Europa-Parlamentet, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Ekspertise på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (parti 1), grænsekontrol, asyl og migration (parti 2) og retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde (parti 3)

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Parlamentet, Official Mail Service
CVR-nummer
-
Postadresse
Rue Wiertz 60
By
Brussels
Postnummer
1047
NUTS-kode
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Michael Alexander Speiser
Telefon
+32 22832475
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   http://www.europarl.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen:   -

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Anden aktivitet:   Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Ekspertise på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (parti 1), grænsekontrol, asyl og migration (parti 2) og retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde (parti 3)

Sagsnr.:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   79100000 - Juridisk virksomhed

Supplerende CPV-kode:   RD11

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Rammeaftalen omfatter levering af uafhængig ekspertrådgivning vedrørende en række aktuelle og kommende spørgsmål på områderne for:
— horisontale spørgsmål på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab (parti 1)
— politikker for grænsekontrol, asyl og migration. (parti 2)
— retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde (parti 3).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   ja

II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)

Værdi:   3.000.000,00

Valuta:   EUR


II.2) Beskrivelse Delkontraktnr.: 1

II.2.1) Betegnelse

Horisontale spørgsmål på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab

Delkontraktnr.:   1

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   79100000 - Juridisk virksomhed

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hovedudførelsessted:   Europa-Parlamentet, Bruxelles, Belgien.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Den planlagte tjenesteydelseskontrakt skal støtte arbejdet i Udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) i Europa-Parlamentet ved at give Udvalget mulighed for at bestille undersøgelser, briefinger, støtte til arrangementer i Europa-Parlamentet med eksterne eksperter osv., inden for sine kompetenceområder.
I henhold til rammetjenesteydelsesaftalerne skal ekspertisen ydes i form af dokumenter af forskellig længde, der leveres ud fra ad hoc-anmodninger og inden for en begrænset og fastsat tidsfrist. Ud over skriftlig rådgivning vil rammeaftalen ligeledes dække relaterede ydelser såsom deltagelse i Udvalgets møder og foredrag ved førende eksperter eller støtte til arrangementer i Europa-Parlamentet med eksterne eksperter efter behov. Tjenesteyderne bærer alene det videnskabelige ansvar for resultaterne af deres arbejde.
Parti 1: (Horisontale spørgsmål på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab):
EUF-traktaten tillægger etableringen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed stor betydning. EU's charter om grundlæggende rettigheder, der nu er juridisk bindende for EU, har styrket de grundlæggende rettigheder, og grundlæggende rettigheder og rettigheder knyttet til unionsborgerskab er fastlagt i EU-traktatens artikel 2, 3 og 9-12, og i EUF-traktatens artikel 15, 16 og 18-25, samt i EU's charter.
Parti 1 omfatter ekspertise i alle anliggender vedrørende horisontale spørgsmål på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab, herunder, men ikke begrænset til:
• beskyttelse af grundlæggende rettigheder i EU (herunder børns rettigheder), under hensyntagen til EU's charter om grundlæggende rettigheder og til retspraksis ved Den Europæiske Unions Domstol og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og andre relevante retsinstanser
• EU's tiltrædelse af den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
• institutionelle spørgsmål på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder fordelingen af roller og kompetenceområder mellem EU's institutioner og organer samt mellem EU og EU's medlemsstater
• overordnet vurdering af balancen mellem frihed og sikkerhed og anvendelsen af ekstraordinære foranstaltninger
• Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
• programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014-2020 og fremtidige opfølgende midler til støtte for grundlæggende rettigheder, ikke-forskelsbehandling og unionsborgerskab
• unionsborgerskab, herunder fri bevægelighed
• primær og sekundær lovgivning om bekæmpelse af diskrimination, herunder situationen for minoritetsgrupper
• kampen mod racisme og fremmedhad
• transparens og adgang til dokumenter
• beskyttelse af personlige data, med inddragelse af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

Pris - Vægtning:   30 %

Kvalitetskriterium - Navn:   Sammensætning af kerneteamet og ekspertpuljen  / Vægtning:   21 %

Kvalitetskriterium - Navn:   Forståelse af det parti, der bydes på  / Vægtning:   14 %

Kvalitetskriterium - Navn:   Metodologi  / Vægtning:   10,5 %

Kvalitetskriterium - Navn:   Tilrettelæggelse af arbejdet  / Vægtning:   24,5 %

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-


II.2) Beskrivelse Delkontraktnr.: 2

II.2.1) Betegnelse

Politikker for grænsekontrol, asyl og migration

Delkontraktnr.:   2

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   79100000 - Juridisk virksomhed

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hovedudførelsessted:   Europa-Parlamentet, Bruxelles, Belgien.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Den planlagte tjenesteydelseskontrakt skal støtte arbejdet i Udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) i Europa-Parlamentet ved at give Udvalget mulighed for at bestille undersøgelser, briefinger, støtte til arrangementer i Europa-Parlamentet med eksterne eksperter osv., inden for sine kompetenceområder.
I henhold til rammetjenesteydelsesaftalerne skal ekspertisen ydes i form af dokumenter af forskellig længde, der leveres ud fra ad hoc-anmodninger og inden for en begrænset og fastsat tidsfrist. Ud over skriftlig rådgivning vil rammeaftalen ligeledes dække relaterede ydelser såsom deltagelse i Udvalgets møder og foredrag ved førende eksperter eller støtte til arrangementer i Europa-Parlamentet med eksterne eksperter efter behov. Tjenesteyderne bærer alene det videnskabelige ansvar for resultaterne af deres arbejde.
Parti 2 (Politikker for grænsekontrol, asyl og migration):
EU’s målsætninger, som fastlagt i EUF-traktatens artikel 67, stk. 2, og artikel 77-80, og tilsvarende rettigheder fastlagt i artikel 7, 14, 18 og 19 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder, har til hensigt at sikre fraværet af kontroller ved de indre grænser for personer og at udvikle en fælles politik for asyl, immigration og kontrol ved de ydre grænser, som bygger på indbyrdes solidaritet mellem medlemsstaterne og er retfærdig over for tredjelandsstatsborgere.
Den europæiske dagsorden for migration for 2015 omfatter de fire politiske områder for reduktion af incitamenterne for ulovlig immigration, grænseforvaltning (med henblik på at redde liv og sikre de ydre grænser), udvikling af en stærkere asylpolitik og fastlæggelse af en ny politik om lovlig immigration, herunder integrationspolitikker.
Asyl er en fælles politik i EU, som har til formål at skabe et fælles system med ensartet status og ensartede procedurer for international beskyttelse. »Tredje fase« af det fælles europæiske asylsystem er iværksat med de lovpakker, der er offentliggjort i maj og juli 2016.
Der foregår i øjeblikket en REFIT-evaluering af den eksisterende EU-lovgivning inden for lovlig migration.
Grænseforvaltningspolitikken har gennemgået markante udviklinger grundet den øgede blandede migrationsstrøm til EU samt de skærpede sikkerhedsproblemer, som har udløst en ny aktivitetsperiode.
Parti 2 omfatter ekspertise i alle anliggender med relation til grænsekontroller, asyl og migration, herunder, men ikke begrænset til:
• international beskyttelse, herunder flytning og genhusning
• lovlig migration, herunder samarbejde med oprindelseslande, og integrationspolitikker
• ulovlig migration, herunder tilbagevenden og tilbagetagelse
• grænseforvaltning, herunder integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser og konceptet »intelligente grænser«
• Schengen, herunder visumpolitik for kort- og langsigtede ophold
• agenturerne på området med asyl og migration
• de relevante midler på området med asyl og migration
• den relevante retspraksis ved Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller andre relevante retsinstanser.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

Pris - Vægtning:   30 %

Kvalitetskriterium - Navn:   Sammensætning af kerneteamet og puljen af eksperter  / Vægtning:   21 %

Kvalitetskriterium - Navn:   Forståelse af det parti, der bydes på  / Vægtning:   14 %

Kvalitetskriterium - Navn:   Metodologi  / Vægtning:   10,5 %

Kvalitetskriterium - Navn:   Tilrettelæggelse af arbejdet  / Vægtning:   24,5 %

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-


II.2) Beskrivelse Delkontraktnr.: 3

II.2.1) Betegnelse

Retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde

Delkontraktnr.:   3

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   79100000 - Juridisk virksomhed

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hovedudførelsessted:   Europa-Parlamentet, Bruxelles, Belgien.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Den planlagte tjenesteydelseskontrakt skal støtte arbejdet i Udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) i Europa-Parlamentet ved at give Udvalget mulighed for at bestille undersøgelser, briefinger, støtte til arrangementer i Europa-Parlamentet med eksterne eksperter osv., inden for sine kompetenceområder.
I henhold til rammetjenesteydelsesaftalerne skal ekspertisen ydes i form af dokumenter af forskellig længde, der leveres ud fra ad hoc-anmodninger og inden for en begrænset og fastsat tidsfrist. Ud over skriftlig rådgivning vil rammeaftalen ligeledes dække relaterede ydelser såsom deltagelse i Udvalgets møder og foredrag ved førende eksperter eller støtte til arrangementer i Europa-Parlamentet med eksterne eksperter efter behov. Tjenesteyderne bærer alene det videnskabelige ansvar for resultaterne af deres arbejde.
Parti 3 (Retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde):
Det retlige samarbejde i straffesager, fastlagt i artikel 82-86 i EUF-traktaten, bygger på princippet om en gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser og omfatter foranstaltninger til tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning på adskillige områder.
Den progressive eliminering af grænsekontroller i EU har gjort den frie bevægelighed for europæiske borgere væsentligt nemmere, men har samtidig også gjort det nemmere for kriminelle at operere transnationalt. Med henblik på at tackle udfordringen forbundet med grænseoverskridende kriminalitet omfatter området med frihed, sikkerhed og retfærdighed foranstaltninger til fremme af det retlige samarbejde i straffesager. Udgangspunktet er princippet om gensidig anerkendelse. Der er vedtaget specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af transnational kriminalitet og for at sikre, at ofres, mistænktes og fangers rettigheder beskyttes i hele Unionen.
Det vigtigste redskab i politisamarbejdet, fastlagt i artikel 87-89 i EUF-traktaten, er Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol), som er en central komponent i den bredere europæiske sikkerhedsarkitektur. Samarbejde og politikker er stadig under udvikling, med særlig opmærksomhed på en mere effektiv imødegåelse af paneuropæiske trusler og kriminalitet under hensyntagen til overholdelse af reglerne om grundlæggende rettigheder og databeskyttelse.
Et effektivt politisamarbejde er en central komponent i arbejdet med at gøre Unionen til et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed på basis af respekten for grundlæggende rettigheder. Grænseoverskridende retshåndhævelsessamarbejde — som involverer politi, toldvæsen og andre retshåndhævende myndigheder — er udformet med henblik på forebyggelse, opdagelse og undersøgelse af strafbare handlinger i hele EU. Et sådant samarbejdet vedrører i praksis alvorlige forbrydelser (organiseret kriminalitet, narkotikahandel, menneskehandel, cyberkriminalitet) og terrorisme.
Parti 3 omfatter ekspertise i alle anliggender med relation til retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde, herunder, men ikke begrænset til:
• retligt samarbejde i straffesager, herunder terrorbekæmpelse
• politisamarbejde, herunder terrorbekæmpelse
• agenturerne på området for retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde
• de relevante midler på området for retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde
• den relevante retspraksis ved Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller andre relevante retsinstanser.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

Pris - Vægtning:   30 %

Kvalitetskriterium - Navn:   Sammensætning af kerneteamet og puljen af eksperter  / Vægtning:   21 %

Kvalitetskriterium - Navn:   Forståelse af det parti, der bydes på  / Vægtning:   14 %

Kvalitetskriterium - Navn:   Metodologi  / Vægtning:   10,5 %

Kvalitetskriterium - Navn:   Tilrettelæggelse af arbejdet  / Vægtning:   24,5 %

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-


Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   ja

Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:   nej

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   nej

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører opsigelsen af det dynamiske indkøbssystem offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen ovenfor:   nej

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor:   nej


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   1

Delkontraktnr.:   1

Betegnelse:   Horisontale spørgsmål på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 1

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

07-02-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   8

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Centre for European Policy Studies (CEPS)
CVR-nummer
-
Postadresse
1 Place du Congrès
By
Brussels
NUTS-kode
BE100
Postnummer
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   2

Delkontraktnr.:   1

Betegnelse:   Horisontale spørgsmål på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 1

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

07-02-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   8

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
CVR-nummer
-
Postadresse
BP 20064
By
Paris
NUTS-kode
FR101
Postnummer
75421
Land
FRANCE
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   3

Delkontraktnr.:   1

Betegnelse:   Horisontale spørgsmål på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 1

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

07-02-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   8

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Milieu
CVR-nummer
-
Postadresse
Chaussée de Charleroi 112
By
Brussels
NUTS-kode
BE100
Postnummer
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   4

Delkontraktnr.:   1

Betegnelse:   Horisontale spørgsmål på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 1

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

07-02-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   8

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   ja

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Optimity Advisors GmbH
CVR-nummer
-
Postadresse
Stresemannstr. 123
By
Berlin
NUTS-kode
DE300
Postnummer
10963
Land
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
CVR-nummer
-
Postadresse
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
By
London
NUTS-kode
UKI32
Postnummer
N1 7RF
Land
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   ja

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   I forbindelse med specifikke udbud afgives input vedrørende udbuddets genstand og metodologi i underentreprise.


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   5

Delkontraktnr.:   1

Betegnelse:   Horisontale spørgsmål på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 1

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

07-02-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   8

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
LSE Enterprise
CVR-nummer
-
Postadresse
Houghton Street
By
London
NUTS-kode
UKI31
Postnummer
WC2A 2AE
Land
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   1

Delkontraktnr.:   2

Betegnelse:   Politikker for grænsekontrol, asyl og migration

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 2

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

11-03-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   13

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
CVR-nummer
-
Postadresse
BP 20064
By
Paris
NUTS-kode
FR101
Postnummer
75421
Land
FRANCE
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   2

Delkontraktnr.:   2

Betegnelse:   Politikker for grænsekontrol, asyl og migration

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 2

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

11-03-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   13

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
CVR-nummer
-
Postadresse
16A, Rue du Baillois
By
Rixensart
NUTS-kode
BE310
Postnummer
1330
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   ja

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   Eksperter indhentes som underentreprenører på områderne for statistik, sikkerhed og sociologi; politiske/administrative videnskaber og internationale forbindelser; EU's eksterne forbindelser; menneskerettigheders ekstraterritorialitet samt for databaser og korrekturlæsning.


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   3

Delkontraktnr.:   2

Betegnelse:   Politikker for grænsekontrol, asyl og migration

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 2

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

11-03-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   13

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Centre of European Policy Studies (CEPS)
CVR-nummer
-
Postadresse
1 Place du Congrès
By
Brussels
NUTS-kode
BE100
Postnummer
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   4

Delkontraktnr.:   2

Betegnelse:   Politikker for grænsekontrol, asyl og migration

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 2

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

11-03-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   13

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   ja

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
CVR-nummer
-
Postadresse
Gonzagagasse 1
By
Vienna
NUTS-kode
AT130
Postnummer
1010
Land
ÖSTERREICH
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
CVR-nummer
-
Postadresse
Avenue des Arts 7/8
By
Brussels
NUTS-kode
BE100
Postnummer
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Migration Policy Centre at the European University Institute
CVR-nummer
-
Postadresse
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
By
Florence
NUTS-kode
ITI14
Postnummer
50133
Land
ITALIA
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   ja

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   Flere seniorforskere blev indhentet som underentreprenører.


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   5

Delkontraktnr.:   2

Betegnelse:   Politikker for grænsekontrol, asyl og migration

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 2

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

11-03-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   13

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Migration Policy Institute Europe
CVR-nummer
-
Postadresse
Rue de la Loi 155
By
Brussels
NUTS-kode
BE100
Postnummer
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   ja

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   Dele blev givet ud i underentreprise vedrørende ekstern dimension, smugleri og smuglernetværk; grænsesikkerhed, amerikanske migrationspolitikker, integrationspolitikker, ulovlig indvandring og håndhævelse; EU-lovgivning; økonomi og statistik; migration og miljø; græske migrationspolitikker; europæisk integration; tilbagesendelsespolitikker samt menneskerettigheder og EU-lovgivning.


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   1

Delkontraktnr.:   3

Betegnelse:   Retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 3

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

11-03-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   7

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Centre for European Policy Studies (CEPS)
CVR-nummer
-
Postadresse
1 place du Congrès
By
Brussels
NUTS-kode
BE100
Postnummer
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
inf[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   2

Delkontraktnr.:   3

Betegnelse:   Retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 3

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

11-03-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   7

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   ja

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Optimity Advisors GmbH
CVR-nummer
-
Postadresse
Stresemannstr. 123
By
Berlin
NUTS-kode
DE300
Postnummer
10963
Land
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
CVR-nummer
-
Postadresse
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
By
London
NUTS-kode
UKI32
Postnummer
N1 7RF
Land
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   ja

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   I forbindelse med specifikke udbud afgives input vedrørende udbuddets genstand og metodologi i underentreprise.


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   3

Delkontraktnr.:   3

Betegnelse:   Retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 3

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

11-03-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   7

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
European Institute of Public Administration (EIPA)
CVR-nummer
-
Postadresse
Onze Lieve Vrouweplein 22
By
Maastricht
NUTS-kode
NL423
Postnummer
6211 HE
Land
NEDERLAND
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   4

Delkontraktnr.:   3

Betegnelse:   Retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 3

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

11-03-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   7

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Rand Europe
CVR-nummer
-
Postadresse
Rue de la Loi 82/Bte 3
By
Brussels
NUTS-kode
BE100
Postnummer
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   ja

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   To medlemmer af kerneteamet og puljen af nationale eksperter indhentes som underentreprenører.


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   5

Delkontraktnr.:   3

Betegnelse:   Retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 3

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

11-03-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   7

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
VVA Brussels
CVR-nummer
-
Postadresse
Avenue des Arts 11
By
Brussels
NUTS-kode
BE100
Postnummer
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   ja

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   To universiteter og flere individuelle eksperter blev indhentet som underentreprenører.


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger

-

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse
Boulevard Konrad Adenauer
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-mail
-
Fax
+352 43032600
Internetadresse
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   -

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse
Boulevard Konrad Adenauer
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-mail
-
Fax
+352 43032600
Internetadresse
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

28-05-2020

Bilag D1 – Offentlige indkøb: Begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

1. Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i henhold til artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med:

offentligt udbud:   nej

begrænset udbud:   nej

De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser:   -

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:

manglende konkurrence af tekniske årsager:   nej

indkøb, der sigter mod skabelse eller erhvervelse af et unikt kunstværk eller en unik kunstnerisk præstation:   nej

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   nej

Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser:   -

Tjenesteydelseskontrakt, der skal tildeles vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence:   -

Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs:   -

Indkøb af varer eller tjenesteydelser på særlig fordelagtige vilkår:

hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed:   -

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   -

2. Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

Udbuddet er ikke omfattet af direktivet:   nej

3. Forklaring

-