Rectificatie

Aanstellen van experten voor het vaststellen van schade aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Departement Kanselarij en Bestuur
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_16651
Postadres
Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 20
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Maire-Claire Loozen
Telefoon
+32 495383892
E-mail
marie-claire.loozen@vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332942

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen van experten voor het vaststellen van schade aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest

Referentienummer: DKB-2019/VRF/01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft het aanstellen van experten voor het vaststellen van schade aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest (decreet van 3 juni 2016).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-03-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-506713

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 049-113355

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-03-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Dit is een samenvatting van de gestelde vragen na de infosessie. Dit betreft enkel het technische luik van deze overheidsopdracht en heeft geen impact op de inhoud.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!