Rectificatie

Tijdelijke versterking van in-house dienstverlening handicap en chronische ziekte

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap voor Overheidspersoneel
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_16900
Postadres
Havenlaan 88 bus 50
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Merel Terlien
Telefoon
-
E-mail
merel.terlien@vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaanderen.be/personeelsbeleid

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333186

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Tijdelijke versterking van in-house dienstverlening handicap en chronische ziekte

Referentienummer: AGO-DDB/2019.1-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79630000 - Personeelsdiensten, met uitzondering van plaatsing en "outplacement"

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

In-house dienstverlening ter versterking van de eerstelijnswerking handicap en chronische ziekte van de dienst Diversiteitsbeleid binnen het Agentschap Overheidspersoneel

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-03-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-504537

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

De uiterste termijn voor ontvangst van de inschrijvingen wordt verdaagd omwille van technische onbeschikbaarheid van het e-Tenderingplatform op de ochtend van 11 maart 2019.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1865 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!