Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Ondersteuning op het vlak van “roadies/logistiek/eventmateriaal”

Een beroep te doen op de steun van een firma die ons de mankracht en het eventmateriaal kan leveren die nodig is voor de succesvolle realisatie van onze projecten. De firma dient eveneens opslagruimte te voorzien voor het eventmateriaal waarover wij momenteel beschikken.

Datum van verzending van deze aankondiging
26-11-2018
Publicatiedatum
29-11-2018
Deadline
08-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaers 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (het UEA-document
vindt u terug in bijlage van de aankondiging van de opdracht en in te vullen via de website: https://ec.europa.eu/tools/espd/
filter?lang=nl).
De volgende attesten dienen reeds toegevoegd te worden aan uw kandidatuur :
- Een uittreksel uit het strafregister of een door een bevoegde rechterlijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong
of herkomst afgegeven gelijkwaardig document waaruit blijkt dat de betrokkene niet is veroordeeld voor een overtreding
voorzien door artikel 67 van de wet van 17 juni 2016 en van artikel 67 van het Koninklijk Besluit tot plaatsing van 18 juni 2017.
Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf de uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen.
- Een recent attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van de sociale
zekerheidsbijdragen.
Voor de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt het recente attest uitgereikt door de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en heeft het betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum
voor de ontvangst van de kandidaturen.
Voor de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, wordt het recente attest uitgereikt
door de bevoegde buitenlandse overheid. Dit attest bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake de
betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Dit
attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf de uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen.
Wanneer de inschrijver personeel tewerkstelt dat zowel onder het tweede lid als onder het derde lid valt, zijn de bepalingen van
beide leden toepasselijk.
-Een recent attest waaruit blijkt dat de inschrijver aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Het attest wordt uitgereikt door de
bevoegde binnenlandse en/of buitenlandse overheid en bevestigt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Dit attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf
de uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen.
- Een origineel attest van niet-faillissement, afgeleverd door de bevoegde autoriteit van het
betrokken land. Dit attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf de uiterlijke datum voor de ontvangst van de
kandidaturen.
Er dient opgemerkt dat het attest uitgereikt door de Sociale Zekerheidsinstelling, het fiscaal attest uitgereikt in het kader van
overheidsopdrachten en het attest van niet-faillissement niet moeten worden aangeleverd in de hypothese dat ze beschikbaar
zijn op een gratis toegankelijk database, of ze reeds zijn aangeleverd in het kader van een andere procedure op voorwaarde
dat de betrokken ondernemers in hun aanvraag tot deelneming of in hun offerte de procedure identificeren tijdens dewelke zij
deze documenten reeds hebben voorgelegd en voor zover de voormelde inlichtingen en documenten nog beantwoorden aan de gestelde vereisten.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat dienst ons zijn jaarlijkse zakencijfers te bezorgen (in een vorm
van een table).
Ondersteunende documenten voor de selectiecriteria voor economische en financiële draagkracht zullen toevoegen aan het
UEA-document.
Deze documenten moeten toegevoegd worden tenzij ze beschikbaar zijn op een gratis toegankelijk database, of ze reeds zijn
aangeleverd in het kader van een andere (geïdentificeerde) procedure en ze nog steeds geldig zijn overeenkomstig artikel 73 §4
van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Eventuele minimumeisen:

Minimum 350.000 € omzet per jaar voor de laatste 3 boekjaren beschikbaar.

Technische en beroepsbekwaamheid

De kandidaat-firma moet expertise hebben in het verhuren van eventmateriaal alsook in het aanbieden van “roadies”-diensten.
De firma moet beschikken over referenties voor gelijkaardige opdrachten die blijk geven van haar ervaring ter zake, en moet de gegevens van de contactpersoon vermelden (die referenties mogen niet ouder zijn dan 5 jaar en de aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om de bezorgde referenties bij de opgegeven klanten te controleren):
- Een referentie voor een evenement van minstens 500 personen
- Een referentie voor een evenement van minstens 2000 personen
- Een referentie voor een evenement dat op dezelfde dag op meerdere plaatsen tegelijkertijd plaatsvond
De kandidaat-onderneming moet over een conform verzekeringsattest beschikken (bewijs dat premies betaald zijn en geldende verzekeringspolis). Bovendien moet de verzekeringsdekking per schadegeval minimaal 1,5M € bedragen (lichamelijke, materiële en immateriële schade samen).
De kandidaat-firma moet ons een perfect tweetalig contactpersoon opgeven (Fr/Nl). We behouden ons het recht voor om de tweetaligheid van de contactpersoon te testen tijdens een telefonisch interview.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A