Aankondiging van een gegunde opdracht

Euroscola — voorbereiding, coördinatie en facilitatie van het programma

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europees Parlement, Direction générale de la communication
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue Wiertz 60
Plaats
Bruxelles
Postcode
1047
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bureau de liaison Strasbourg
Telefoon
+33 388174001
E-mail
sabine.gross@ep.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://www.europarl.europa.eu/

Adres van het kopersprofiel:   http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Euroscola — voorbereiding, coördinatie en facilitatie van het programma

Referentienummer:   COMM/DG/AWD/2018/482

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het EP-bureau in Straatsburg heeft sinds 1989 een programma voor bijeenkomsten voor jongeren ontwikkeld om hen in staat te stellen de rol van het EP te leren kennen en de noodzaak van persoonlijke betrokkenheid bij een democratie te begrijpen. Het doel van dit programma is om jongeren voor te bereiden op hun rol als Europese burgers.
Gedurende een twintigtal dagen worden tot 600 jongeren uit landen van de Europese Unie en hun leraren bijeengebracht, in het kader van een programma met betrekking tot een simulatie van de activiteiten van de leden van het Europees Parlement (commissievergadering, plenaire zitting, stemmen, besprekingen, goedkeuring van resoluties enz.). Een facilitatieteam zal, onder de leiding van een EP-functionaris, zorgen voor de voorbereiding, coördinatie en facilitatie van deze dagen.
De geselecteerde onderneming wordt opgeroepen om het programma te faciliteren en de deelnemers te motiveren, om gedurende de dag toezicht te houden op de jongeren en ervoor te zorgen dat ze actief en gedreven deelnemen aan het programma.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   540.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   FR - FRANCE

Voornaamste plaats van uitvoering:   Straatsburg.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De geselecteerde onderneming wordt opgeroepen om het programma te faciliteren en de deelnemers te motiveren, om gedurende de dag toezicht te houden op de jongeren en ervoor te zorgen dat ze actief en gedreven deelnemen aan het programma (zie bijlage I – technische specificaties).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit  / Weging:   60 %

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 200-453486

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   COMM/LO-FR_SXB/FWC/2018/3

Perceel nr.:   -

Benaming:   Euroscola — voorbereiding, coördinatie en facilitatie van het programma

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

13-03-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Transline Europe SARL
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
4 rue de l'Atorne
Plaats
Bischheim
NUTS-code
FR
Postcode
67000
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   540.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   540.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   24%

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   verlening van diensten inzake facilitatie en actieve facilitatie op sociale netwerken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
-
Internetadres
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Europese Ombudsman
Postadres
1, avenue du Président Robert Schuman
Plaats
Strasbourg
Postcode
L-67001
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
-
Internetadres
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-03-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1772 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!