Aankondiging van een opdracht

Verwezenlijking van een enquête over het privé huurwoningenbestand in het brussels hoofdstedelijk gewest.

Onderhavige opdracht is een dienstenopdracht die betrekking heeft op de verwezenlijking van een enquête over de Brusselse privé huurwoningenmarkt en over de evolutie ervan (sinds 1992): de opdracht betreft met name de staat en de huurprijzen van de woningen die in 2016 door privé personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te huur werden aangeboden volgens de diverse wettelijke procedures.

Publicatiedatum
24-12-2015
Deadline
29-01-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 10
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Postadres
Jourdanstraat 45-55, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Pol Zimmer
Ter attentie van
Mevrouw Brigitte De Pauw en Dhr Fabrice Cumps

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver moet voldoen aan de voorwaarden betreffende het toegangsrecht tot de opdracht zoals bepaald in de artikelen 61, 62 en 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Artikel 61 Uitsluitingsgronden: Het bewijs dat de inschrijver zich niet in één van de gevallen vermeld in art. 61, § 1 en § 2, 1°, 2° of 3° bevindt, kan geleverd worden door een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document dat door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid van het betreffende land is uitgereikt.
Artikel 62 Sociale zekerheid: De inschrijver die personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegt bij zijn offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij in regel is met de betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen. Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vr de datum van ontvangst van de offertes. Indien de inschrijver geen personeel in loondienst heeft, voegt hij bij zijn offerte een verklaring op eer waaruit dat feit blijkt.
Artikel 63 Beroepsmatige fiscale verplichtingen: De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vr de uiterste ontvangstdatum van de offertes.

Vakbekwaamheid

De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid bewijzen aan de hand van een lijst met de belangrijkste studies die hij de afgelopen vijf jaar heeft verricht. Hij vermeldt daarbij het onderwerp, het bedrag, de datum en de openbare of privéklant.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1865 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!