Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

F01/0000375388/Reprodiensten

Raamovereenkomst voor repro-diensten van plannen

Publicatiedatum
23-12-2015
Deadline
26-01-2016 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
79520000 - Reprografiediensten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaers 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vanneylen Julie Josée

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

ledere inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een verklaring op erewoord naar behoren ondertekend en gedateerd door een wettige veftegenwoordiger van het bedrijf (er moet een document worden ingediend dat de ondertekeningsbevoegdheid van deze persoon aantoont), waarin hij bevestigt dat hij zich niet in één van de gevallen bevindt opgesomd in art. 66 tot en met art 69 van het KB van 16.7.2012. De aanbestedende overheid kan, in welk stadium van de procedure ook, nagaan of de inschrijver zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in art. 66 tot en met aft 69 van het KB van 16.7.2012. Conform art 13 van het KB van 14.1.2013 is het de opdrachtnemer verboden het geheel of een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen aan een aannemer, leverancier of dienstverlener die zich in een van de gevallen bevindt bedoeld onder art 66. De inschrijver dient bij zijn aanvraag tot deelneming een attest in waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de vereisten inzake de betaling aan de bijdragen voor de sociale zekerheid. Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.
De kandidaat of inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming, een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.
Om duidelijk te zijn vragen we de volgende attesten:
- het recentste attest (met droogstempel) laten geworden, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is;
- een recent, fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten"(< 3 maand) of een verklaring onder ede of een getuigschrift volgens de voorwaarden die gelden in de lidstaat waarin zij gevestigd zijn;
- een recent attest van niet-faillissement bij de Kamer Van Koophandel (< 3 maand) of een verklaring onder ede of een getuigschrift volgens de voorwaarden die gelden in de lidstaat waarin zij gevestigd zijn;
- een recent uittreksel uit het strafregister (< 3 maand) of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document afgegeven door een gerechtelijke of overheidsinstantie in het land van oorsprong of herkomst;
- een verklaring op erewoord.

Economische en financiële draagkracht

Het omzetcijfer voor de laatste 3 jaar bedraagt minimum 750 000 EUR/jaar.

Vakbekwaamheid

- Aantonen dat de kandidaat over meer dan 5 voltijdse werknemers beschikt.
- Beschrijving van het productiepark met de gerealiseerde volumes in 2014 per apparaat en aantonen hoe het te realiseren volume van lnfrabel (+/- 500.000 m²) kan gerealiseerd worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1865 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!