Europese Commissie, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation
Rectificatie

Interinstitutionele oproep tot inschrijving inzake meervoudige raamovereenkomsten voor effectbeoordelingen, evaluaties en evaluatiegerelateerde onderzoeken en diensten op het gebied van communicatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Manuel Romano
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Interinstitutionele oproep tot inschrijving inzake meervoudige raamovereenkomsten voor effectbeoordelingen, evaluaties en evaluatiegerelateerde onderzoeken en diensten op het gebied van communicatie

Referentienummer: COMM/2020/OP/0020

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79419000 - Evaluatie-adviesdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het onderwerp van deze oproep tot inschrijving is de verlening van effectbeoordelingen, evaluaties en evaluatiegerelateerde onderzoeken en diensten op het gebied van externe en interne communicatie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 111-268685

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
Lot 1, 2 and 3
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
In plaats van:
13-07-2020 16:00
Te lezen:
22-07-2020 16:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
Lot 1, 2 and 3
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
In plaats van:
14-07-2020 14:00
Te lezen:
23-07-2020 14:00

Overige nadere inlichtingen

-