Rectificatie

Het vervullen van de interne auditfunctie voor het Vlaams Pensioenfonds

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaams Pensioenfonds OFP
Nationaal identificatienummer
0715.774.777_592162
Postadres
Havenlaan 88, bus 32
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
martine.vansande@vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334831

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334831

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het vervullen van de interne auditfunctie voor het Vlaams Pensioenfonds

Referentienummer: VPF-Interneaudit-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79212000 - Auditdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van deze overheidsopdracht betreft het vervullen van de interneauditfunctie voor het Vlaams Pensioenfonds.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-03-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-506344

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-03-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Naar aanleiding van de ontvangen vragen werd een vraag- en antwoorddocument geüpload.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!