Rectificatie

Europees project BENEFIC: Rapportering

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Omgevingsbeleid voor Energie, Klimaat en Groene economie
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_549732
Postadres
Koning Albert II laan 20 bus 8
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Simon Ruyters
Telefoon
+32 486932916
E-mail
simon.ruyters@vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://omgeving.vonet.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333229

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Europees project BENEFIC: Rapportering

Referentienummer: EKG-2019.03-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79211200 - Opstellen van financiële verslagen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opvolging en het nazicht van de financiële rapportering van de verschillende projecten die via dit Europees project gefinancierd worden. Daarnaast wordt ook de financiële rapportering naar de Europese Commissie voorbereid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-504594

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijlagen waarnaar verwezen wordt in bestek dienen nog toegevoegd te worden

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!