Европейски парламент, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Експертен опит в областта на свободата, сигурността и правосъдието (обособена позиция 1), проверки по границата, убежище и миграция (обособена позиция 2) и сътрудничество в областта на правосъдието по наказателноправни въпроси и полицейско сътрудничество (обособена позиция 3)

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейски парламент, Official Mail Service
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Rue Wiertz 60
Град
Brussels
Пощенски код
1047
код NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
Michael Alexander Speiser
Телефон
+32 22832475
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес:   http://www.europarl.europa.eu

Адрес на профила на купувача:   -

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   не

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност:   Област на свободата, сигурността и правосъдието

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Експертен опит в областта на свободата, сигурността и правосъдието (обособена позиция 1), проверки по границата, убежище и миграция (обособена позиция 2) и сътрудничество в областта на правосъдието по наказателноправни въпроси и полицейско сътрудничество (обособена позиция 3)

Референтен номер:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   79100000 - Юридически услуги

Допълнителен CPV код:   RD11

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Рамковият договор обхваща предоставянето на независими експертни консултации по различни текущи и възникващи проблеми в сферата на:
–– свободата, сигурността и правосъдието, основните права и гражданството (обособена позиция 1);
–– политики относно проверки по границата, убежище и миграция (обособена позиция 2); и
–– съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейско сътрудничество (обособена позиция 3).

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   да

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност:   3.000.000,00

Валута:   EUR


II.2) Описание Обособена позиция №: 1

II.2.1) Наименование

Хоризонтални въпроси в областта на свободата, сигурността и правосъдието, основните права и гражданството

Обособена позиция №:   1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   79100000 - Юридически услуги

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Основно място на изпълнение:   Европейски парламент, Брюксел.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Планираният рамков договор за услуги има за цел подпомагане на работата на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в Европейския парламент, като ѝ осигурява възможност да поръчва проучвания, брифинги, подкрепа за събития на Европейския парламент от външни експерти и т.н. в нейните сфери на компетентност.
С помощта на рамковия договор за услуги експертните консултации ще бъдат предоставени във вид на документи с различен обем, осигурени при специално поискване, във рамките на ограничен и определен времеви период. В допълнение към писмената консултация, рамковият договор за услуги също така ще включва свързани услуги, като присъствие на срещите на Комисията и презентации от водещи експерти, или подкрепа за събития на Европейския парламент от външни експерти, когато е уместно. Доставчиците на услуги носят собствена научна отговорност за резултатите от своята работа.
Обособена позиция 1: (Хоризонтални въпроси в областта на свободата, сигурността и правосъдието, основните права и гражданството):
ДФЕС придава голяма значимост на създаването на област на свобода, сигурност и правосъдие. Хартата на основните права, която в момента е правнообвързваща за ЕС, е укрепила основните права и фундаменталните и гражданските права, както е формулирано в членове 2, 3 и 9—12 от ДЕС, членове 15, 16 и 18—25 от ДФЕС и в Хартата.
Обособена позиция 1 обхваща експертен опит по всички хоризонтални въпроси в областта на свободата, сигурността и правосъдието, основните права и гражданството, включително, но без да се ограничава до:
• защитата на основните права в ЕС (включително правата на децата) с оглед на Хартата на основните права на ЕС и съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, и на други свързани органи на съдебната власт; и
• присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи;
• институционални въпроси в областта на свободата, сигурността и правосъдието, включително разделянето на ролите и компетенциите между институциите и органите на ЕС, както и между ЕС и нейните държави членки;
• цялостна оценка на баланса между свободите и сигурността и на използването на извънредни мерки;
• Агенцията на ЕС за основните права;
• Програмата за права, равенство и гражданство за 2014—2020 г. и бъдещо последващо финансиране за подпомагане на основните права, недискриминацията и гражданството;
• гражданство в Съюза, включително свободното движение;
• първично и вторично законодателство относно дискриминацията, включително положението на малцинствата;
• борбата срещу расизма и ксенофобията;
• прозрачност и достъп до документи;
• защита на личните данни, включително Европейския надзорен орган по защита на данните.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена - Тежест:   30 %

Критерий за качество - Име:   Състав на основния екип и базата от експерти  / Тежест:   21 %

Критерий за качество - Име:   Разбиране на обособената позиция, за която се подава оферта  / Тежест:   14 %

Критерий за качество - Име:   Методология  / Тежест:   10,5 %

Критерий за качество - Име:   Организация на работата  / Тежест:   24,5 %

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   не

II.2.14) Допълнителна информация

-


II.2) Описание Обособена позиция №: 2

II.2.1) Наименование

Политики относно проверки по границата, убежище и миграция

Обособена позиция №:   2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   79100000 - Юридически услуги

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Основно място на изпълнение:   Европейски парламент, Брюксел.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Планираният рамков договор за услуги има за цел подпомагане на работата на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в Европейския парламент, като ѝ осигурява възможност да поръчва проучвания, брифинги, подкрепа за събития на Европейския парламент от външни експерти и т.н. в нейните сфери на компетентност.
С помощта на рамковия договор за услуги експертните консултации ще бъдат предоставени във вид на документи с различен обем, осигурени при специално поискване, във рамките на ограничен и определен времеви период. В допълнение към писмената консултация, рамковият договор за услуги също така ще включва свързани услуги, като присъствие на срещите на Комисията и презентации от водещи експерти, или подкрепа за събития на Европейския парламент от външни експерти, когато е уместно. Доставчиците на услуги носят собствена научна отговорност за резултатите от своята работа.
Обособена позиция 2 (Политики относно проверки по границата, убежище и миграция):
Целите на ЕС, както е формулирано в член 67, параграф 2 и членове 77—80 от ДФЕС, и съответните права, формулирани в членове 7, 14, 18 и 19 от Хартата за основни права на ЕС, са да се гарантира липсата на вътрешен граничен контрол за хората и да се разработи, въз основа на солидарност между държавите членки, обща политика относно убежище, имиграция и външен граничен контрол, която е справедлива спрямо гражданите на трети държави.
Европейската програма в областта на миграцията за 2015 г. обхваща четирите области на политиката: намаляване на стимулите за незаконна имиграция, управление на границите (спасяване на животи и защита на външните граници), разработване на по-сигурна политика в областта на убежището и създаване на нова политика относно законната имиграция, включително интеграционна политика.
Убежището е обща политика на ЕС, с цел създаване на обща система, включваща еднакъв статус и еднакви процедури за международна защита. Със законодателните пакети, публикувани през май и юли 2016 г., беше стартирана „третата фаза“ на Общата европейска система за убежище.
В областта на законната миграция, съществуващото законодателство на ЕС в момента преминава през оценка на REFIT (регулаторна пригодност и резултатност).
Политиката за управление на границите претърпя значителни развития поради увеличаването на смесените миграционни потоци в ЕС, както и повишени тревоги за сигурността, което е причинило нов период на активност.
Обособена позиция 2 обхваща експертен опит по всички въпроси, свързани с проверките по границата, убежището и миграцията, включително, но без да се ограничава до:
• международна защита, включително преместване и презаселване;
• законна миграция, включително сътрудничество с държавите на произход и интеграционни политики;
• незаконна миграция, включително връщане и повторно допускане;
• управление на границите, включително интегрирано управление на границите по външните граници и концепцията за „интелигентна граница“;
• Шенген, включително политика за визи за краткосрочни и дългосрочни престои;
• агенциите в областта на убежището и миграцията;
• съответните фондове в областта на убежището и миграцията;
• съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, Европейския съд по правата на човека или други свързани органи на съдебната власт.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена - Тежест:   30 %

Критерий за качество - Име:   Състав на основния екип и базата от експерти  / Тежест:   21 %

Критерий за качество - Име:   Разбиране на обособената позиция, за която се подава оферта  / Тежест:   14 %

Критерий за качество - Име:   Методология  / Тежест:   10,5 %

Критерий за качество - Име:   Организация на работата  / Тежест:   24,5 %

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   не

II.2.14) Допълнителна информация

-


II.2) Описание Обособена позиция №: 3

II.2.1) Наименование

Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейско сътрудничество

Обособена позиция №:   3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   79100000 - Юридически услуги

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Основно място на изпълнение:   Европейски парламент, Брюксел.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Планираният рамков договор за услуги има за цел подпомагане на работата на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в Европейския парламент, като ѝ осигурява възможност да поръчва проучвания, брифинги, подкрепа за събития на Европейския парламент от външни експерти и т.н. в нейните сфери на компетентност.
С помощта на рамковия договор за услуги експертните консултации ще бъдат предоставени във вид на документи с различен обем, осигурени при специално поискване, във рамките на ограничен и определен времеви период. В допълнение към писмената консултация, рамковият договор за услуги също така ще включва свързани услуги, като присъствие на срещите на Комисията и презентации от водещи експерти, или подкрепа за събития на Европейския парламент от външни експерти, когато е уместно. Доставчиците на услуги носят собствена научна отговорност за резултатите от своята работа.
Обособена позиция 3 (Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейско сътрудничество):
Съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, както е формулирано в членове 82—86 от ДФЕС, се основава на принципа на взаимно признаване на съдебни решения и включва мерки за сближаване на законодателствата на държавите членки в няколко области.
Постепенното отстраняване на граничния контрол в рамките на ЕС е улеснило значително свободното движение на европейските граждани, но освен това е направило по-лесна дейността на престъпниците на международно равнище. С оглед на справяне с предизвикателството, свързано с трансграничната престъпност, в областта на свободата, сигурността и правосъдието са включени мерки за насърчаване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Отправната точка е принципът на взаимно признаване. Приети са конкретни мерки за борба с международната престъпност и за гарантиране, че правата на жертвите, заподозрените и затворниците са защитени в целия Съюз.
Основният инструмент за полицейско сътрудничество, формулиран в членове 87—89 от ДФЕС, е Европейската полицейска служба (Европол), която е основата за по-широка европейска архитектура за вътрешна сигурност. Сътрудничеството и политиките са все още в процес на разработване, като вниманието е фокусирано върху по-ефективното противодействие на паневропейските заплахи и престъпност в съответствие с основните права и правилата за защита на данните.
Ефективното полицейско сътрудничество е ключов фактор за превръщането на Съюза в област на свобода, сигурност и правосъдие въз основа на спазването на основните права. Трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането — включително полицията, митниците и други правоприлагащи органи — има за цел предотвратяване, откриване и разследване на престъпления в целия ЕС. На практика това сътрудничество основно засяга тежките престъпления (организирана престъпност, трафик на наркотици, трафик на хора, киберпрестъпност) и тероризма.
Обособена позиция 3 обхваща експертен опит по всички въпроси, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество, включително, но без да се ограничава до:
• съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, включително борба с тероризма;
• полицейско сътрудничество, включително борба с тероризма;
• агенциите в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество;
• съответните фондове в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество,
• съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, Европейския съд по правата на човека или други свързани органи на съдебната власт.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена - Тежест:   30 %

Критерий за качество - Име:   Състав на основния екип и базата от експерти  / Тежест:   21 %

Критерий за качество - Име:   Разбиране на обособената позиция, за която се подава оферта  / Тежест:   14 %

Критерий за качество - Име:   Методология  / Тежест:   10,5 %

Критерий за качество - Име:   Организация на работата  / Тежест:   24,5 %

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   не

II.2.14) Допълнителна информация

-


Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   да

Установена е динамична система за покупки:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Използван е електронен търг:   не

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за поръчка:   не

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация:   не


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   1

Обособена позиция №:   1

Наименование:   Хоризонтални въпроси в областта на свободата, сигурността и правосъдието, основните права и гражданството

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 1

V.2.1) Дата на сключване на договора

07-02-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   8

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
1 Place du Congrès
Град
Brussels
код NUTS
BE100
Пощенски код
1000
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   2

Обособена позиция №:   1

Наименование:   Хоризонтални въпроси в областта на свободата, сигурността и правосъдието, основните права и гражданството

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 1

V.2.1) Дата на сключване на договора

07-02-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   8

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
BP 20064
Град
Paris
код NUTS
FR101
Пощенски код
75421
Държава
FRANCE
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   3

Обособена позиция №:   1

Наименование:   Хоризонтални въпроси в областта на свободата, сигурността и правосъдието, основните права и гражданството

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 1

V.2.1) Дата на сключване на договора

07-02-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   8

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Milieu
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Chaussée de Charleroi 112
Град
Brussels
код NUTS
BE100
Пощенски код
1060
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   4

Обособена позиция №:   1

Наименование:   Хоризонтални въпроси в областта на свободата, сигурността и правосъдието, основните права и гражданството

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 1

V.2.1) Дата на сключване на договора

07-02-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   8

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Optimity Advisors GmbH
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Stresemannstr. 123
Град
Berlin
код NUTS
DE300
Пощенски код
10963
Държава
DEUTSCHLAND
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Град
London
код NUTS
UKI32
Пощенски код
N1 7RF
Държава
UNITED KINGDOM
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   да

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   За конкретни покани за участие в търг, данните за предмета на поръчката и методологията се дават на подизпълнител.


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   5

Обособена позиция №:   1

Наименование:   Хоризонтални въпроси в областта на свободата, сигурността и правосъдието, основните права и гражданството

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 1

V.2.1) Дата на сключване на договора

07-02-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   8

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
LSE Enterprise
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Houghton Street
Град
London
код NUTS
UKI31
Пощенски код
WC2A 2AE
Държава
UNITED KINGDOM
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   1

Обособена позиция №:   2

Наименование:   Политики относно проверки по границата, убежище и миграция

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 2

V.2.1) Дата на сключване на договора

11-03-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   13

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
BP 20064
Град
Paris
код NUTS
FR101
Пощенски код
75421
Държава
FRANCE
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   2

Обособена позиция №:   2

Наименование:   Политики относно проверки по границата, убежище и миграция

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 2

V.2.1) Дата на сключване на договора

11-03-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   13

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
16A, Rue du Baillois
Град
Rixensart
код NUTS
BE310
Пощенски код
1330
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   да

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   Експертни услуги от подизпълнители в областите: статистика, сигурност и социология, политически/административни науки и международни отношения, външни отношения на ЕС, екстратериториалност на човешките права, и бази данни и редакция.


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   3

Обособена позиция №:   2

Наименование:   Политики относно проверки по границата, убежище и миграция

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 2

V.2.1) Дата на сключване на договора

11-03-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   13

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
1 Place du Congrès
Град
Brussels
код NUTS
BE100
Пощенски код
1000
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   4

Обособена позиция №:   2

Наименование:   Политики относно проверки по границата, убежище и миграция

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 2

V.2.1) Дата на сключване на договора

11-03-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   13

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Gonzagagasse 1
Град
Vienna
код NUTS
AT130
Пощенски код
1010
Държава
ÖSTERREICH
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Avenue des Arts 7/8
Град
Brussels
код NUTS
BE100
Пощенски код
1000
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Migration Policy Centre at the European University Institute
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Град
Florence
код NUTS
ITI14
Пощенски код
50133
Държава
ITALIA
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   да

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   Няколко старши изследователи са подизпълнители.


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   5

Обособена позиция №:   2

Наименование:   Политики относно проверки по границата, убежище и миграция

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 2

V.2.1) Дата на сключване на договора

11-03-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   13

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Migration Policy Institute Europe
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Rue de la Loi 155
Град
Brussels
код NUTS
BE100
Пощенски код
1040
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   да

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   Части, отдадени на подизпълнители: външни размери, мрежи за трафик и контрабанда, гранична сигурност, политики за миграцията на ЕС, политики за интеграция, нелегална имиграция и налагане, закон на ЕС, икономика и статистика, миграция и околна среда, гръцки политики за миграция, европейска интеграция, политики за връщане и човешки права и законодателство на ЕС.


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   1

Обособена позиция №:   3

Наименование:   Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейско сътрудничество

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 3

V.2.1) Дата на сключване на договора

11-03-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   7

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
1 place du Congrès
Град
Brussels
код NUTS
BE100
Пощенски код
1000
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   2

Обособена позиция №:   3

Наименование:   Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейско сътрудничество

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 3

V.2.1) Дата на сключване на договора

11-03-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   7

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Optimity Advisors GmbH
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Stresemannstr. 123
Град
Berlin
код NUTS
DE300
Пощенски код
10963
Държава
DEUTSCHLAND
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Град
London
код NUTS
UKI32
Пощенски код
N1 7RF
Държава
UNITED KINGDOM
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   да

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   За конкретни покани за участие в търг, данните за предмета на поръчката и методологията се дават на подизпълнител.


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   3

Обособена позиция №:   3

Наименование:   Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейско сътрудничество

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 3

V.2.1) Дата на сключване на договора

11-03-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   7

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
European Institute of Public Administration (EIPA)
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Onze Lieve Vrouweplein 22
Град
Maastricht
код NUTS
NL423
Пощенски код
6211 HE
Държава
NEDERLAND
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   4

Обособена позиция №:   3

Наименование:   Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейско сътрудничество

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 3

V.2.1) Дата на сключване на договора

11-03-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   7

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Rand Europe
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Rue de la Loi 82/Bte 3
Град
Brussels
код NUTS
BE100
Пощенски код
1040
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   да

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   Двама членове на основния екип и групата от национални експерти са подизпълнители.


Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   5

Обособена позиция №:   3

Наименование:   Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейско сътрудничество

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката Обособена позиция №: 3

V.2.1) Дата на сключване на договора

11-03-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   7

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
VVA Brussels
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Avenue des Arts 11
Град
Brussels
код NUTS
BE100
Пощенски код
1210
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   1.000.000,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   да

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   Два университета и няколко отделни експерта са подизпълнители.


Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация

-

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес
Boulevard Konrad Adenauer
Град
Luxembourg
Пощенски код
L-2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 43031
Електронна поща
-
Факс
+352 43032600
Интернет адрес
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   -

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес
Boulevard Konrad Adenauer
Град
Luxembourg
Пощенски код
L-2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 43031
Електронна поща
-
Факс
+352 43032600
Интернет адрес
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28-05-2020

Приложение Г1 – обществени поръчки: Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС

Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на:

открита процедура:   не

ограничена процедура:   не

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата :   -

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция по технически причини:   не

обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или творческо изпълнение:   не

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост:   не

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата:   не

Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата:   не

Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата:   -

Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него:   -

Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса:   -

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия:

от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност:   -

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост:   -

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз

Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата:   не

3. Обяснение

-