155
Linn
Brussels
NUTS kood
BE100
Sihtnumber
1040
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   jah

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   Välismõõtme alal sõlmitakse alltöövõtulepingud järgmiste osade kohta: ebaseadusliku edasimüügi ja salakaubaveo võrgustikud; piirijulgeolek, USA migratsioonipoliitika, integratsioonipoliitika, ebaseaduslik immigratsioon ja sunnivahendid; ELi õigus; majandusteadus ja statistika; migratsioon ja keskkond; Kreeka migratsioonipoliitika; Euroopa integratsioon; tagasisaatmispoliitika; ning inimõigused ja ELi õigus.


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   1

Osa nr:   3

Nimetus:   Kohtuasutuste koostöö kriminaalõiguse valdkonnas ja politsei koostöö

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 3

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

11-03-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   7

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
1 place du Congrès
Linn
Brussels
NUTS kood
BE100
Sihtnumber
1000
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   ei

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   2

Osa nr:   3

Nimetus:   Kohtuasutuste koostöö kriminaalõiguse valdkonnas ja politsei koostöö

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 3

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

11-03-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   7

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   jah

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Optimity Advisors GmbH
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Stresemannstr. 123
Linn
Berlin
NUTS kood
DE300
Sihtnumber
10963
Riik
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Linn
London
NUTS kood
UKI32
Sihtnumber
N1 7RF
Riik
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   jah

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   Konkreetsete pakkumuskutse puhul sõlmitakse alltöövõtulepingud kutse teema ja metoodika kohta.


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   3

Osa nr:   3

Nimetus:   Kohtuasutuste koostöö kriminaalõiguse valdkonnas ja politsei koostöö

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 3

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

11-03-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   7

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
European Institute of Public Administration (EIPA)
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Onze Lieve Vrouweplein 22
Linn
Maastricht
NUTS kood
NL423
Sihtnumber
6211 HE
Riik
NEDERLAND
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
ei

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   ei

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   4

Osa nr:   3

Nimetus:   Kohtuasutuste koostöö kriminaalõiguse valdkonnas ja politsei koostöö

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 3

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

11-03-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   7

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Rand Europe
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Rue de la Loi 82/Bte 3
Linn
Brussels
NUTS kood
BE100
Sihtnumber
1040
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   jah

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   Alltöövõtulepingud sõlmitakse tuumikmeeskonna kahe liikme ja riiklike ekspertide reservmeeskonnaga.


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   5

Osa nr:   3

Nimetus:   Kohtuasutuste koostöö kriminaalõiguse valdkonnas ja politsei koostöö

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 3

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

11-03-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   7

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
VVA Brussels
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Avenue des Arts 11
Linn
Brussels
NUTS kood
BE100
Sihtnumber
1210
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
jah

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   1.000.000,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   jah

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   Alltöövõtulepingud sõlmitakse kahe ülikooli ja mitme üksikeksperdiga.


VI osa: Lisateave

VI.3) Lisateave

-

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress
Boulevard Konrad Adenauer
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-post
-
Faks
+352 43032600
Internetiaadress
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   -

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress
Boulevard Konrad Adenauer
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-post
-
Faks
+352 43032600
Internetiaadress
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

28-05-2020

D1 lisa – Üldhange: Põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimise põhjendus kooskõlas direktiivi 2014/24/EL artikliga 32

Ühtki pakkumust või sobivat pakkumust/osalemistaotlust ei laekunud:

avatud hankemenetluse käigus:   ei

piiratud hankemenetluse käigus:   ei

Asjaomaseid tooteid valmistatakse üksnes uuringu, katse või uurimis- või arendustegevuse eesmärgil direktiivis täpsustatud tingimustel:   -

Ehitustöid, asju või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:

konkurentsi puudumine tehnilistel põhjustel:   ei

hanke eesmärk on unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomine või omandamine:   ei

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   ei

Hankijale ettenägematutest ootamatutest sündmustest põhjustatud äärmiselt kiireloomuline olukord kooskõlas direktiivis sätestatud rangete tingimustega:   ei

Esialgse tarnija lisatarned tellitakse direktiivis sätestatud rangetel tingimustel:   ei

Uued ehitustööd/teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega:   -

Teenuste hankeleping tuleb ideekonkursi eeskirjade järgi sõlmida ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest:   -

Hangitakse tooraineturul noteeritud ja sealt ostetavaid asju:   -

Asjade või teenuste ostmine erakordselt soodsatel tingimustel:

tarnijalt, kes on oma äritegevust lõpetamas:   -

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   -

2. Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

Hange ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse:   ei

3. Selgitus

-