Evropská komise, General Directorate Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Hodnocení investic do informačních a komunikačních technologií podpořených Evropským regionálním a rozvojovým fondem v letech 2007–2013

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Evropská komise, General Directorate Regional and Urban Policy
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
TA Cell BU-1 00/184
Obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetové adresy

Hlavní adresa:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Adresa profilu zadavatele:   -

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ne

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ne

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Hodnocení investic do informačních a komunikačních technologií podpořených Evropským regionálním a rozvojovým fondem v letech 2007–2013

Spisové číslo:   2019CE16BAT106

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   79410000 - Obchodní a podnikové poradenství

Doplňkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Ex post hodnocení investičních projektů zaměřených na poskytování informačních a komunikačních technologii (IKT) Evropským regionálním a rozvojovým fondem v letech 2007–2013. V rámci rozsahu tohoto hodnocení zahrnuje IKT z širšího hlediska telekomunikační infrastruktury (včetně širokopásmových sítí), informační a komunikační technologie a elektronické a digitální služby a aplikace pro občany (e-health, e-government atd.).

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ne

II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

Měna:   -

II.2) Popis

II.2.1) Název

-

Část zakázky č.:   -

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   79419000 - Hodnotící poradenské služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   00 - N/A

Hlavní místo dodání nebo plnění:   -

II.2.4) Popis zakázky

Hodnocení bude provedeno pomocí různých druhů zásahů s ohledem na IKT, které byly spolufinancovány ERDF v období 2007–2013 a zhodnotí jejich odůvodnění a prokázání účinnosti, dopad jejich soudržnosti na ostatní politiky, jejich relevantnost a přidanou hodnotu EU.
Hodnocení poskytne přehled různých způsobů, které byly použity pro financování IKT ze strany ERDF v EU, a zhodnotí výsledky, které mohou být do této míry identifikovány. Prozkoumání proběhne podrobněji ve vybraných zemích a regionech s cílem určit druhy zásahů, které byly nejúspěšnější (nebo nejúčinnější), a také faktory, které k tomuto úspěchu přispěly, včetně méně rozvinutých a hůře obydlených oblastí (které byly předmětem konkrétních IKT zásahů).
Hodnocení bude doplněno analýzou regulačních rámců a vývojem technologií majících vliv na rozvoj IKT investic (zejména telekomunikačních sítí – širokopásmových) včetně vývoje ceny a problematiky zadávání veřejných zakázek, provozních nákladů, faktorů poptávky ovlivňujících rozvoj sítí (přijetí služeb od maloobchodníků a/nebo velkoobchodníků, investice poskytovatelů služeb do sítí „poslední míle“) a také souvisejícími sociálními hledisky (přijetí uživateli, digitální schopnosti a gramotnost, vývoj a poskytování digitálních služeb veřejnosti atd.). Hodnocení víceméně zanalyzuje nedostatky trhu, na které bylo poukázáno v rámci činností financovaných EU a účast v soukromém sektoru (také díky změnám v nařízeních maloobchodního trhu a změnám očekávaného chování soukromých investorů).
Bude provedeno hodnocení využívání digitálních služeb podniky a domácnostmi v rámci sítí podporovaných ERDF.
Bude proveden přezkum příslušné literatury a dokumentů spolu s kontrolou základního odůvodnění pro podporu poskytovanou IKT v OP (intervenční logika) v EU. Poté bude vyvinuta teorie změny pro různé typy opatření nebo projektů v různě určených skupinách.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

Kritérium nákladů - Název:   Kvalita navrhované metodiky  / Váha:   50

Kritérium nákladů - Název:   Organizace práce  / Váha:   30

Kritérium nákladů - Název:   Opatření týkající se kontroly kvality  / Váha:   20

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ne

II.2.14) Další informace

-

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ne

Byl zřízen dynamický nákupní systém:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Byla použita elektronická dražba:   ne

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ano

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Informace o ukončení dynamického nákupního systému

Oznámení se týká ukončení dynamického nákupního systému zveřejněného ve výše uvedeném oznámení o zahájení zadávacího řízení:   ne

IV.2.9) Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Veřejný zadavatel nebude zadávat žádné další zakázky na základě výše uvedeného předběžného oznámení:   ano

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   -

Část zakázky č.:   -

Název:   Hodnocení investic do informačních a komunikačních technologií podpořených Evropským regionálním a rozvojovým fondem v letech 2007–2013

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   0

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   -

Konečná hodnota zakázky/položky:   -

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace

Komise přehodnotila praktičnost zadání zakázky a žádost o její provedení zhotovitelem za současných nejistých okolností a narušení způsobeného pandemií koronaviru Covid-19.
Rozhodnutí nezadat zakázku tedy vyplynulo z těchto důvodů:
— složitost podmínek kompetence a potřeba rozsáhlého kontaktu s řídicími orgány a ostatními zainteresovanými stranami,
— vysoká pravděpodobnost značných výzev na straně zhotovitele v oblasti zajištění odpovědí od veřejných orgánů, které jsou pověřeny zvládnutím krizové situace,
— pravděpodobnost, že výsledky hodnocení, jehož včasnost doručení by utrpěla z výše uvedených důvodů, by byly poskytnuty příliš pozdě oproti původnímu plánu programování generace programů ERDF pro období 2021–2027 na podporu investic do IKT.

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Tribunál
Poštovní adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   -

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
Evropská komise, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Poštovní adresa
-
Obec
Brussels
PSČ
1049
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

28-05-2020

Příloha D1 – Obecné zakázky: Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

1. Odůvodnění použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v souladu s článkem 32 směrnice 2014/24/EU

Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky/žádosti o účast v návaznosti na:

otevřené řízení:   ne

užší řízení:   ne

Předmětné výrobky jsou vyráběny čistě za účelem výzkumu, pokusu, studie nebo vývoje v souladu s podmínkami stanovenými v dané směrnici:   -

Práce, dodávky nebo služby mohou být poskytovány pouze konkrétním hospodářským subjektem z důvodu:

neexistence hospodářské soutěže z technických důvodů:   ne

veřejné zákázky zaměřené na vyvoření nebo získání jedinečného uměleckého díla nebo uměleckého výkonu:   ne

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   ne

Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici:   ne

Dodatečné dodávky od původního dodavatele objednané v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   ne

Nové stavební práce/služby, které představují opakování stávajících stavebních prací/služeb a jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   -

Zakázka na služby se zadá vítězi nebo jednomu z vítězů soutěže o návrh:   -

Zakázka na dodávky nabízené a nakupované na komoditních burzách:   -

Nákup dodávek nebo služeb za obzvláště výhodných podmínek:

od dodavatele, který s konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost:   -

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   -

2. Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice:   ne

3. Vysvětlení

-