Aankondiging van een opdracht

BOZ-BEWAKINGSDIENSTEN-2019

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Paleis voor Schone Kunsten
Nationaal identificatienummer
0895.408.978_139
Postadres
Ravensteinstraat 23
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
sam.deckmyn@bozar.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.bozar.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340376

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340376

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BOZAR-BEWAKINGSDIENSTEN-2019-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=24270

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

BOZ-BEWAKINGSDIENSTEN-2019

Referentienummer:   BOZAR-BEWAKINGSDIENSTEN-2019-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79713000 - Bewakingsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Raamovereenkomst met het oog op de levering van permanente en punctuele bewakingsdiensten voor de publieke en niet-publieke ruimtes van het Paleis voor Schone Kunsten alsook voor de administratieve lokalen en het beheer van de veiligheids- en beveiligingsinfrastructuur.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Raamovereenkomst met het oog op de levering van permanente en punctuele bewakingsdiensten voor de publieke en niet-publieke ruimtes van het Paleis voor Schone Kunsten alsook voor de administratieve lokalen en het beheer van de veiligheids- en beveiligingsinfrastructuur.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Globale visie  / Weging:   15 punten

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie  / Weging:   15 punten

Kwaliteitscriterium - Naam:   Samenwerking met de interne diensten van de aanbestedende overheid en rapportering  / Weging:   15 punten

Kwaliteitscriterium - Naam:   Flexibiliteit  / Weging:   15 punten

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteitscontrole  / Weging:   10 punten

Kostencriterium - Naam:   Prijs voor de permanente bewakingsopdracht  / Weging:   20 punten

Kostencriterium - Naam:   Prijs voor de punctuele bewakingsopdrachten  / Weging:   10 punten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Verplichte informatiesessie op maandag 20 mei 2019 om 14u.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Toelating van de FOD Binnenlandse Zaken voor de levering van bewakingsdiensten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver moet tijdens één van de laatste drie boekjaren een omzet inzake de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de diensten die in het bestek worden beschreven, hebben gerealiseerd van 400.000 EURO.

Eventuele minimumeisen:

Een verklaring inzake deze omzet gerealiseerd tijdens de laatste drie boekjaren.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver moet over de vereiste toelating van de FOD Binnenlandse Zaken beschikken voor de levering van bewakingsdiensten.
De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij de bepalingen volgt die van toepassing zijn op het Paritair Comité 317.
De inschrijver voegt bij zijn offerte het bewijs dat hij gedekt is door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in de zin van artikel 38 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
De inschrijver voegt bij zijn offerte het bewijs dat de firma beschikt over een extern controlemechanisme, minsens ISO 9001 of gelijkwaardig dat tot voldoening van de aanbestedende overheid aantoont dat de inschrijver voldoet aan de eisen van de ISO norm.
De inschrijver moet minstens over de volgende referenties aan uitgevoerde diensten beschikken die werden uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaren:
minstens 5 referenties op het gebied van bewakingsopdrachten in gebouwen met een hoog veiligheidsprofiel, voor een nominale waarde van minstens 400.000 EUR excl. BTW /jaar per contract;
minstens 1 referentie op het gebied van bewakingsopdrachten in de museale sector voor een nominale waarde van minstens 100.000 EUR excl. BTW /jaar per contract.
De inschrijver beschikt over een totaal personeelsbestand van minstens 100 bewakingsagenten die voltijds in dienst zijn genomen.
De inschrijver voegt bij zijn offerte een organigram met opgave van het personeel dat zal worden ingezet bij de realisatie van de opdracht. Al het bewakingspersoneel dat onder de onderhavige opdracht valt beschikt over een aantoonbare ervaring van minstens 3 jaar in de bewaking van gebouwen of evenementen met een hoog veiligheidsprofiel. De inschrijver vermeldt de diloma's waarover dit personeel beschikt alsook hun beroepskwalificaties en ervaring.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie bestek

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   06-06-2019

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   04-09-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   06-06-2019

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Verplicht plaatsbezoek op maandag 20 mei 2019 om 14u.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Paleis voor Schone Kunsten
Postadres
Ravensteinstraat 23
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-04-2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!