Rectificatie

Raamovereenkomst voor zowel de uitvoering van audits en controles als de ontwikkeling van audit- en controlestrategieën op het gebied van binnenlandse zaken en justitie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Office LX46 — 5/115
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor zowel de uitvoering van audits en controles als de ontwikkeling van audit- en controlestrategieën op het gebied van binnenlandse zaken en justitie

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79212000 - Auditdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De raamovereenkomst beoogt het verlenen van diensten voor auditprogramma‘s en projecten die uit de begroting van de Europese Unie worden gefinancierd in het kader van de programma's die worden beheerd door de Directorate-General for Migration and Home Affairs and Directorate-General Justice and Consumers, hetzij via rechtstreeks, gedeeld of indirect beheer.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 249-575304

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Informatie die moet worden gecorrigeerd of toegevoegd in de bijbehorende aanbestedingsstukken: zie de relevante bijbehorende technische specificaties in de aanbestedingsstukken voor meer informatie via de volgende link: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4308

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!